Eric Leltz  RSS feed    

Zaterdag 26 november 2005

Zaterdag 26 november 2005
Naar de landelijke campagnebijeenkomst in Utrecht geweest. In grote lijnen is neergezet hoe Groenlinks zich zal presenteren in de komende verkiezingscampagne. Aangegeven is wat je kunt verwachten van het landelijk bureau en wat je aanvullend zelf kunt c.q. moet doen. De centrale thema’s waren reeds bekend maar deze middag zijn in de vorm van workshops de slogans die hierbij kunnen worden gebruikt beschreven. Ook is de afstemming tussen de onderwerpen uit de landelijke verkiezingskrant besproken. Deze krant wordt namelijk een mix van centraal aangeleverde artikelen en lokaal geschreven artikelen. Dan is het wel handig als de artikelen elkaar aanvullen. Een fotografe heeft foto’s van mij gemaakt die kunnen worden gebruikt tijdens de campagne. Ik had met leden van de campagnecommissies van Arnhem, Renkum en Wageningen afgesproken om deze middag ook te gebruiken om het programma van zaterdag 4 februari 2006 door te spreken. We doen die dag met een bus genoemde gemeenten inclusief Ede aan. Op de stopplaatsen kunnen de plaatselijke kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in contact treden met de burgers en in de bus is informatie te vinden over het openbaar vervoer in de regio en over de mogelijkheid tot milieuvriendelijk openbaar vervoer. Dit is ook een van de actiepunten uit ons verkiezingsprogramma.

Dinsdag 22 november 2005

Woensdag 23 november 2005
Aan de slag! Vandaag was de Algemene Leden Vergadering. Er stonden twee beslispunten op het programma:
Vaststellen van de kandidatenlijst Vaststellen van het verkiezingsprogramma
De kandidatenlijst is voor wat betreft de eerste 5 gelijk gebleven. Ik ben nu dus officieel door de leden gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. We kunnen dus "Aan de slag!" Ik ben blij met dit resultaat. De afgelopen weken ben ik al voor de muziek uit gelopen door met de eerste 5 kandidaten een gesprek te voeren over wensen, kennis en ambitie en wat men van mij verwacht. Op deze wijze wil ik ieders kwaliteiten voluit tot zijn recht laten komen. De teamvorming en de werkwijze staan nu even centraal. Een goede verdeling van de taken zal onze slagvaardigheid ten goede komen. Daarna zullen we snel oppakken waarvoor we zijn gekozen: het uitvoeren van de punten uit het verkiezingsprogramma. Dit vanuit de invalshoeken: • duurzaam, • open, • rechtvaardig en • sociaal. De blik wordt dan dus meer naar buiten gericht. Om een en ander in goede banen te leiden hebben we alvast wat taken verdeeld en mensen benoemd. Zo is Eip de contactpersoon met de pers en is Jos de campagneleider. De kandidatencommissie heeft in het begeleidend schijven al opgemerkt dat de kandidatenlijst voor wat betreft de eerste 5 helaas geen afspiegeling vormt van de Edese samenleving. Hieruit blijkt maar weer dat niet alles wat je graag wilt ook mogelijk is. Toch ben ik er zeker van dat wij in staat zijn om het al of niet op waarheid berustend stemgedrag “vrouw stemt op vrouw” of “allochtoon stemt op allochtoon” te doorbreken. Wat dat betreft begint ook de multiculturele samenleving bij je eigen stemgedrag. De fractie van Groenlinks/PE staat voor alle edenaren die ons gedachtengoed een warm hart toedragen: vrouw of man , zwart of wit. Zonder restrictie. Alle Edenaren verdienen onze aandacht. Als we al kleur bekennen dan is het de kleur van ons hart. En die kleur staat iedereen. Ook het verkiezingsprogramma is vastgesteld. Het programma is in een zestal sessies geschreven in de periode augustus 2004 tot en met september 2005. Daarna is het programma verstuurd naar alle leden met het verzoek om commentaar. De binnengekomen reacties zijn besproken in een overleg van de samenstellers en dit heeft soms geleid tot aanpassing van het programma. Deze aangepaste versie is wederom verstuurd naar alle leden en hierop konden amendementen worden ingestuurd. Deze versie stond vandaag op de agenda. Zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma zijn nu dus vastgesteld. We kunnen aan de slag. De nieuwe fractie zal aan de hand van het programma een A4-tje schrijven met 10 speerpunten of decennium doelstellingen. Het verkiezingsprogramma dient dan als rode draad op de achtergrond, het A4-tje als communicatiemiddel.

Woensdag 23 november 2005

Woensdag 23 november 2005
Bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Ede zal gebruik worden gemaakt van een StemWijzer. Vandaag was een introductie bijeenkomst waarbij alle politieke partijen die meedingen naar een of meer zetels aanwezig waren. De rol van de StemWijzer in de campagne is educatief van aard en dient een stimulans te zijn voor debat. In drie rondes werden de belangrijkste edese onderwerpen benoemd. Vervolgens werden prioriteiten gesteld. Aan de hand van deze informatie worden stellingen beschreven die half december worden toegestuurd naar alle deelnemende partijen. Na autorisatie van deze stellingen worden deze verwerkt in de StemWijzer. In de derde week van januari 2006 kan de StemWijzer dan beschikbaar worden gesteld voor gebruik.

Woensdag 16 november 2005

Donderdag 17 november 2005
Vandaag zijn de eerste 6 kandidaten bijeen geweest om te spreken over de campagne voor de verkiezingen van 7 maart 2006. We hebben het volgende besproken: We gaan meedoen met de landelijke verkiezingskrant van Groenlinks en gaan hier dus ook stukken voor schrijven over lokale onderwerpen. We hebben gekozen voor de volgende onderwerpen: • Ede oost, • de ontwikkelingen in het buitengebied, • welzijn met specifiek speerpunt de buurthuizen en • het milieu. Liesbeth en ik gaan naar de middag voor de campagneteams op 26 november aanstaande te Utrecht. Deze bijeenkomst gaat over de steun die de lokale afdelingen kunnen verwachten van het landelijk bureau (posters, promotiemateriaal). Ook hebben we een start gemaakt met het invullen van de campagne. Zo gaan we op 4 februari 2006 meedoen met een campagne voor een betere bereikbaarheid van het openbaar vervoer in onze regio. We rijden in een bus van Arnhem via Renkum en Wageningen naar Ede. Bij de stopplaats in Ede is er gelegenheid om in contact te treden met de edese burgers. Ook zullen we op zaterdag 4 maart 2006, de laatste zaterdag voor de verkiezingen, een kraam bemannen in Ede stad. Daarnaast hebben we afgesproken dat we allen nadenken over campagnetips en dat we deze naar mij sturen. Ik maak dan een compact overzicht dat we op 28 november bespreken. We bepalen dan welke tips we gaan uitvoeren. Vandaag kregen we ook het goede bericht dat Jos van der Panne, de huidige fractievoorzitter, onze campagneleider wordt en Eip onze contacten met de pers gaat verzorgen. Ik ben heel erg blij met beide invullingen want nu heeft het campagneteam al goed vorm gekregen.

ArchiefRubrieken