Eric Leltz  RSS feed    

Hij komt!

Maandag 19 november 2012

eric leltz

De kogel is door de kerk en de mestvergister in Wekerom komt er. Hiermee is een (voorlopig) einde gekomen aan jarenlang geharrewar en dus onzekerheid voor de ondernemer en de buurtbewoners. En ik schrijf “voorlopig” omdat de weg naar de Raad van State nog open staat. Het is gezien de omvang en intensiteit van het protest niet ondenkbeeldig dat deze weg ook daadwerkelijk wordt bewandeld. Op de dag van de raadsvergadering werden nog 651 handtekeningen tegen de mestvergister overhandigd aan de wethouder. De bezwaren gaan voornamelijk over mogelijk stank- en gezondheidsproblemen en het aantasten van het landschap.

Een mestvergister is een kans voor Ede en haar buitendorpen om op een duurzame wijze energie op te wekken. Het is een goede en duurzame aanvulling op de agrarische activiteiten in het buitengebied. Bovendien past het goed in de visie Ede 2025 “Food, groen en verbonden”.

Het is hierbij wel van belang om de conclusies en aanbevelingen uit het in opdracht van B&W uitgevoerde onderzoek over te nemen, zodat de bezwaren zo goed mogelijk worden weggenomen. Daarnaast moeten natuurlijk zowel de veiligheid als de milieuaspecten voldoende geborgd worden. 

Laat dit de eerste mestvergister in een lange reeks zijn voor de gemeente Ede.

Morgen mooier maken

Dinsdag 13 november 2012

eric leltz

Voor 2013 heeft Ede een sluitende  meerjarenbegroting. Maar de crisis houdt aan en de verliezen bij grondzaken lopen op. Voeg daarbij dat stevig op de reserves wordt ingeteerd, uit het gemeentefonds eerder minder dan meer geld komt en het is duidelijk dat alle zeilen moeten worden bijgezet om te voorkomen dat Ede een aflossingsvrije hypotheek op de toekomst moet nemen.

Het college heeft voor de bezuinigingen gekozen voor een instrumentele, technische en boekhoudkundige benadering waarbij hier en daar iets wordt weggehaald. Maar waarom hier wel en daar niet, is niet duidelijk. Met een overkoepelend plan op grond waarvan je gaat bezuinigen, maak je gefundeerde keuzes. In een dergelijk plan spreek je uit wat voor gemeente je wil zijn. Dan heb je het dus over een kerntakendiscussie. Deze discussie wordt pas In het voorjaar gevoerd.

GroenLinks/PE zal er voor pleiten om er een brede Edese discussie van te maken. Het besturen van Ede is een verantwoordelijkheid van alle Edenaren. Betrek hen er dan ook bij. De beste innovatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke problemen komen uit de samenleving. Steek daarom flink in op burgerparticipatie en burgerinitiatieven en maak gebruik van de denkkracht van  'zwartkijkers' en ‘friskijkers’ en van 'dwarsliggers' en 'rechtliggers’. Mensen organiseren zich en willen graag invloed hebben op hun omgeving. Ook willen ze graag gebruik maken van hun eigen kennis over die omgeving. Edenaren willen wel veranderen maar ze willen niet veranderd worden. Laat Ede daarom een "cocreatie" zijn van inwoners en instellingen, van bedrijven en bestuur.

De vraagstukken van de toekomst kunnen niet meer op de traditionele wijze worden aangepakt. Deze tijd vraagt om een omslag in denken en doen. Laat dit onze maatschappelijke missie zijn, anders zijn de oplossingen van vandaag de problemen van morgen.

 

ArchiefRubrieken