Eric Leltz  RSS feed    

Een kostbaar feestje

Woensdag 21 maart 2012

eric leltz

Mijn fractie heeft raadsvragen gesteld over het jubileumfeestje van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 5 en 6 juni aanstaande in verband met haar 100-jarig bestaan. Burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan dit congres voor een inschrijfgeld van € 795,--.

Uit een artikel van 19 maart 2012 in het weekblad Binnenlands Bestuur blijkt dat de kosten van het congres ruim €3 miljoen bedragen.  Aan het congres zal onder andere medewerking worden verleend door de popgroep Golden Earring, cabaretier Freek de Jonge, ex-voetballer Johan Cruijff en presentator Matthijs van Nieuwkerk. En natuurlijk beseffen we dat het congres ieder jaar wordt gehouden en dat er dus ieder jaar kosten aan zijn verbonden. Maar dit jaar gaat het om extra kosten omdat het feest nog iets uitbundiger wordt gevierd. Dat is dan een mooi moment om de invulling van het congres, met het oog op de recessie, tegen het licht te houden

Een van de te houden workshops op het congres met de titel “Slim omgaan met de schuldencrisis en de lokale belastingen” geeft het congres overigens een ietwat cynische ondertoon.

We hebben hierover de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  1. Bent u, samen met de fractie van GroenLinks/PE, van mening dat in deze tijden van economische crisis die niet voorbijgaat aan gemeenten en dus ook niet aan de gemeente Ede, een uitgave van ruim €3 miljoen, zijnde gemeenschapsgeld, ten behoeve van vernoemd congres voorbijgaat aan de economische werkelijkheid?
  2. Gaat u deelnemen aan het betreffende congres?
  3. Zo ja, betaalt u de inschrijfkosten privé of bent u van mening dat u gemeenschapsgeld kunt besteden aan een dergelijk congres?
  4. Voelt u er voor om een krachtig signaal af te geven richting VNG dat u afstand neemt van een dergelijke besteding van gemeenschapsgelden?
  5. Zo ja, gaat u het congres ook boycotten?
Geplaatst in bezuinigen | Er is 1 reactie

Weg met al die raadsvergoedingen

Zondag 18 maart 2012

eric leltz

Mijn fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend om per 1 januari 2013 de raadsvergoeding met 10% te verlagen. Hiermee wordt in Ede jaarlijks €72.000 bezuinigd. Daarnaast willen we de wachtgeldregeling afschaffen. Daarmee wordt jaarlijks €47000 uitgespaard.

Ook in Ede is sprake van een diepe economische crisis. In de meerjarenbegroting zijn inmiddels grote bezuinigingen doorgevoerd die vele maatschappelijke instellingen en stichtingen raken. Mijn fractie is zich zeer bewust dat deze bezuinigingen direct en indirect financiële gevolgen hebben voor de inwoners van Ede. Daarom wenst mijn fractie dat ook de gemeenteraad, financieel gezien, de broekriem aanhaalt door middel van het verlagen van de raadsvergoeding.

Daarnaast wil mijn fractie ook dat de wachtgeldregeling wordt afgeschaft. Leden van de gemeenteraad in Ede hebben na beëindiging van het raadslidmaatschap recht op een uitkering. Deze regeling is in de meeste gemeentes allang afgeschaft maar dus nog niet in Ede. Het voorstel is dat met ingang van 1 september 2012 geen uitkering wordt verleend aan raadsleden die de raad van Ede na die datum verlaten. Deze regeling had oorspronkelijk tot doel om financieel een periode van werkloosheid te overbruggen tot een volgende betaalde werkkring is gevonden. Maar de hoogte van de maandelijkse raadsvergoeding van een raadslid geeft aan dat er geen sprake is van een volledige betaalde baan en dat de functie in deeltijd wordt uitgeoefend. Bovendien weet je als je aan het raadslidmaatschap begint dat het voor een periode van 4 jaar is.

Door deze maatregelen kan de gemeenteraad jaarlijks bijdragen aan het mogelijk in stand houden van vele basisvoorzieningen. Bovendien wordt op deze wijze door de gemeenteraad actief vorm gegeven aan het door de gemeente te voeren sobere financieel beleid in de komende jaren en geeft de raad een krachtig signaal af naar de inwoners van Ede dat ook de gemeenteraad bereid is een financieel steentje bij te dragen om de gemeentelijke begroting in de komende jaren op orde te houden.  

 

ArchiefRubrieken