Eric Leltz  RSS feed    

We gaan weer beginnen

Maandag 25 augustus 2008

Vandaag (al)weer de eerste vergadering na het zomerreces. De agendacommissie komt bijeen om de agenda’s van de commissie vergaderingen van september en de raadsvergadering van oktober vast te stellen. Het voorwerk is al door de griffie gedaan en vandaag komt het neer op de puntjes op de “i” zetten. We waren er snel klaar mee.

De "van der Knaap" norm

Zondag

Deze week in het nieuws: 

  • CDA Arnhem pleit voor "Krikke norm" bij vaststelling maximale salaris
  • Gemeente Ede moet nog harder bezuinigen

Beide berichten geven mij het gevoel dat het geen kwaad kan om het begin dit jaar door de fracties Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks/PE verspreidde pamflet "maak van een kikker een prinses" nogmaals onder de aandacht te brengen.  

Wat het eerste artikel betreft: in het pamflet hebben genoemde fracties het in voorstel 4 al over de "van der Knaap" norm. Hoewel bijna een jaar later is het toch goed dat een dergelijke  "burgemeestersnorm" breed wordt opgepakt.

Wat het tweede punt betreft: hieruit blijkt maar weer hoe slecht de mate van urgentie is ingeschat door het edese college en in haar kielzog de college partijen. De situatie is vele malen erger dan is voorgeschoteld mede omdat er door het college van Ede veel te laat actie is ondernomen. En dat terwijl zij hier wel op is gewezen. Let wel, het pamflet "maak van een kikker een prinses" is in januari 2009 aangeboden aan het college. Pas in november 2009 moet het college, en dan ook nog met een motie, worden gedwongen om in actie te komen. Een duidelijker brevet van onvermogen om een gemeente te besturen in deze lastige tijd kun je niet ontvangen.

Bezuinigen

Zondag

 

plaatje

 

In de Gelderlander van afgelopen zaterdag stond dat in de verkiezingsprogramma’s niets wordt geschreven over de bezuinigingen of beter over de verminderde rijksbijdrage aan de gemeente. Er werd zelfs gesproken van kiezersbedrog. Ik wil dat beeld toch nuanceren. Er zijn partijen die hier wel degelijk iets over schrijven al denken ze dan niet zozeer aan bezuinigen maar aan het vergroten van de inkomsten van de gemeente. Zo geeft de Christen Unie aan dat met een brede rioolheffing meer kosten dan tot nu toe kunnen worden verhaald. Andere partijen zien meer in het vergroten van de gemeente inkomsten door de onroerend zaak belasting (OZB) te verhogen (D66, PvdA) of belasting te heffen op het gebruik van de wegen in het buitengebied (PvdA). In het programma van GroenLinks/PE staat niet expliciet genoemd waar we gaan bezuinigen. Het programma is een overzicht van wat we willen bereiken en waar we dus juist niet op gaan bezuinigen.

Een discussie over hoe we de kredietcrisis aanpakken had wat mijn fractie betreft allang gevoerd moeten worden. We hebben al in oktober 2008 gevraagd om een visie van het college over de aanpak van de kredietcrisis. Toen dit niet kwam hebben we zelf de notitie “maak van een kikker een prinses” geschreven, over de kansen die er ook zijn. En dan hoef je niet altijd direct te bezuinigen. Je kunt ook slimmer werken of juist investeren om op termijn veel minder kosten te maken. Dat is ook bezuinigen. Typerend is dat een aantal maatregelen uit onze notitie nu wel worden opgepakt zoals recent de banenpool om medewerkers die bij de ene werkgever uit de boot vallen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen bij een andere werkgever. Investeer dus in het voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op een uitkering en investeer dus in werk en/of opleiding. Ook hebben we aangegeven dat er een brede kerntaken discussie gevoerd moet worden met inwoners, ondernemers en raad over wat we als gemeente wel en niet gaan doen.

Het komt neer op het maken van keuzes. Het college in Ede heeft hier niet hard genoeg aan gewerkt. Op zijn minst hadden er een aantal scenario’s moeten liggen waardoor je sneller kunt reageren op wat op je afkomt. Omdat deze scenario’s er ook na meer dan een jaar niet zijn leeft bij GroenLinks/PE de gedachte dat we stil staan waar we in beweging hadden moeten zijn. Een stilstaand doel is nu eenmaal een gemakkelijke prooi. En dan moet de echte bezuinigingspijn nog komen. Want pas in 2012 gaan we de gevolgen echt merken. En juist dan moeten we zo ver zijn dat we beter en slimmer en dus efficiënter werken. Hieronder valt:

 

o         anders werken bijvoorbeeld meer thuis werken door te investeren in ICT zoals open source software. Hiermee bespaar je op facilitaire dienstverlening, gebouwen, parkeerplaatsen en beveiliging. En het is ook goed voor de duurzaamheid

o         het aanpakken van de overlegcultuur. Ga staand vergaderen en leg alleen de besluiten vast in plaats van uitgebreide verslagen te schrijven.

 

Hiermee worden kleine slagen gemaakt maar vele kleintjes maken ook een grote slag. Om grotere slagen te maken kan

 

o         meer worden samengewerkt met bedrijven en andere gemeenten voor bijvoorbeeld inkoop, projectorganisatie en onderhoud,

o         kritisch worden gekeken naar de inzet van externen,

o         nog eens goed naar de fasering van grote projecten als “Ede-oost” en “Het nieuwe landgoed” worden gekeken,

o         de subsidiestroom en de regelgeving nader onder de loep worden genomen.

 

Wij zien niets in een vacaturestop omdat door de vergrijzing binnen niet al te veel tijd veel kennis en kunde verloren gaat door het uittreden van oudere werknemers. Dan is het nu al zaak om goede mensen binnen te halen en extra aandacht te geven aan het behoud van (jonge) werknemers.

Inkomen kan worden verkregen door gemeentegrond, gebouwen en voorwerpen als lantaarnpalen en bushokjes (nog) beter te benutten voor reclameborden, zonnepanelen, windmolens en groene daken.

Dus eerst werken aan efficiency en het genereren van (nieuwe) inkomsten voordat je de belastingen verhoogd. Op deze wijze blijft Ede in de visie van GroenLinks/PE een baken waar de inwoners op kunnen koersen.

       

 

ArchiefRubrieken