Eric Leltz  RSS feed    

Rapport geldleningen

Zaterdag 21 september 2013

eric leltz

Deze week besprak de Gemeenteraad het rapport van de rekenkamercommissie over geldleningen door de gemeente. Beetje vreemd, een gemeente als "bank van lening", maar het is niet ongebruikelijk. Soms is het te begrijpen zoals bij Woonstede maar soms is het wat minder begrijpelijk zoals bij ziekenhuis Gelderse Vallei (€14,7 miljoen) en bioscoop Cinemec (€2 miljoen). Dat zijn ook meteen de leningen die centraal staan in het rapport. En van die twee leningen ging alle aandacht uit naar Cinemec. Dit ligt voor de hand want waar het ziekenhuis keurig de lening terugbetaald doet de bioscoop dit niet. De betalingsachterstand is daarom al opgelopen tot €225.000. Bovendien is het publiek belang bij het ziekenhuis eenvoudiger in te zien dan bij de bioscoop. Daar gaat het hoe je het wendt of keert, gewoon om een lening aan een ondernemer.

Belangrijk punt uit het rapport was dat er een negatief ambtelijk advies is uitgebracht over de lening aan Cinemec maar dat dit advies nooit aan de Raad is overhandigd en dus geen enkele rol heeft gespeeld bij de besluitvorming destijds. Het komt wel vaker voor dat een ambtelijk advies terzijde wordt geschoven maar laat dit dan, zeker in een dergelijk gevoelig dossier, aan de Raad weten en geef ook aan wat de reden is. De wethouder koos zijn woorden zorgvuldig. Letterlijk zei hij dat "de raad voldoende informatie heeft ontvangen om een zorgvuldige afweging te maken". Dit betekent niet automatisch dat de Raad ook alle informatie heeft ontvangen. En de discussie verschuift dan naar 'wat is voldoende' en 'wie bepaalt dat'. De wethouder deed het af met "de Raad heeft er ook niet om gevraagd". Maar als dat de intentie is van de beoogde samenwerking tussen college en Raad, dan is die gebouwd op wantrouwen. Dat kan, maar dan komt er een heel andere oppositie. Wij werken liever vanuit vertrouwen.

Mijn fractie vond het al onbevredigend dat een lening van dergelijke omvang naar een ondernemer gaat. Om die reden hebben wij destijds niet ingestemd. Zie mijn blog "bank van lening" van 13 februari 2010. Maar nu er een negatief ambtelijk advies ligt, Cinemec een betalingsachterstand heeft maar wel verbouwd en investeringsplannen heeft voor een aan de bioscoop gelieerde bv., willen we hier openlijk over debatteren. Daarom is een verzoek ingediend om dit te agenderen.

Een ambtenaar is niet te vertrouwen

Dinsdag 10 september 2013

eric leltz

Je zult maar (gemeente) ambtenaar zijn. Je kunt nog zo hard je best doen maar je doet het in de ogen van de inwoners niet snel goed. Dat knaagt. En ik heb slecht nieuws: het zal alleen maar erger worden.

De overheid wordt in sneltreinvaart een digitale overheid waarbij de communicatie zoveel mogelijk online zal worden afgehandeld. Dit is efficiënter, lees goedkoper, omdat inwoners dan meer zelf kunnen doen. Zo moeten sinds 1 juli 2010 nieuwe bestemmingsplannen digitaal toegankelijk zijn, moet vanaf 1 januari 2011 de gemeentelijke regelgeving online beschikbaar zijn en worden sinds 1 januari 2013 alle verkeersbesluiten in de digitale Staatscourant gepubliceerd. En vanaf januari 2014 moeten alle verordeningen digitaal bekend worden gemaakt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld verhuizingen en uittreksels uit de gemeentelijke basis administratie online worden doorgegeven c.g. aangevraagd. Maar de samenleving is zo complex geworden dat de geautomatiseerde systemen niet in alle situaties kunnen voorzien. Laat staan dat alle situaties vooraf afdoende zijn getest. En zo komt het dat de systemen niet altijd doen wat ze zouden moeten doen of erger foutieve informatie geven. En als de dienstverlening van de ambtenaar sterk afhankelijk is van computersystemen en deze systemen niet altijd doen wat wordt verwacht is het vertrouwen tussen inwoner en overheid direct in het geding.

Daarom rust een grote verantwoordelijkheid bij ontwerpers en testers van software. Ze dienen verder te kijken dan de techniek. Maar of ze hier ook altijd toe in staat zijn? Je hoeft er alleen maar het jaarverslag 2012 van de nationale ombudsman met de veelzeggende titel "mijn onbegrijpelijke overheid" bij te pakken en je beseft dat hier nog een wereld, vooruit een gemeente, valt te winnen.

Een circulaire economie

Maandag 02 september 2013

 afval is voedsel

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot klimaatverandering. Daarnaast maakt het ons afhankelijk van instabiele (olie)landen en is de voorraad eindig. GroenLinks wil een ambitieuze, groene energiepolitiek, met als kernpunt dat we zo snel mogelijk van onze energieverslaving afkomen. Dat betekent niet alleen minder gebruik van schaarse brandstoffen maar ook het inzetten op andere energiebronnen. En dan vooral duurzame energiebronnen als zon en wind. Dit zijn de energiebronnen van de toekomst. De transformatie naar deze bronnen zal voor veel werkgelegenheid zorgen. De vraag is niet of Nederland moet inspelen op deze mogelijkheid, de vraag is wanneer Nederland dit doet. Nu loopt Nederland met een aandeel van slechts 2,5% duurzame energie binnen Europa achteraan. De kredietcrisis is een goede reden om te investeren in vergroening van de economie. Dat is de Green Deal. Investeer in energiezuinige woningen, in beter openbaar vervoer en in de vergroening van het belastingstelsel. Met deze laatste maatregel stimuleer je huiseigenaren en bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Goed voor de werkgelegenheid op de korte termijn en goed voor het milieu op de lange termijn. Om het aandeel duurzame energie fors te vergroten, wil GroenLinks leveranciers van fossiele energie verplichten om een toenemend aandeel duurzame energie te leveren: elk jaar een procent erbij. De overheid dient het gebruik van groene duurzame energie te stimuleren door zelf alleen nog maar duurzame energie te gebruiken. Om te zorgen dat ook nieuwe vormen van duurzame energie een kans krijgen moet innovatie veel meer worden gestimuleerd. Daarnaast moeten fossiele brandstoffen duurder worden onder het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Door nu al strenge normen aan te kondigen, kunnen fabrikanten van bijvoorbeeld auto’s daarop inspelen en schonere technieken toepassen zoals auto’s met een hybride motor.

Ook kunnen we ons ecosysteem aanpassen. Waardeloos afval bestaat straks niet meer. We gooien dan niets zomaar weg. We ontwerpen onze producten zo dat bijna alles kan worden hergebruikt. En het laatste restje afval wordt verbrand om energie mee op te wekken. Van “cradle to grave” naar “cradle to cradle”. Van “make, take, waste” naar “make, take, make” En let wel, technisch is dit allemaal al mogelijk. De grootste blokkade om te komen tot een circulaire economie vormt het veranderen van het menselijk gedrag.

 

ArchiefRubrieken