Eric Leltz  RSS feed    

In gesprek over duurzaamheid

Woensdag 30 januari 2008

Door de persaandacht voor de discussienota “een stip op de horizon” over duurzaamheid hebben een aantal projectontwikkelaars en bouwbedrijven contact met mij gezocht. Vandaag had ik een gesprek met een installatie en energie advies bedrijf. Het is goed dat zij uit zichzelf reageren. Natuurlijk begrijp ik ook wel dat zij zien dat er grote projecten in Ede op stapel staan en dat daar dus veel werk aan de winkel kan zijn voor hen maar hun pro activiteit zegt mij wel wat. We hebben het vooral gehad over de projecten waar zij bij betrokken zijn en over de mogelijkheden van warmte voorziening in een woonwijk. Op zeer korte termijn moet hier namelijk een besluit over worden genomen voor Kernhem B. Vorige week bespraken we dit nog in de commissie RO. De wethouder wil graag dat er warmtepompen worden gebruikt. De commissie is verdeeld. Wat Groenlinks/PE betreft is de mogelijkheid van het gebruik van warmtekracht koppeling nog steeds in zicht. Hierbij wordt gas gebruikt maar dit kan in de loop der tijd steeds meer worden vervangen door andere brandstof zoals bijvoorbeeld biomassa. Bij de discussie hoort ook de vraag of je zorgt voor individuele warmtevoorziening, dus een energiebron per woning, of dat je dit collectief doet. In dat geval staat ergens in de wijk een energiebron en van daar gaat de warmte naar de huizen. Dan hoeven de huizen niet te worden aangesloten op het gasnet en hebben ze bijvoorbeeld ook geen Cv ketel meer. Hier moeten we als Raad nog eens goed naar kijken voordat we hierover besluiten.

In de avond heb ik voor de fractieleden een presentatie gegeven over de gemeentelijke financiën. Dan gaat het om vragen als

  • hoe komt de gemeente aan het geld?
  • hoe kun je de geldstromen volgen?
  • hoe moet je de financiële stukken lezen

Het is goed dat de kennis over de financiën bij meerdere fractieleden zit.

Vergrijzing en ontgroening

Maandag 28 januari 2008

Aan het einde van de middag was ik op het gemeentehuis voor de vergadering van het Presidium. Het was de eerste onder leiding van de nieuwe burgemeester Cees van der Knaap. We hebben het gehad over de voortzetting van de stedenband met de Tsjechische stad Chrudim. Voor mij mogen we dit afbouwen. Ik schreef dit al eerder. Deze stedenband dateert uit de tijd van de koude oorlog. Kent u die term nog? Die tijd is allang voorbij. Laten we op zoek gaan naar een nieuwe partnerstad in een heel andere streek van de wereld. Het is ook geen halszaak voor mij en wat dat betreft heeft Ap Dominicus volledig mandaat om te spreken namens mijn fractie in de commissie die zich hiermee gaat bezighouden. Verder hebben we gesproken over het structureel maken van de proefuitzendingen van de raadsvergadering via Internet. We gaan zelfs een stap verder door ook de commissie vergaderingen live te gaan uitzenden. Ook hebben we teruggeblikt op het afscheid van Tineke Netelenbos en de bijzondere raadsvergadering waarbij Cees is geïnstalleerd. Eigenlijk is vrijwel alles goed verlopen. Bij de raadsvergadering was de enige dissonant de motie van wantrouwen tegen de burgemeester door D66. Ik heb gezegd dat D66 hier formeel het recht toe heeft maar dat je je wel mag afvragen of je alles moet doen waar je recht op hebt. Zo langzamerhand is de fractie van D66 haar hand aan het overspelen als je het mij vraagt. We komen hier in de raadsvergadering van 7 februari op terug. Tijdens dit agendapunt zal plaatsvervangend voorzitter Bert Komdeur de voorzittershamer hanteren. Dat is goed want Cees was zichtbaar aangedaan door het indienen van de motie. Het is ook niet mis als je integriteit in het geding is. ’s-Avonds was er de commissie AZ&M. Eigenlijk zonder agendapunten die veel discussie opriepen. Een van de agendapunten “risicomanagement en weerstandsvermogen” heb ik al uitvoerig kunnen bespreken in de raadswerkgroep programmabegroting waar ik deel van uit maak. Mijn bijdrage kon deze avond daarom beperkt blijven. We sloten af met een presentatie over het Personeel & Organisatie beleid van de gemeente. De Raad maakte zich zorgen over de leeftijdsopbouw binnen de afdelingen van de gemeente. En ja, daar mag de raad als “baas” van de gemeente ook wat van vinden. Dus kwam er vanavond uitleg. Het ging natuurlijk over de vergrijzing en de ontgroening. Zo is de verhouding tussen werknemers jonger dan 50 en ouder dan 50 in 10 jaar tijd verschoven van 80/20 naar 61/39. De komende jaren stromen veel mensen uit. Hier gaat dus kennis verloren en bovendien is het niet altijd eenvoudig om nieuwe mensen aan je te binden. En dan kan de bedrijfsvoering in gevaar komen. Het is overigens niet allemaal kommer en kwel. Vergrijzing biedt ook kansen in de vorm van het eenvoudiger opvangen van personeelsreductie, als dit tenminste aan de orde is, en de mogelijkheid om nieuw personeel met gewenste kwalificaties aan te nemen. Het werd me duidelijk dat de ontwikkeling van het personeel niet stil staat. Zo was er onder de noemer “inzetbaarheid, binden en boeien” aandacht voor:

  • horizontale doorstroom,
  • mobiliteit,
  • het bieden van meer perspectief voor het huidig personeel,
  • geven van meer verantwoordelijkheid en
  • geven van meer uitdaging.

GroenLinks en communiceren

Donderdag 24 januari 2008

Aan het einde van de ochtend werd ik gebeld door een medewerkster van Kathalijne Buitenweg. Kathalijne is Europarlementariër voor GroenLinks en zij komt vanmiddag om 15.30 uur naar Ede. Zij is daar op het Marnix college om een dvd over Europa in ontvangst te nemen. Zij is er overigens niet alleen. Ook koningin Beatrix zal aanwezig zijn. Goed van de medewerkster dat zij mij heeft ingelicht maar op zo’n korte termijn kan ik niet veel meer doen. Trouwens juist door de aanwezigheid van de koningin zal alle aandacht naar haar uitgaan en de rest ondersneeuwen. Dat doet me weer denken aan de aanloop van de tweede kamer verkiezingen. Er was toen een debat in Cultura tussen Andre Rouvoet en Femke Halsema. Zie mijn log van 30 oktober 2006. Een half uur voor aanvang kreeg ik een telefoontje met de vraag wat de meest in het oog springende items in Ede zijn. Ja, dan noem je wel een paar punten maar ik zie het ook als gemiste kans. Nodig gewoon de fractievoorzitter op tijd uit, of nodig hem/haar uit aan tafel als er toch een hapje wordt gegeten. Dan zie je elkaar ook nog eens en schep je een band. Nee, dit soort zaken doen we nog niet goed bij Groenlinks. Ook mailtjes naar de provincie of naar Groenlinks fracties in andere steden blijven onbeantwoord. En om niet in mineur te eindigen, een gunstige uitzondering vormt de fractie in Wageningen.

De installatie van de nieuwe burgemeester

Woensdag 23 januari 2008

Vandaag was de installatie van burgemeester Cees van der Knaap. Vorig jaar is door de tweede kamer een motie aangenomen waardoor de installatie niet meer op een provinciehuis plaatsvindt maar in het gemeentehuis. En Ede had de primeur voor Gelderland. Hiermee is de installatie ook veel meer een publieksgebeuren. Hoewel, in verband met de te verwachte drukte was de bijeenkomst alleen toegankelijk voor genodigden. Elders in het gemeentehuis waren wel schermen waarop het geheel te volgen was. Veel sprekers volgens het bekende protocol (commissaris van de koningin, loco burgemeester) maar omdat Cees van der Knaap natuurlijk een Haags verleden heeft waren er ook gasten uit het kabinet. Meest opvallende trio: premier Balkenende, met vrouw en dochter, minister Middelkoop en staatsecretaris de Vries. Ook was het leger goed vertegenwoordigd inclusief de hoogste generaal. Premier Balkenende hield een zeer humoristische toespraak. Over de overeenkomsten en verschillen tussen hem en Cees van der Knaap. Hij haalde ook de Wet van der Knaap van stal: “wanneer je iets laat liggen, wordt het probleem vanzelf kleiner”. Verder ging hij in op het rookgedrag. Dat je op patrouille met de jongens in het veld rookt kon Balkenende nog wel begrijpen maar “die van der Knaap rookt werkelijk overal”. Hij eindigde met “gun hem het roken maar eis zijn snor op”. In zijn maiden speech gaf Cees van der Knaap aan dat hij zijn nieuwe baan ziet als een kroon op zijn carrière. Ook sprak hij Balkenende nog rechtstreeks toe om te zorgen voor de subsidie voor het verdiepte spoor. Daarna begon de receptie, dus handen schudden en netwerken. Daar sprak ik onder andere met een aantal inwoners, vertegenwoordigers uit het veld en oud burgemeester Tineke Netelenbos. Zij had nog niets nieuws omhanden maar had wel weer zin in een nieuwe uitdaging. De stilte van de laatste twee dagen voelde heel onwezenlijk vertelde ze mij.

ArchiefRubrieken