Eric Leltz  RSS feed    

Millenniumgemeente

Zaterdag 28 november 2009

millenniumgemeente

Alweer in juni 2007 heeft de de gemeenteraad van Ede een motie van GroenLinks/PE om millenniumgemeente te worden vastgesteld. Met deze motie verbindt de gemeente zich aan de 8 millenniumdoelen: 

  1. Het uitbannen van honger en armoede
  2. Alle kinderen kunnen naar school
  3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
  4. Tegengaan van kindersterfte
  5. Tegengaan van moedersterfte
  6. Uitbannen van HIV/Aids, malaria en andere ziektes
  7. Meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu
  8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

De motie legt de nadruk op de doelstellingen 7 en 8. De millenniumdoelen zijn concrete doelen in de aanpak van de belangrijkste wereldproblemen. In 2000 hebben 189 regeringen, waaronder Nederland, zich op een VN top verbonden aan de millenniumdoelen. Doelen gericht op het uitbannen van armoede en honger en het verbeteren van het klimaat en de duurzaamheid. Deze doelen moeten in 2015 zijn behaald. Een hele opgave en hoewel er resultaten zijn behaald moet er ook nog heel veel worden gedaan om de doelen te bereiken. Ook in Ede. Maar, wereldproblemen oplossen in Ede? Ja, iedere wandeling begint met een eerste stap. Dus iedere bijdrage, hoe klein ook, telt. Het gaat om maatschappelijk verantwoord besturen, ondernemen en consumeren. Iedereen kan in zijn of haar eigen tempo iets betekenen. Voor organisaties komen dan vragen boven als: “Van welk hout maken we beschoeiingen?” , “wat voor kopieerpapier gebruiken we?”, “kunnen we wat meer bij de wereldwinkel kopen?” en “welke koffie drinken we?”. Een bewustere keuze hoeft niet veel extra te kosten. De gemeente Ede is al op veel fronten goed bezig om uitvoering te geven aan de millenniumdoelstellingen. Zo gebeurt er het nodige op het gebied van klimaatbeleid. Maar Ede verklaren als millenniumgemeente is meer dan een vlag op de activiteiten. We geven duidelijk een signaal af, en daarmee het goede voorbeeld, dat de medemens en het milieu er daadwerkelijk toe doen.

Een paar maanden terug heeft mijn fractie aangegeven dat we veel beter kenbaar moeten maken dat we millenniumgemeente zijn. Bijvoorbeeld door bij de plaatsnaamborden te vermelden dat we millenniumgemeente zijn. En zie daar. De eerste borden worden binnenkort geplaatst. 

     

De aanbesteding van de parkeergarage

Donderdag 19 november 2009

eric leltz

Volgens wethouder van ’t Hoog hoeft de bouw van de parkeergarage op het Gelria terrein niet Europees te worden aanbesteed. Jammer dat de wethouder niet even de moeite heeft genomen om contact op te nemen met het adviesorgaan “Europa decentraal”. Dit kenniscentrum gaat juist hierover. Wij hebben dit wel gedaan en zij zijn klip en klaar. Hieronder staan fragmenten uit het antwoord dat we van het kenniscentrum ontvingen op onze vraag over de aanbesteding.


Het betreft de bouw van een parkeergarage met een maaiveldparkeerterrein. Het college van B&W van Ede stelt hiervoor een krediet van € 5.300.000,-- ter beschikking (de aanneemsom van het casco-plus gedeelte van de garage € 4.300.000,-- met de kosten voor de inrichting van de parkeergarage en inrichting maaiveldparkeerterrein € 1.000.000,--.). Volgens de in artikel 1 van het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) opgenomen procedure is een overheidsopdracht voor werken: de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken of het laten uitvoeren van welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Een ‘werk’ is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. Om die reden dienen ook de kosten van de inrichting van de parkeergarage meegenomen te worden in de raming van deze opdracht hoewel dit onderdeel wellicht een dienst- of een leveringsopdracht is die niet door de bouwer maar door een andere ondernemer moet worden uitgevoerd. De hoofdregel is dat diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een werk bij de waarde van dat werk moeten worden opgeteld  Een kale parkeergarage (een casco zonder inrichting) kan zijn functie niet uitoefenen. Bij gemengde opdrachten (werken en diensten of werken en leveringen) bepaalt de waarde van het hoofdkenmerk (in casu de bouw van de parkeergarage) welke bepalingen van de regelgeving (onder andere drempelbedragen) van toepassing zijn. Het zelfde geldt voor de inrichting van het maaiveldparkeerterrein (een dienstenopdracht) dat onlosmakelijk met de parkeergarage zelf verbonden zal zijn (met toe- en uitritten, installatie van voorzieningen en bewegwijzering). Hier is voor wat betreft de raming van de opdracht, sprake is van één opdracht voor werken.

Gezien het nu geldende Europese drempelbedrag (€ 5.150.000,- ) betekent dit dat de bouw van de parkeergarage en de bijkomende opdrachten Europees aanbesteed moeten worden. Dit kan door de opdracht als één opdracht in de markt te zetten maar deze in drie percelen te verdelen (bouw casco, inrichting parkeergarage en maaiveldparkeervoorzieningen). Ondernemers kunnen op een of meer van de percelen inschrijven. De gemeente kan de opdracht ook als afzonderlijke opdrachten in de markt zetten. Omdat de totale geraamde waarde van de opdracht boven het Europese drempelbedrag valt, moeten de  afzonderlijke onderdelen, hoewel ze ieder voor zich onder de Europese drempelbedragen vallen, Europees worden aanbesteed.

         

Een heitje voor een karweitje

Maandag 16 november 2009

 

eric leltz

 

In de raadsvergadering van afgelopen week werd een amendement ingediend met het verzoek om aan de scouts van Lunteren en de Pieter Maritz groep een eenmalige bijdrage van 40.000 euro toe te kennen. Beide groepen zijn onlangs getroffen door tegenslag. Door een brand zijn de accommodaties van beide groepen verloren gegaan. Mijn fractie heeft als enige fractie niet ingestemd. Wij zijn namelijk bang voor precedent werking en kunnen onvoldoende verantwoorden als andere scoutinggroepen of verenigingen ook een beroep op de gemeente gaan doen voor een extra bijdrage. Een verzoek van de waterscouts is al binnen. Daarnaast is het ook een behoorlijk hoog bedrag dat niet zomaar beschikbaar is en dat terwijl elders wordt bezuinigd. Als argument werd door verscheidene fracties naar voren gehaald dat de scouts niet zomaar hun hand ophouden maar dat ze al het een en ander zelf hebben gedaan om het geld bijeen te sprokkelen. De bijdrage van de gemeente betreft dan het laatste duwtje. Dat kan wel zo zijn maar dit kan dan toch voor meer verenigingen gelden? Daar zijn de scouts en in het bijzonder de groepen van Lunteren en Pieter Maritz toch niet uniek in? Nog niet zo lang geleden kwam een voetbalclub nog langs mijn deur met zelfgemaakte cake om de clubkas te spekken. En kunnen zij dan vervolgens ook aankloppen voor het laatste duwtje?

Het is natuurlijk wel een ongewenste situatie waar de scouts in verzeild zijn geraakt. Ze moeten dus wel worden geholpen. Maar dan niet incidenteel door een bedrag over te maken maar structureel. Bekijk hoe je er voor kunt zorgen dat ze goed verzekerd zijn zodat ze incidenten kunnen opvangen. Hoewel dit bij brand verzekeringstechnisch nog niet zo eenvoudig is. De clubhuizen liggen vaak op afgelegen plekken zodat er weinig sociale controle is en de verzekeringspremie is dan ook navenant hoog. Maar er moet toch wel een mouw aan te passen zijn. Als de gemeente structureel daar een laatste duwtje geeft dan kan mijn fractie dat waarderen en dus ondersteunen.  

De scouts waren massaal aanwezig in de raadszaal. Daar zal menig fractie gevoelig voor zijn geweest. Het amendement is dus aangenomen.

       

Geplaatst in begroting | Er zijn 4 reacties

Belastend bericht over reclamebelasting

Woensdag 11 november 2009

 eric leltz

Op 1 januari van dit jaar is in Ede reclamebelasting ingevoerd. De winkeliers vereniging SBE heeft hier zelf om gevraagd. Zie mijn eerdere blogs op 20 mei 2008 en 24 november 2008. Het innen van een bijdrage van de winkeliers op vrijwillige basis aan activiteiten in het centrum kwam niet van de grond. Daarom is gekozen voor een verplichte gemeentelijke belasting die vervolgens wordt doorgegeven aan de winkeliers vereniging. Op deze wijze worden de zogenaamde “freeriders” in de wielen gereden. Deze “freeriders” zijn winkeliers die wel profiteren van allerlei voorzieningen maar hier niet aan meebetalen. De gemeente fungeert dus als doorgeefluik. Na drie jaar wordt deze regeling geëvalueerd. Om een en ander in goede banen te leiden is een convenant getekend tussen gemeente en SBE. Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen commerciële uitvoerders van activiteiten voortvloeiend uit het convenant op geen enkele wijze een relatie hebben met de SBE. De uitvoering van deze belasting geeft echter veel onrust bij een deel van de binnenstad ondernemers. Recent ontvingen we zelfs berichten dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Daarom hebben we hierover samen met de fracties van Gemeentebelangen en D66 de volgende vragen gesteld aan het college: 

1.      Waarom zijn de aanslagen pas in juni 2009 verstuurd?

2.      Hoeveel aanslagen zijn verstuurd?

3.      Hoeveel bezwaarschriften zijn ingediend?

4.      Wat is het totaalbedrag van de aanslagen?

5.      Hoeveel is tot op dit moment aan u betaald?

6.      Zijn alle bezwaarschriften door u afgehandeld?

7.      Welk bedrag is al overgemaakt aan de SBE?

8.      Is u enige belangenverstrengeling bekend?             

 

Binnen een maand ontvangen we de antwoorden.

   

ArchiefRubrieken