Eric Leltz  RSS feed    

De aanbesteding van de parkeergarage

Donderdag 19 november 2009

eric leltz

Volgens wethouder van ’t Hoog hoeft de bouw van de parkeergarage op het Gelria terrein niet Europees te worden aanbesteed. Jammer dat de wethouder niet even de moeite heeft genomen om contact op te nemen met het adviesorgaan “Europa decentraal”. Dit kenniscentrum gaat juist hierover. Wij hebben dit wel gedaan en zij zijn klip en klaar. Hieronder staan fragmenten uit het antwoord dat we van het kenniscentrum ontvingen op onze vraag over de aanbesteding.


Het betreft de bouw van een parkeergarage met een maaiveldparkeerterrein. Het college van B&W van Ede stelt hiervoor een krediet van € 5.300.000,-- ter beschikking (de aanneemsom van het casco-plus gedeelte van de garage € 4.300.000,-- met de kosten voor de inrichting van de parkeergarage en inrichting maaiveldparkeerterrein € 1.000.000,--.). Volgens de in artikel 1 van het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) opgenomen procedure is een overheidsopdracht voor werken: de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken of het laten uitvoeren van welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Een ‘werk’ is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. Om die reden dienen ook de kosten van de inrichting van de parkeergarage meegenomen te worden in de raming van deze opdracht hoewel dit onderdeel wellicht een dienst- of een leveringsopdracht is die niet door de bouwer maar door een andere ondernemer moet worden uitgevoerd. De hoofdregel is dat diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een werk bij de waarde van dat werk moeten worden opgeteld  Een kale parkeergarage (een casco zonder inrichting) kan zijn functie niet uitoefenen. Bij gemengde opdrachten (werken en diensten of werken en leveringen) bepaalt de waarde van het hoofdkenmerk (in casu de bouw van de parkeergarage) welke bepalingen van de regelgeving (onder andere drempelbedragen) van toepassing zijn. Het zelfde geldt voor de inrichting van het maaiveldparkeerterrein (een dienstenopdracht) dat onlosmakelijk met de parkeergarage zelf verbonden zal zijn (met toe- en uitritten, installatie van voorzieningen en bewegwijzering). Hier is voor wat betreft de raming van de opdracht, sprake is van één opdracht voor werken.

Gezien het nu geldende Europese drempelbedrag (€ 5.150.000,- ) betekent dit dat de bouw van de parkeergarage en de bijkomende opdrachten Europees aanbesteed moeten worden. Dit kan door de opdracht als één opdracht in de markt te zetten maar deze in drie percelen te verdelen (bouw casco, inrichting parkeergarage en maaiveldparkeervoorzieningen). Ondernemers kunnen op een of meer van de percelen inschrijven. De gemeente kan de opdracht ook als afzonderlijke opdrachten in de markt zetten. Omdat de totale geraamde waarde van de opdracht boven het Europese drempelbedrag valt, moeten de  afzonderlijke onderdelen, hoewel ze ieder voor zich onder de Europese drempelbedragen vallen, Europees worden aanbesteed.

         Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken