Eric Leltz  RSS feed    

Efficiency

Zaterdag 09 april 2016

Eric Leltz

De Hogeschool Utrecht had afgelopen week een slechte pers. Eerst een artikel over de verstikkende werksfeer, vervolgens een artikel over de onrust over de nieuwe manier van werken en alsof dat nog niet genoeg was werden kamervragen gesteld "of de minister de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van studenten op de Hogeschool nog wel kan garanderen".

 • Is dit prettig? Nee.
 • Kan de Hogeschool Utrecht het tij nog keren? Ja
 • Is dit gemakkelijk? Nee, natuurlijk niet.

Te lang is binnen de Hogeschool gestuurd op efficiency winst. Dit hoeft geen verkeerde bedrijfsfilosofie te zijn maar dit is het wel als eenzijdig alleen hiernaar wordt gekeken. De financiële voordelen van de organisatie stonden teveel centraal en bijvoorbeeld het perspectief van de studenten, de medewerkers maar ook de toekomst (innovatie) bleven onderbelicht. Dan ben je eigenlijk alleen maar aan het bezuinigen.

Een organisatie kent primaire en secundaire processen. In het primaire proces wordt het geld verdiend. Daar zit de reden van bestaan. Voor een Hogeschool is dit opleiden en in iets mindere mate onderzoek. Het secundair proces bestaat uit alle ondersteunende activiteiten om het primair proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorbeelden zijn het maken van roosters, de schoonmaak en de salarisadministratie. Deze processen mogen binnen de afgesproken kwaliteit, zo efficiënt mogelijk verlopen. Alle energie die daar wordt uitgespaard kan dan naar het primair proces.

In het primair proces staat de door de student beleefde kwaliteit centraal. Die kwaliteit wordt voor het grootste deel in de klas gemaakt in het contact tussen docent en student. Dan gaat het om effectiviteit en veel minder om efficiency. Richt dan ook alle energie op het leslokaal en faciliteer om daar een excellent primair proces mogelijk te maken. Zorg dan dat activiteiten die bijdragen aan het excelleren zo dicht mogelijk op het primair proces zitten. Vanuit die visie is het dus onverstandig om ondersteunende diensten als een studentenbalie of een mediatheek ver weg te halen bij de werkvloer. Ook al lijkt dit voor de organisatie efficiënter.

Morgen mooier maken

Dinsdag 13 november 2012

eric leltz

Voor 2013 heeft Ede een sluitende  meerjarenbegroting. Maar de crisis houdt aan en de verliezen bij grondzaken lopen op. Voeg daarbij dat stevig op de reserves wordt ingeteerd, uit het gemeentefonds eerder minder dan meer geld komt en het is duidelijk dat alle zeilen moeten worden bijgezet om te voorkomen dat Ede een aflossingsvrije hypotheek op de toekomst moet nemen.

Het college heeft voor de bezuinigingen gekozen voor een instrumentele, technische en boekhoudkundige benadering waarbij hier en daar iets wordt weggehaald. Maar waarom hier wel en daar niet, is niet duidelijk. Met een overkoepelend plan op grond waarvan je gaat bezuinigen, maak je gefundeerde keuzes. In een dergelijk plan spreek je uit wat voor gemeente je wil zijn. Dan heb je het dus over een kerntakendiscussie. Deze discussie wordt pas In het voorjaar gevoerd.

GroenLinks/PE zal er voor pleiten om er een brede Edese discussie van te maken. Het besturen van Ede is een verantwoordelijkheid van alle Edenaren. Betrek hen er dan ook bij. De beste innovatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke problemen komen uit de samenleving. Steek daarom flink in op burgerparticipatie en burgerinitiatieven en maak gebruik van de denkkracht van  'zwartkijkers' en ‘friskijkers’ en van 'dwarsliggers' en 'rechtliggers’. Mensen organiseren zich en willen graag invloed hebben op hun omgeving. Ook willen ze graag gebruik maken van hun eigen kennis over die omgeving. Edenaren willen wel veranderen maar ze willen niet veranderd worden. Laat Ede daarom een "cocreatie" zijn van inwoners en instellingen, van bedrijven en bestuur.

De vraagstukken van de toekomst kunnen niet meer op de traditionele wijze worden aangepakt. Deze tijd vraagt om een omslag in denken en doen. Laat dit onze maatschappelijke missie zijn, anders zijn de oplossingen van vandaag de problemen van morgen.

Bezuinigen

Zondag 26 augustus 2012

eric leltz

Komende week gaat de gemeenteraad zich in 4 sessies buigen over de bezuinigingen of zoals B&W het eufemistisch noemt, ombuigingen.

Het is echter niet duidelijk wat de status is van de (besloten) sessies. Wel duidelijk is dat er geen politieke discussie wordt gevoerd. De huidige financiële rapportages zijn leidend. Er komen voorstellen van ambtenaren, de raadsleden krijgen een toelichting op de vooraf uitgewerkte plannen en mogen daarna stikkers plakken op de voorstellen. Ook is niet duidelijk hoe het proces verder verloopt. Hoe gaat het college bijvoorbeeld de inbreng van de sessies verwerken in de uiteindelijke begroting?

Er is gekozen voor een sterk instrumentele, technische en boekhoudkundige benadering waarbij de uitgangspunten al vaststaan. Vragen als:

 • Is 6 miljoen extra bezuinigen wel voldoende?
 • Waar is de verdeling 3 miljoen bedrijfsvoering en 3 miljoen beleid op gebaseerd?
 • Wat zijn de gevolgen als er minder huizen worden gebouwd?
 • Wat zijn de gevolgen als de grondprijs omlaag gaat?

worden niet gesteld laat staan beantwoord.

GroenLinks/PE ziet meer in een aanpak om samen met B&W een openbare discussie te voeren over de kerntaken. Dan krijg je een politieke discussie. Maak een scheiding tussen taken die de gemeente verplicht is om uit te voeren en taken waar ze de keuze heeft. Schrap deze laatste taken allemaal en begin vanaf nul af te vragen welke van deze taken je wel gaat doen en welke niet. Ga vervolgens de gekozen taken opnieuw invullen aan de hand van de volgende uitgangspunten:

 • Kijk naar de uitkomsten van Ede2025: Jong, Groen en Verbonden,
 • Betrek de mening van inwoners, bedrijven en verbonden partijen over de uitvoering van de taken,
 • Bekijk welke taken (voor een deel) door anderen gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld door inwoners, gemeenschappelijk met andere gemeenten en bedrijven Welk (financieel) beslag legt deze taak op de beschikbare middelen.

De door B&W gekozen aanpak kan hooguit een aanzet zijn maar om echt te bezuinigen met draagvlak is meer nodig. Een door GroenLinks/PE voorgestelde breed gevoerde kerntakendiscussie zal nu veel discussie opleveren maar zal later veel discussie voorkomen omdat er vroegtijdig is gewerkt aan draagvlak.

Een kostbaar feestje

Woensdag 21 maart 2012

eric leltz

Mijn fractie heeft raadsvragen gesteld over het jubileumfeestje van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 5 en 6 juni aanstaande in verband met haar 100-jarig bestaan. Burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan dit congres voor een inschrijfgeld van € 795,--.

Uit een artikel van 19 maart 2012 in het weekblad Binnenlands Bestuur blijkt dat de kosten van het congres ruim €3 miljoen bedragen.  Aan het congres zal onder andere medewerking worden verleend door de popgroep Golden Earring, cabaretier Freek de Jonge, ex-voetballer Johan Cruijff en presentator Matthijs van Nieuwkerk. En natuurlijk beseffen we dat het congres ieder jaar wordt gehouden en dat er dus ieder jaar kosten aan zijn verbonden. Maar dit jaar gaat het om extra kosten omdat het feest nog iets uitbundiger wordt gevierd. Dat is dan een mooi moment om de invulling van het congres, met het oog op de recessie, tegen het licht te houden

Een van de te houden workshops op het congres met de titel “Slim omgaan met de schuldencrisis en de lokale belastingen” geeft het congres overigens een ietwat cynische ondertoon.

We hebben hierover de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

 1. Bent u, samen met de fractie van GroenLinks/PE, van mening dat in deze tijden van economische crisis die niet voorbijgaat aan gemeenten en dus ook niet aan de gemeente Ede, een uitgave van ruim €3 miljoen, zijnde gemeenschapsgeld, ten behoeve van vernoemd congres voorbijgaat aan de economische werkelijkheid?
 2. Gaat u deelnemen aan het betreffende congres?
 3. Zo ja, betaalt u de inschrijfkosten privé of bent u van mening dat u gemeenschapsgeld kunt besteden aan een dergelijk congres?
 4. Voelt u er voor om een krachtig signaal af te geven richting VNG dat u afstand neemt van een dergelijke besteding van gemeenschapsgelden?
 5. Zo ja, gaat u het congres ook boycotten?
Geplaatst in bezuinigen | Er is 1 reactie

ArchiefRubrieken