Eric Leltz  RSS feed    

Vertrouwelijkheid

Woensdag 26 juli 2017

Eric Leltz

In Den Bosch is in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester tumult ontstaan. Hoewel de sollicitatiecommissie, bij burgemeestersbenoemingen heet die zeer toepasselijk vertrouwenscommissie, in volstrekte vertrouwelijkheid moet werken, is er toch gelekt uit de commissie. Althans, het Brabants Dagblad deed zeer gedetailleerd verslag en er was niemand die dit tegensprak. Drie voorbeelden van de gedetailleerdheid: een met name genoemde burgemeester werd te licht bevonden maar hij werd nog wel uitgenodigd voor een gesprek. Dit in tegenstelling tot een lid van de Tweede Kamer die te arrogant zou zijn. Ook lagen de namen van de twee nog aan de voltallige gemeenteraad voor te dragen kandidaten op straat.

Het schenden van vertrouwelijkheid is strafbaar. Daarnaast is het natuurlijk ook zeer schadelijk voor de kandidaten en de reputatie van de lokale politiek. Rombouts, de huidige burgemeester van Den Bosch, noemde het dan ook een slagveld. Hij ziet het lek niet als incident omdat “de afgelopen jaren er met enige regelmaat vanuit onze organisatie details uit grote en vertrouwelijke beleidsdossiers openbaar zijn gemaakt”. In de vertrouwenscommissie zaten alle fractievoorzitters. Het kringetje potentiële schenders is daarmee klein. Naast de vertrouwenscommissie is ook de Commissaris van de Koning op de hoogte van de kandidaten. En niet uit te sluiten is dat de griffier en de gemeentesecretaris ook op de hoogte zijn. Maar het kringetje blijft dan nog steeds klein. Inmiddels is het OM een onderzoek gestart. Dat zet de verhoudingen binnen bestuurlijk Den Bosch nog maar eens op scherp terwijl het onderling vertrouwen daalt tot nul.

Kan lekken worden voorkomen? Nauwelijks. Aan de voorkant kan er wat aan worden gedaan door potentiële commissieleden waarvan om een of andere reden wordt vermoed dat ze niet met de vertrouwenskwestie kunnen omgaan geen zitting te laten nemen in de vertrouwenscommissie. Dit komt voor! Ik heb het als lid van de vertrouwenscommissie in Ede zelf meegemaakt. Een fractievoorzitter die onvoldoende vertrouwen genoot werd via een motie vakkundig buiten de commissie gehouden. Maar voor de rest ben je toch afhankelijk van de integriteit en het ethisch besef van de commissieleden. Is deze laag en wil een commissielid willens en wetens politieke schade aanbrengen dan is er niet veel aan te doen. Dan speelt er natuurlijk al wat binnen de Raad. Dit is niet geheel uit te sluiten gezien de opmerkingen van burgemeester Rombouts. Lekken kan ook door onzorgvuldigheid als een commissielid iemand, bijvoorbeeld een fractiegenoot, in vertrouwen neemt om ruggespraak te houden. Op deze wijze wordt het kringetje dat van de hoed en de rand weet al weer wat groter. Een oorzaak van lekken kan ook ijdeltuiterij zijn. Even laten zien, al of niet aan een journalist, dat je meer weet en een echte ‘insider’ bent. En natuurlijk zal de journalist uit dank de volgende keer vermelden dat de ijdeltuit een gloedvol betoog heeft gehouden in de Raad.

Het OM is nu aan zet. Meestal komt het OM in een dergelijke situatie niet ver en komt het lek niet boven water. Dan rest alleen nog goed op te letten welke fractievoorzitter de komende tijd overdreven wordt opgehemeld in de plaatselijke krant.

Groepsdenken

Zondag 09 oktober 2011

eric leltz

In het kader van "10 jaar na 11 september" had de Volkskrant een rapportage over de Edese wijk Veldhuizen. De wijk waar 10 jaar geleden Marokkaanse jongeren juichend over straat liepen. De burgemeester van Ede kon zich niet vinden in het artikel en reageerde per ingezonden brief. Een inwoner ging daar met weer een ingezonden brief tegenin. Dat was het sein voor een aantal raadsleden om via Twitter aan te geven dat ze de actie van de burgemeester zeer konden waarderen en dat de inwoner een heel verkeerd beeld van Ede weergaf. Bovendien "bewijst de inwoner er Ede geen goede dienst mee". Ja, als dat al zo is, is dat toch nog geen reden om niet te benoemen waar het om gaat.

Is hier niet sprake van het slecht kunnen omgaan met kritiek van in ieder geval een deel van de edese raad? En is zij zo in zichzelf gekeerd dat veel "onder de paraplu" wordt gehouden? Dat zou de vele stukken die onder geheimhouding worden aangeboden kunnen verklaren. Voorbeelden zijn:

  • Financiële cijfers van de sociale werkvoorziening,
  • Inzicht financiële ontwikkeling nieuwbouw project Veluwse poort,
  • Verbouwing raadzaal en
  • Bijstellen duurzaamheidsambities in Kernhem

Omdat veel stukken vertrouwelijk zijn, kun je ze niet delen met deskundigen en de kennis hierover blijft dus binnen de raad. Maar voor een transparant bestuur en voor kwalitatief goede besluiten zou dat wel eens funest kunnen zijn. En natuurlijk kan niet alles openbaar. Een gemeente is ook een bedrijf en niet alle bedrijfsgegevens hoeven op straat te liggen. Dat kan schade toebrengen aan de onderhandelingspositie. Maar dat geldt maar voor een heel klein gedeelte van de informatie. En zelfs bij dat deel is werken met een embargo vaak al voldoende. Dus heroverweeg de geheimhouding.

Mijn fractie heeft deze week een poging gewaagd om de beslotenheid van de vergadering van de commissie ruimtelijke ontwikkeling op te heffen. We kregen de handen nog maar heel voorzichtig op elkaar.

 

ArchiefRubrieken