Eric Leltz  RSS feed    

Smalltalk of Peptalk?

Donderdag 27 oktober 2011

Marten Idema

Binnenkort verhuist jongerencentrum Peptalk als het aan het gemeentebestuur ligt van de Kei aan de Peppelensteeg naar het Harmoniegebouw aan het Kuiperplein. Peptalk is daarmee terug in het centrum. Jaren geleden was het daar ook al gevestigd, maar juist vanwege overlast is destijds een andere locatie gezocht ver(der) weg van de ‘bewoonde’ wereld.

Niet iedereen is gelukkig met de nieuwe locatie. Aan de ene kant is het mooi dat het jongerencentrum meer in het centrum komt in plaats van aan de rand van een woonwijk. Zo komt het ook dichter bij andere uitgaansgelegenheden. Aan de andere kant wordt hiermee dit uitgaansgebied wel uitgebreid en krijg je mogelijk meer overlast. Voor de omwonenden geldt dat ze het geluid van het Museumplein konden verwachten toen ze in hun appartementen trokken. Maar die vlieger gaat niet op voor het geluid uit de nieuwe Peptalk. Dat vergt dus zorgvuldige communicatie. Maar juist daar laat de gemeente het afweten. Omwonenden worden in het onzekere gelaten. Weliswaar werden zij op een informatieavond in januari geïnformeerd over de voorgenomen verplaatsing maar daarna bleef het stil tot afgelopen week. Toen stond de verplaatsing als voldongen feit in de krant. Geen wonder dat dan het gevoel opkomt dat het allemaal toch al besloten is en van inspraak geen enkele sprake meer kan zijn. Dat wordt extra gevoed omdat:

  • Het opmerkelijk stil blijft van de kant van zowel Welstede, als vertegenwoordiger van Peptalk, als van de gemeente,
  • de verhuizing niet als apart agendapunt staat vermeld om te bespreken in een van de commissies maar dat dit besluit impliciet is opgenomen in de begroting

Dan moet je wel heel alert zijn om dit op te merken. Zeker omdat in het meerjarenbeleid is vastgelegd dat de gemeente Ede tot 2014 een verplaatsing van Peptalk niet overweegt!

En niet alleen de omwonenden moesten de verhuizing uit de krant lezen, ook de Edese Darts Club (EDC), die in de Harmonie is gehuisvest, moest dat. Toen in het voorjaar de ideeën over de verhuizing bekend werden hebben zij direct contact opgenomen met de gemeente omdat zij niet wisten of ze dan wel in de Harmonie konden blijven. Ondanks toezeggingen is er tot op heden nog geen enkel contact met hen opgenomen en blijven zij in het ongewisse. 

Is dit een typisch staaltje van inwoners negeren? De vertrouwensband tussen inwoners en gemeente is hiermee weer behoorlijk op de proef gesteld.

Met dank aan fotograaf Marten Idema voor de foto.   

Briefpost

Dinsdag 18 oktober 2011

eric leltz

Vorige week kreeg ik per goede oude briefpost bijgaande brief. Het bleek een dreigbrief specifiek gericht aan mij. Als raadslid krijg je wel vaker bedreigingen maar meestal per mail en niet op naam. Deze keer dus wel.

De tekst spreekt voor zich. De schoolkwestie, maar ook de keuzes van GroenLinks landelijk, bleken onrustige gevoelens los te maken bij de schrijver. Het zij zo.

eric leltz

Groepsdenken

Zondag 09 oktober 2011

eric leltz

In het kader van "10 jaar na 11 september" had de Volkskrant een rapportage over de Edese wijk Veldhuizen. De wijk waar 10 jaar geleden Marokkaanse jongeren juichend over straat liepen. De burgemeester van Ede kon zich niet vinden in het artikel en reageerde per ingezonden brief. Een inwoner ging daar met weer een ingezonden brief tegenin. Dat was het sein voor een aantal raadsleden om via Twitter aan te geven dat ze de actie van de burgemeester zeer konden waarderen en dat de inwoner een heel verkeerd beeld van Ede weergaf. Bovendien "bewijst de inwoner er Ede geen goede dienst mee". Ja, als dat al zo is, is dat toch nog geen reden om niet te benoemen waar het om gaat.

Is hier niet sprake van het slecht kunnen omgaan met kritiek van in ieder geval een deel van de edese raad? En is zij zo in zichzelf gekeerd dat veel "onder de paraplu" wordt gehouden? Dat zou de vele stukken die onder geheimhouding worden aangeboden kunnen verklaren. Voorbeelden zijn:

  • Financiële cijfers van de sociale werkvoorziening,
  • Inzicht financiële ontwikkeling nieuwbouw project Veluwse poort,
  • Verbouwing raadzaal en
  • Bijstellen duurzaamheidsambities in Kernhem

Omdat veel stukken vertrouwelijk zijn, kun je ze niet delen met deskundigen en de kennis hierover blijft dus binnen de raad. Maar voor een transparant bestuur en voor kwalitatief goede besluiten zou dat wel eens funest kunnen zijn. En natuurlijk kan niet alles openbaar. Een gemeente is ook een bedrijf en niet alle bedrijfsgegevens hoeven op straat te liggen. Dat kan schade toebrengen aan de onderhandelingspositie. Maar dat geldt maar voor een heel klein gedeelte van de informatie. En zelfs bij dat deel is werken met een embargo vaak al voldoende. Dus heroverweeg de geheimhouding.

Mijn fractie heeft deze week een poging gewaagd om de beslotenheid van de vergadering van de commissie ruimtelijke ontwikkeling op te heffen. We kregen de handen nog maar heel voorzichtig op elkaar.

Damage control

Zaterdag 01 oktober 2011

eric leltz

De commotie over 'de zuiderpoort' is een excellent voorbeeld van incidenten politiek. Er gebeurt wat en alle aandacht gaat daar naar toe. Dat is niet altijd even prettig zeker als je bezig bent om een andere indruk neer te zetten. In dat geval van Ede. Want dat is wat het gemeentebestuur toch met Edemarketing beoogd. Maar door onvoldoende 'damage control' heeft B&W het laten gebeuren dat Ede is neergezet als "conservatief dorpje waar racisten rondlopen".

En dat is jammer want in de kern zullen maar weinige het oneens zijn met de wens van het schoolbestuur van spreiding. En toch vallen we massaal over het bestuur. Dit komt omdat doel en middel door elkaar worden gehaald. In het doel kunnen we ons vinden maar het middel veroordelen we breed. Dat is een 'bestuurlijk misbaksel' dat zoals ik eerder scheef de leerlingen schoffeert, de werknemers passeert en de medezeggenschap frustreert. En dat gevoel wordt breed gedragen gezien de reacties in de landelijke pers, tot kamervragen en een advies van de minister toe.

Zover had het niet hoeven te komen als B&W regie had genomen. Maar omdat er geen regie was zijn partijen afzonderlijk aan de haal gegaan met het probleem. Mijn partij door 'off the record' B&W te verzoeken om zich uit te spreken tegen de uitspraak, de PvdA door een open brief aan het bestuur te sturen en vervolgens schorsing van de voorzitter op te eisen. Hiermee gooide ze olie op het vuur. Het had iets van spierballen tonen omdat er iets moet gebeuren. Een vlekje wegwerken, of wellicht is het in dit verband beter om te spreken van een 'plasje' wegspoelen. Het lijkt allemaal daadkrachtig maar hiermee wordt het toewerken naar een oplossing wel heel erg moeilijk. Symptoombestrijding dus. Want voorzitter weg of niet, het probleem ligt er nog. En met een onderzoek? Dan zijn we weer maanden verder.

Een dergelijk probleem moeten afzonderlijke fracties ook niet proberen op te lossen. Dan krijg je verdeel en heers en onduidelijkheid. En dat leidt snel tot chaos. En dat hebben we kunnen zien met als dieptepunt de discussie hierover in de raad. Laat het dagelijks bestuur van de gemeente, B&W dus, dit oplossen. Dan kun je ook een lijn trekken. Geef hen opdracht om in gesprek te gaan met het schoolbestuur. De insteek van het gesprek is om te achterhalen hoe het zo ver heeft kunnen komen:

  • Is dit bestuurlijk onvermogen en meent men dit serieus?
  • Of is het gekozen middel een signaal dat men met de handen in het haar zit om de afspiegeling voor elkaar te krijgen.

In het eerste geval mag van mijn partij het hele bestuur direct opstappen wegens onbekwaamheid. Maar in het tweede geval ligt het toch anders. Dan zijn er nog wel andere wegen om tot een oplossing te komen. Daar heb je dus geen onderzoek voor nodig.

 

ArchiefRubrieken