Eric Leltz  RSS feed    

Einstein in Ede

Zondag 28 februari 2010

  eric leltz

Van Alfred Einstein is de uitspraak dat je problemen niet kunt oplossen binnen hetzelfde systeem waarin ze zijn ontstaan. Ik moest daar aan denken toen ik de lijsttrekkers van de edese coalitiepartijen afgelopen weken hoorde praten over de aanpak van de bezuinigingen. Zo vertelde ze dat “er moet worden bezuinigd op inhuur krachten” en “er in het gemeentehuis efficiënter moet worden gewerkt”. Maar juist onder de coalitie partijen zijn vele inhuurkrachten binnengehaald en juist de coalitie partijen hebben het laten gebeuren dat er niet efficiënt wordt gewerkt in het gemeentehuis. De coalitiepartijen hebben de afgelopen vier jaar vooraan gestaan om ombuigingen vorm te geven. En juist dat hebben ze nagelaten.

Reeds in oktober 2008 heeft mijn fractie gevraagd om een plan van aanpak om de kredietcrisis, de aanjager van de huidige bezuinigingen, vorm te geven. Toen was al duidelijk dat er iets moest veranderen. Maar het bleef stil van de zijde van de coalitie. Wij hebben toen zelf een visie geschreven “maak van een kikker een prinses” waar gekeken wordt naar de kansen die een crisis ook met zich meebrengt. Doordat de coalitiepartijen te weinig hebben gedaan aan het bestrijden van de bezuinigingen zijn deze onderdeel geworden van de verkiezingscampagne. En dit is een gemiste kans want er had natuurlijk allang een plan klaar moeten liggen . En het argument dat we nog niet weten hoeveel we moeten bezuinigen is geen valide argument. Besturen in de moderne tijd is kunnen omgaan met onzekerheid. En onzekerheid reduceer je door scenario’s te maken. Bijvoorbeeld een scenario waar in staat wat je doet als de bezuinigingen meevallen, of juist als ze tegenvallen. Daar hadden we allang over kunnen spreken. Op het moment wanneer duidelijk is hoeveel we moeten bezuinigen ligt het plan dus al klaar en kun je voortvarend te werk. Maar met dit college niets van dit alles. Het blijft afwachten op wat komen gaat en zo overkomt ons alles in plaats van dat we sturing geven aan de toekomst van Ede. Toch het minst wat de inwoners mogen verwachten van een gemeentebestuur.

En als Einstein gelijk heeft, en laten we maar niet zo arrogant zijn om te denken dat hij ongelijk heeft, zullen anderen de verandering vorm moeten geven. Vaak is een gevoel van urgentie nodig om de kiezer duidelijk te maken dat we echt moeten veranderen. Is de kredietcrisis nog geen voldoende signaal dan doet de kabinetscrisis daar een schepje bovenop. Want het kan toch niet zo zijn dat de partijen die weglopen voor hun verantwoordelijkheid en Nederland midden in de crisis in de steek laten hier voor worden beloond.

Op 3 maart kan het begin zijn van een echte verandering. Stemmen op de huidige coalitie partijen in Ede betekent behoud van deze coalitie. Want het liefst gaan zij samen weer verder. Dat hebben ze al aangegeven. Ik hoop op een hoge opkomst aanstaande woensdag en dat er dan bewust voor verandering wordt gekozen.  

        

Voor wie wil stemmen …. maar dit zelf niet kan

Woensdag 24 februari 2010

 

eric leltz

 

Op 3 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat kun je moeilijk zijn ontgaan zeker na de val van het kabinet. Want of we dat als lokale politici nu leuk vinden of niet, de door de val noodzakelijke verkiezingen voor de 2de kamer op 9 juni aanstaande werpen hun schaduw al vooruit.

Op 3 maart wordt er weer gestemd met het rode potlood. Het beleid van de overheid is er op gericht dat haar inwoners zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het zelfstandig uitbrengen van je stem hoort daar wat mijn fractie betreft zeker ook bij. Maar het gebruik van het rode potlood heeft tot gevolg dat juist de inwoners die visueel gehandicapt zijn, geen mogelijkheid meer hebben om zelfstandig hun stem uit te brengen. Zij zijn aangewezen op het geven van een volmacht of het meenemen van iemand in het stemhokje, om hen te helpen. Omdat mijn fractie vindt dat iedereen recht heeft om de stemkeuze voor zichzelf te houden, hebben wij al eerder aan het college gevraagd om te onderzoeken of het ook in Ede mogelijk is dat blinden en slechtzienden zelfstandig en in vrijheid hun stem kunnen uitbrengen. In de gemeenten Renkum en Ermelo is dit bijvoorbeeld al mogelijk. Uit een onderzoek uitgevoerd door de federatie Slechtzienden en Blindenbelang, blijkt dat de doelgroep deze manier van stemmen hoog waardeert. Natuurlijk moeten hierbij de kosten in het oog worden gehouden. Het gaat dan niet alleen om de zogeheten “out of pocket” kosten van wellicht een aangepast stemsysteem maar ook om de inspanning die de visueel gehandicapte moet doen om bij het aangepaste stembureau te komen. Een reis naar een andere wijk of dorp terwijl het “eigen” stembureau om de hoek zit, is natuurlijk geen elegante oplossing.

Het college heeft inmiddels geantwoord dat het zelfstandig uitbrengen van de stem voor blinden en slechtzienden op 3 maart nog niet mogelijk is omdat daaraan voorwaarden zijn verbonden zoals een andere opmaak van het stembiljet. Het ontbreekt nu aan tijd om dit nog voor Ede te regelen. Jammer dat het op korte termijn niet is gelukt en we moeten ons dan maar richten op 9 juni. Al komt deze datum snel. Overigens kunnen visueel gehandicapten kiezers in Ede zich wel laten informeren via de website www.uheefthetvoorhetzeggen.nl . Hierop is de kandidatenlijst via de kiestelefoon af te luisteren.

Toch blijft het voor mijn fractie belangrijk dat ieder zijn stem kan uitbrengen. En naast blinden en slechtzienden zijn er ook nog andere groepen die problemen ondervinden bij het uitbrengen van hun stem. Denk aan mensen die slecht ter been zijn en moeilijk het stembureau kunnen bereiken. Daarom kunt u als u om welke reden dan ook niet in staat bent om op 3 maart zelf naar het stembureau toe te gaan contact met ons opnemen. We komen u dan gewoon halen zodat u gebruikt kunt maken van uw democratisch recht om te stemmen.

    

Geplaatst in blog | Er zijn geen reacties

Bezuinigen

Dinsdag 16 februari 2010

 

eric leltz

In de Gelderlander van afgelopen zaterdag stond dat in de verkiezingsprogramma’s niets wordt geschreven over de bezuinigingen of beter over de verminderde rijksbijdrage aan de gemeente. Er werd zelfs gesproken van kiezersbedrog. Ik wil dat beeld toch nuanceren. Er zijn partijen die hier wel degelijk iets over schrijven al denken ze dan niet zozeer aan bezuinigen maar aan het vergroten van de inkomsten van de gemeente. Zo geeft de Christen Unie aan dat met een brede rioolheffing meer kosten dan tot nu toe kunnen worden verhaald. Andere partijen zien meer in het vergroten van de gemeente inkomsten door de onroerend zaak belasting (OZB) te verhogen (D66, PvdA) of belasting te heffen op het gebruik van de wegen in het buitengebied (PvdA). In het programma van GroenLinks/PE staat niet expliciet genoemd waar we gaan bezuinigen. Het programma is een overzicht van wat we willen bereiken en waar we dus juist niet op gaan bezuinigen.

Een discussie over hoe we de kredietcrisis aanpakken had wat mijn fractie betreft allang gevoerd moeten worden. We hebben al in oktober 2008 gevraagd om een visie van het college over de aanpak van de kredietcrisis. Toen dit niet kwam hebben we zelf de notitie “maak van een kikker een prinses” geschreven, over de kansen die er ook zijn. En dan hoef je niet altijd direct te bezuinigen. Je kunt ook slimmer werken of juist investeren om op termijn veel minder kosten te maken. Dat is ook bezuinigen. Typerend is dat een aantal maatregelen uit onze notitie nu wel worden opgepakt zoals recent de banenpool om medewerkers die bij de ene werkgever uit de boot vallen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen bij een andere werkgever. Investeer dus in het voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op een uitkering en investeer dus in werk en/of opleiding. Ook hebben we aangegeven dat er een brede kerntaken discussie gevoerd moet worden met inwoners, ondernemers en raad over wat we als gemeente wel en niet gaan doen.

Het komt neer op het maken van keuzes. Het college in Ede heeft hier niet hard genoeg aan gewerkt. Op zijn minst hadden er een aantal scenario’s moeten liggen waardoor je sneller kunt reageren op wat op je afkomt. Omdat deze scenario’s er ook na meer dan een jaar niet zijn leeft bij GroenLinks/PE de gedachte dat we stil staan waar we in beweging hadden moeten zijn. Een stilstaand doel is nu eenmaal een gemakkelijke prooi. En dan moet de echte bezuinigingspijn nog komen. Want pas in 2012 gaan we de gevolgen echt merken. En juist dan moeten we zo ver zijn dat we beter en slimmer en dus efficiënter werken. Hieronder valt:  

  • anders werken bijvoorbeeld meer thuis werken door te investeren in ICT zoals open source software. Hiermee bespaar je op facilitaire dienstverlening, gebouwen, parkeerplaatsen en beveiliging. En het is ook goed voor de duurzaamheid
  • het aanpakken van de overlegcultuur. Ga staand vergaderen en leg alleen de besluiten vast in plaats van uitgebreide verslagen te schrijven.

Hiermee worden kleine slagen gemaakt maar vele kleintjes maken ook een grote slag. Om grotere slagen te maken kan

  • meer worden samengewerkt met bedrijven en andere gemeenten voor bijvoorbeeld inkoop, projectorganisatie en onderhoud,
  • kritisch worden gekeken naar de inzet van externen,
  • nog eens goed naar de fasering van grote projecten als “Ede-oost” en “Het nieuwe landgoed” worden gekeken,
  • de subsidiestroom en de regelgeving nader onder de loep worden genomen.

Wij zien niets in een vacaturestop omdat door de vergrijzing binnen niet al te veel tijd veel kennis en kunde verloren gaat door het uittreden van oudere werknemers. Dan is het nu al zaak om goede mensen binnen te halen en extra aandacht te geven aan het behoud van (jonge) werknemers.

Inkomen kan worden verkregen door gemeentegrond, gebouwen en voorwerpen als lantaarnpalen en bushokjes (nog) beter te benutten voor reclameborden, zonnepanelen, windmolens en groene daken.

Dus eerst werken aan efficiency en het genereren van (nieuwe) inkomsten voordat je de belastingen verhoogd. Op deze wijze blijft Ede in de visie van GroenLinks/PE een baken waar de inwoners op kunnen koersen.  

De bank van lening

Zaterdag 13 februari 2010

 

eric leltz

De gemeenteraad van Ede heeft deze week besloten om CineMec een lening toe te kennen. De ondernemer van deze bioscoop zit met een onrendabele top van de parkeergarage en de huisbankier wil deze niet meer financieren. Om uit de impasse te komen gaat de gemeente Ede dus bijspringen met een substantieel bedrag. Hoe hoog dit bedrag is mag niet in de openbaarheid want de besluitvorming vond helaas achter gesloten deuren plaats. De ondernemer is in de problemen gekomen omdat de plannen voor het terrein rondom de bioscoop nog niet zijn uitgevoerd. Er zou bij de bioscoop een hotel en vrijetijdscentrum worden gebouwd maar het is nog niet gelukt om hier een projectontwikkelaar voor te vinden. De kredietcrisis zal hier wel debet aan zijn maar hierdoor kampt de ondernemer wel met minder parkeerinkomsten dan verwacht.

Mijn fractie onderkent het belang van Cinemec voor de inwoners van Ede, voor Food valley en voor de uitstraling van Ede. De ondernemer loopt ook heel ver voor de muziek uit en steekt daarbij meer dan zijn nek uit. Alle hulde voor deze ondernemingszin. Hier is ook wel waardering voor in de vorm van het winnen van de Architectuurprijs Ede 2009 en het ontvangen van het energielabel voor het duurzaamheidbeleid. Maar ondernemen betekent ook dat je wel eens kunt uitglijden. Er is op dit moment kennelijk onvoldoende vraag naar wat hij wil of naar de wijze waarop hij dit invult. Om die reden is mijn partij erg terughoudend bij de rol van “bank van lening” van de gemeente, zeker als je ook nog denkt aan de bezuinigingen die ons te wachten staan. En als je de rol van bank op je neemt, dan moet er wel een goede reden voor zijn, bijvoorbeeld een zeer ernstige daling van de werkgelegenheid. Daarnaast moeten de spelregels duidelijk zijn zodat je goed kunt uitleggen waarom je de ene organisatie wel helpt en de andere niet. Want wat als morgen een andere ondernemer op de stoep staat? Of niet een ondernemer maar een maatschappelijke instelling? Bij de ondernemer kun je nog zeggen "je hebt een mooie droom maar de markt vraagt er onvoldoende naar". Dat kun je bij bijvoorbeeld een bibliotheek of museum al veel minder hard zeggen. Heb je de spelregels onvoldoende duidelijk geformuleerd dan gaan emotionele argumenten al snel de boventoon voeren. En dat gebeurde dus ook in de raadsvergadering: “het is van groot publiek belang” en “het is belangrijk voor de uitstraling van Ede”. Natuurlijk kwam ook het woord “citymarketing” weer langs.

De lening wordt marktconform aangeboden maar een argument als “het kost ons niets” is misleidend. Het geld moet door de gemeente op tafel worden gelegd en had ook anders besteed kunnen worden. En uit het feit dat de huisbankier niet instapt mag je opmaken dat de lening niet zonder risico is. Wat dat betreft mag de risicoparagraaf wel heel goed worden opgesteld anders schiet de gemeente er wel degelijk bij in en staan we binnen de kortste keren weer hierover te vergaderen. Zeker als je uitrekent welke lasten deze ondernemer op de schouders haalt om alleen al de rente terug te betalen.

En dan heb ik het nog niet gehad of dit wellicht staatssteun is en over de verantwoordelijkheid van de Provincie. 

      

Geplaatst in Cinemec | Er zijn 6 reacties

ArchiefRubrieken