Eric Leltz  RSS feed    

Barbertje moet hangen

Zondag 24 februari 2013

eric leltz

Naar verluidt is oud topman van Keulen van SNS Reaal ondergedoken. Een bombardement aan verwensingen via de sociale media waren er teveel aan. Van Keulen lijkt daarmee de personificatie van het kwaad uit de banken sector te zijn geworden. We leven in een tijd waarbij het individu en de emoties voorop staan. Maar velen zijn (nog) onvoldoende in staat om hun emoties te beheersen. En een medium als Twitter draagt hier ook niet echt aan bij. Snel en desgewenst anoniem, kan een breed publiek worden bereikt. Maar deze betrokkenheid bij de samenleving is vaak niets meer dan een betrokkenheid bij zichzelf zonder rekening te houden of anderen hier last van hebben. Daarnaast wordt de kracht van de sociale media nog zwaar onderschat.

Van Keulen kocht in 2006 een vastgoedfonds. De twee decennia daarvoor stegen de vastgoedprijzen maar toen kwam de kredietcrisis. Economen zagen die niet aankomen. Dat zegt veel over die economen. Economie is geen wetenschap. Daar zijn we door schade en schande achter gekomen. Nog niet zo lang geleden was er een alom vertegenwoordigd geloof in de "homo economicus". De mens die rationele keuzes maakt en zich niet laat (af)leiden door emotie. Ik schreef hier op 8 december 2011 onder de kop "homo emotico" al eerder over. Economie is een zoektocht waarbij economen elkaar nog volop kunnen tegenspreken. Dit komt omdat de mens het belangrijkste deel van de economie is. En hoe die reageert is onzeker en onduidelijk. Lees bijvoorbeeld het werk van Kahneman. Psycholoog en Nobelprijs winnaar (2002) van de ...... economie!

Te eenvoudig wordt van Keulen verweten dat hij in 2006 een fout besluit heeft genomen. Achteraf, dus met de ogen van nu kijkend naar de situatie van toen, weten we dat. Toen was dat helemaal niet zo duidelijk te zien. Dus om nu te zeggen dat van Keulen zijn bonus moet teruggeven omdat hij slecht werk heeft geleverd is veel te kortzichtig. Beter is het als van Keulen nooit een bonus had gekregen omdat dit niet past bij de mores van de banken wereld. Helaas zijn we nog niet zover. In dat licht zou het van Keulen wel sieren als hij de bonus teruggeeft. Maar deze geste zou veel meer bankiers, directeuren van wooncorporaties, van verzekeraars, van scholengemeenschappen en van ziekenhuizen, kortom iedereen die zich gedraagt als ondernemer in de vrije markt maar bij een beetje tegenwind bij de overheid durft aan te kloppen, sieren.

WOB verzoek

Maandag 18 februari 2013

eric leltz

Aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting

Ede, 14 februari 2013

Geachte heer,

Op 8 februari 2013 heeft u een nieuwsbericht doen uitgaan inzake het geschil tussen de SGBB en uw fonds. U deelt in genoemd bericht mee dat u en de voormalige leden van de Raad van Toezicht een schikking hebben getroffen. Een dergelijke schikking betreft over het algemeen een overeenkomst tussen twee partijen waarmee het conflict is opgelost alvorens een rechter een uitspraak heeft gedaan.

Een van voormalige leden van de Raad van Toezicht van SGBB is de huidige wethouder van de gemeente Ede de heer E. van Milligen. De fractie van GroenLinks/PE hecht aan een integer gemeentebestuur. Echter het handelen van de heer Van Milligen als lid van de Raad van Toezicht van bovenvermelde Stichting kan door onze fractie niet getoetst worden, omdat door u geen nadere mededelingen worden gedaan. Daarnaast deelt u niet mede welk bedrag aan u is betaald om tot een schikking te kunnen komen. De fractie van GroenLinks/PE wenst kennis te nemen van de schikking en wenst kennis te nemen van het bedrag dat met de schikking is gemoeid. Louter op die wijze kan de fractie van GroenLinks/PE beoordelen of de heer Van Milligen in deze integer heeft gehandeld en of de heer Van Milligen door ons momenteel als een integer bestuurder kan worden beschouwd. U deelt mee dat op basis van de BCA-polis aan het CFV een bepaald bedrag is betaald. Genoemde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten begaan in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris. Het uitbetalen van het bepaalde bedrag houdt feitelijk in dat op deze wijze erkend wordt dat mogelijk de heer Van Milligen fouten kan hebben begaan in zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van SGBB. Derhalve verzoek ik u om alle informatie met betrekking tot de schikking en het betreffende bedrag aan ons te verstrekken.

U kunt dit verzoek beschouwen als een Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek. Uw antwoord zie ik binnen de wettelijke termijn van 4 weken tegemoet. Bij voorbaat mijn dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Eric Leltz, Fractievoorzitter GroenLinks/PE

Eigen schuld, dikke bult?

Dinsdag 12 februari 2013

Eric Leltz

Is eigen schuld altijd dikke bult? Onlangs stak er zo wat een volkswoede af toen op YouTube een filmpje verscheen waarop een aantal jongeren een andere jongen in elkaar schopten. Omdat de jongens goed herkenbaar in beeld kwamen, waren ze ook snel gevonden en mensen dreigden voor eigen rechter te gaan spelen. De vraag werd actueel of deze vandalen ondanks alles toch nog recht op privacy hebben.

Een soortgelijke discussie ontvouwde zich ook bij een ongeluk waarbij een jongen zwaargewond raakte bij een mislukte stunt. Hij wilde zo lang mogelijk op de motorkap van een rijdende auto liggen maar raakte onder de auto bekneld. De vraag kwam bij mij op wie de kosten van de zorg moet gaan betalen. Moet de maatschappij opdraaien voor kosten die iemand willens en wetens maakt door onnodig risico te nemen? Mijn twitterbericht hierover was de start van een reeks verwensingen: “loser”, “iemand ligt te vechten voor zijn leven en jij hebt het over geld” tot “Ja, GroenLinks, dat zegt alles”. Toch wil ik niet weglopen voor de vraag of de omstandigheden een rol mogen spelen bij de plaats waar de rekening wordt neergelegd.

Maar waar ligt dan de grens? Wie ongezond leeft? Moet die meer gaan betalen? En wat is dan ongezond? Of wie waarschuwingen naast zich neerlegt? En hoe zit het dan met iemand die onbezonnen risico’s neemt? Voor mij zijn de antwoorden duidelijk. Ook voor u?

Een sluimerende revolutie

Woensdag 06 februari 2013

eric leltz

De huidige samenleving is aan het einde van zijn levenscyclus. Maar geen nood, de nieuwe samenleving staat al in de steigers. Ging de vorige transitie van het agrarische tijdperk naar het industriële tijdperk, nu gaan we naar de netwerksamenleving. En net als de vis die het water niet opmerkt, merken veel mensen deze transitie nog niet op. Vreemd, want er zijn toch signalen genoeg. Het is als het bekende plaatje: of je ziet de oude vrouw of je ziet de jonge vrouw. Maar je ziet de vrouwen nooit tegelijk terwijl het toch om dezelfde werkelijkheid gaat.

Er is een bovenstroom die nu nog heerst en haar belangen verdedigt. Deze stroom bestaat uit grote, gecentraliseerde organisaties die gebruik maken van fossiele energie en waar het adagium "meer, meer" geldt. In de bovenstroom bestaat de wereld uit producenten en consumenten.

De onderstroom is zichtbaar in kleinschalige samenwerkingsverbanden zoals "wij willen zon" voor het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen of Texelenergie. Of op het gebied van voeding Willem & Drees en in de zorg Buurtzorg en Thomashuizen en CPO in de bouw. En als het over bestuur gaat is het zichtbaar in een beweging als Occupy. In deze wereld bestaan 'procumenten', mensen die producent en consument tegelijk zijn. Kenmerkend zijn duurzaamheid en kleinschaligheid, dicht bij de mensen die het aangaat. Hier gaat het niet om 'meer' maar om 'beter'. Het draait niet om kwantiteit maar om kwaliteit.

Veel mensen willen wel anders en duurzamer leven maar de drempel is nog te hoog. Goede voorbeelden kunnen er dan voor zorgen dat het kantelpunt snel wordt bereikt. Gaat het nu nog met vallen en opstaan, op een gegeven moment krijgen de goede voorbeelden de overhand. En net zoals de winter ineens kan overgaan in de lente, zou de nieuwe duurzame samenleving dan wel eens heel snel voelbaar kunnen worden.

ArchiefRubrieken