Eric Leltz  RSS feed    

Broekriem

Dinsdag 28 februari 2012

eric leltz

Ook in Ede is sprake van een diepe economische crisis. In de meerjarenbegrotingen zijn inmiddels grote bezuinigingen doorgevoerd die onder andere vele maatschappelijke stichtingen en instellingen raken. Mijn fractie is zich zeer bewust dat deze bezuinigingen ook direct en indirect financiële gevolgen hebben voor de inwoners van Ede. Daarom hebben we vandaag de volgende twee initiatiefvoorstellen ingediend waarmee de gemeenteraad ook zelf de financiële broekriem kan aanhalen:

 1. Per 1 januari 2013 verlagen van de raadsvergoeding met 10%, waarmee een jaarlijkse bezuiniging wordt bereikt van €71.969,98,
 2. Met ingang van 1 september 2012 geen uitkering verlenen aan raadsleden die de raad van Ede vanaf 1 september 2012 verlaten.

 Op deze wijze kan de gemeenteraad:

 • bijdragen aan het mogelijk in stand houden van basisvoorzieningen,
 • vorm geven aan het door de gemeente te voeren sobere financieel beleid in de komende jaren.

Bovendien geeft de gemeenteraad hiermee een krachtig signaal af naar de inwoners van Ede dat zij zelf ook bereid is een financieel steentje bij te dragen om de gemeentelijke begrotingen in de komende jaren op orde te houden.  

Fasering Parklaan

Vrijdag 17 februari 2012

eric leltz

In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 9 februari werd de vraag gesteld waarom de raad niet is geïnformeerd over de fasering van de Parklaan. Het college heeft hier een besluit over genomen en raadsleden moesten dit uit de krant vernemen. In de beantwoording door het college nuanceerde wethouder van Milligen een en ander door te stellen dat er een voorstel over de fasering en de aanbesteding van de Parklaan aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Toch is dit misleidend want wat hij niet zei is dat het college reeds op 31 januari onderstaande besluit heeft genomen:   

 1. In te stemmen met de faseringsstrategie Parklaan,
 2. in te stemmen met de aanbestedingsstrategie Parklaan,
 3. de notitie Faserings- en Aanbestedingsstrategie Parklaan ter informatie toe te zenden aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Veluwse Poort.  

Hier knelt toch iets. In dit collegebesluit staat knip en klaar dat het college niet een voorstel over de fasering en de aanbesteding van de Parklaan zal voorleggen aan de gemeenteraad maar dat dit besluit al genomen is! Wel zal dit besluit, louter ter informatie, naar de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Veluwse Poort worden gestuurd. En dan krijgt deze commissie dus een voorgekookt voorstel aangereikt waar ze 'twee' keuzes heeft: ja of ja. Want het besluit is immers al genomen.   

Geplaatst in ede oost | Er is 1 reactie

eApps voor Ede

Vrijdag 03 februari 2012

eric leltz

Www.Data.overheid.nl is een mooi initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om gegevens van gemeentelijke overheden digitaal beschikbaar te stellen. Op deze wijze kunnen deze gegevens worden (her)gebruikt in nieuwe toepassingen die door inwoners kunnen worden ontwikkeld.

Omdat deze gegevens al in de bestanden van de gemeente zitten, hoeft het beschikbaar stellen niet veel te kosten. Een drempel is eerder een gevoel van onveiligheid. Maar het gaat alleen om gegevens die toch al openbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze op de gemeentelijke website worden getoond. Met een kleine inzet van de gemeente kan de service aan de inwoners aanmerkelijk worden verbeterd en vereenvoudigd.

Bovendien

 • sluit deze werkwijze aan bij een moderne manier van informatie verwerking,
 • wordt met publiek geld verzamelde informatie beschikbaar gesteld voor een open en transparant Ede,
 • geeft Ede op eenvoudige wijze invulling aan de Wet Openbaarheid van Bestuur,
 • wordt bij het ontwikkelen van applicaties gebruik gemaakt van "the wisdom of the crowd".

De gemeente Amsterdam heeft haar gegevens toegankelijk gemaakt voor iedereen. Hier was de wedstrijd "Apps for Amsterdam" aan verbonden. Op deze wijze zijn programma's ontwikkeld voor smartphones, web, ipad of Facebook. Zo zijn applicaties gemaakt waarmee de energiegegevens over gebouwen en woningen worden getoond en wordt een subsidieadvies gegeven. Met een ander programma kunnen scholen worden gevonden aan de hand van criteria als soort, onderwijsrichting of afstand. Met een andere applicatie kunnen de 178 nationaliteiten die in Amsterdam wonen worden ontdekt.

Tijd dat ook de gemeente Ede haar gegevens beschikbaar stelt om te worden hergebruikt in nieuwe, nuttige, waardevolle en leuke toepassingen. Het is dan aan ontwikkelaars om kansen te zien en iets met de gegevens te doen. Een wedstrijd is een mooie manier om dit proces op gang te brengen. Wat mij betreft mag de wedstrijd "eApps voor Ede" morgen al beginnen.

 

ArchiefRubrieken