Eric Leltz  RSS feed    

Afstemmingsoverleg

Maandag 29 oktober 2007

Vanmiddag was er afstemmingsoverleg. De fractievoorzitters met of zonder financiële specialisten komen dan samen om gewenste moties en amendementen op de programmabegroting door te spreken. In plaats dat iedere fractie apart met moties en amendementen komt kun je ook kijken waar je elkaar kunt vinden. Vaak is mogelijk door het kiezen van andere bewoordingen of het verleggen van de accenten meer fracties voor een motie te interesseren. Dat voorkomt dat min of meer gelijk lijkende moties apart in de raadsvergadering moeten worden besproken. Ik vind dit wel prettig maar voor bijvoorbeeld D66 is dit al snel achterkamertjes politiek. Traditie getrouw ontbreken zij daarom ook bij dit overleg. Verder kreeg ik vandaag ook via de mail antwoord op mijn vragen over de programmabegroting. Normaal ga ik daarvoor even langs bij de financiële afdeling van de gemeente maar omdat ik vandaag ’s-middags dus afstemmingsoverleg had en daarna in de avond een andere politieke activiteit had was ik dit keer niet in de gelegenheid daartoe. Daarom heb ik via de mail mijn vragen gesteld.

Een bezoek aan Vluchtelingenwerk

Dinsdag 23 oktober 2007

Hoewel het deze week herfstvakantie is, staan er toch een aantal activiteiten op het programma. Een daarvan is een bezoek aan Vluchtelingenwerk regio West. Af en toe nodigt de fractie zichzelf uit bij organisaties om uit de eerste hand te vernemen waar men in de praktijk tegenaan loopt. Ook kunnen we dan bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast is het gewoon handig als je elkaar beter kent. Vandaag was ik samen met Mustafa bij Vluchtelingenwerk in Wageningen. Hier zit een van de kantoren voor regio West waar Ede ook onder valt. Vanuit Wageningen worden veel activiteiten gecoördineerd die dan op locatie, dus dicht bij de doelgroep, worden uitgevoerd. Ook in Ede is een kantoor. Hier heb ik vorig jaar in het kader van mijn aanbod “ik werk en ik ervaar” waar organisaties mij kunnen uitnodigen (zie elders op de website) een ochtend meegewerkt. Vluchtelingenwerk voert veel activiteiten uit. Zo is er een informatiepunt “Inburgering” voor informatie over inburgeringwetten, onderwijs, diplomawaardering en arbeidsbemiddeling, maar ook een informatiepunt “Materiele rechtspositie” voor informatie over huursubsidie, inkomen en uitkering, studiefinanciering, belasting en kwijtschelding. Ook zijn er een aantal coachings mogelijkheden zoals “Vestiging” waar door middel van persoonlijke begeleiding besproken wordt waar je allemaal aan moet denken als je in een gemeente komt wonen. Een andere mogelijkheid is: “Integratie” waar het gaat om het wegnemen van drempels die persoonlijke integratie in de weg staan. Verder verzorgt Vreemdelingenwerk ook een aantal cursussen. Dit alles kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn er nog altijd veel mensen die zich willen inzetten voor de medemens. In de vroege avond zat ik in de studio van de lokale omroep. Zij hadden mij uitgenodigd om te spreken over het in Ede neergestreken circus met wilde dieren. Ik doe dit met plezier. Ik ben me bewust dat ik niet ineens kan voorkomen dat er circussen met wilde dieren Ede aandoen. Maar ik zie het wel als mijn taak om mensen bewust te maken dat er veel dierenleed schuilgaat achter de façade van het circus. Wellicht dat er dan op de lange termijn toch iets gaat veranderen. Een bewustwordingsproces gaat nu eenmaal langzaam. Onderweg naar de studio kreeg ik een telefoontje dat het circus wel een vergunning heeft ontvangen. Ik ga daarom vanavond nog raadsvragen hierover stellen. Overigens kwam ik op mijn fietstocht naar Vreemdelingenwerk in Wageningen langs theater "de Reehorst". In de vitrine zag ik de gewraakte poster van Veldhuis en Kemper maar ook van de Vliegende Panters. Hierop ook een naakte vrouw. Maar nu was de foto van de voorkant genomen. En de mevrouw had alleen een vijgenblad voor. Dat moet dus Eva zijn geweest. Ze was er in ieder geval mooi genoeg voor. Gek dat je hier niets over hoort. Of is dit het ultieme bewijs dat het helemaal niet om het bloot ging maar wel degelijk om de religieuze handeling?

De commissie ruimtelijke ontwikkeling

Dinsdag 16 oktober 2007

Vanavond dus de commissie ruimtelijke ontwikkeling. Omdat voorzitter Marcel van Dalen ziek is kon ik als plaatsvervangend voorzitter weer eens de voorzittershamer ter hand nemen. Ik vind dat prettig om te doen. Nadeel is wel dat Pieter Gerard nu alleen in de commissie zit. Normaal zitten we daar samen. Ik had me voorgenomen om de teugels stevig in handen te houden en op het moment dat mensen zich gaan herhalen ook in te grijpen. Dat is aardig gelukt. Op de agenda stonden het vaststellen van twee bestemmingsplannen. Het eerste plan “het nieuwe landgoed” is in de ogen van mijn fractie een mooi voorbeeld van hoe is geluisterd naar de indieners van zienswijzen. Het loont dus toch om in te spreken! Het plan ziet er mooi uit. Ook de indieners zijn tevreden. Een aantal bewoners hebben nog wel wat wensen maar zij begrijpen ook wel dat het geven en nemen is. Waar wij het college een compliment gaven voor de voortvarendheid waarmee zij de plannen hebben aangepast waren er ook nog fracties die de snelheid juist een negatief punt vonden. Hoe kan dat nu ineens zo snel was de vraag. Tja, zo is er altijd wel commentaar te geven. Bij dit punt was een inspreker en wat je vaak ziet als mensen zo laat in de procedure inspreken, is dat het besluit allang vastligt en het betoog dus geen enkele invloed meer heeft op de besluitvorming. Hevig teleurgesteld droop de inspreekster af. Bij het tweede bestemmingsplan ging het over het terrein van de voormalige gasfabriek. Het mooie in dit ontwerp is dat de woningen de sfeer van de fabrieksgebouwen uitstralen maar geen exacte kopie hiervan zijn. Dat verhoogd de oorspronkelijkheid. Het is wel jammer dat er geen goedkope woningen worden gebouwd. Toegezegd is dat dit elders wordt gecompenseerd maar de ervaring leert dat we dit wel goed in de gaten moeten houden. Als laatste punt stond de “Rapportage onderzoekscommissie de Dikkenberg” op de agenda. Rode lijn in de rapportage is het niet tonen van respect door de eigenaar: er wordt gebouwd voordat er een bouwvergunning is, er wordt gekapt voordat er een kapvergunning is, er worden paden aangelegd zonder vergunning. De herplantplicht wordt als wassen neus gezien. Daarnaast staan op bijvoorbeeld kapaanvragen niet het juiste aantal bomen vermeld. Hoe nu verder? De commissie vraagt om de rapportage te mogen completeren met mondelinge zienswijzen van betrokken actoren en op grond hiervan leermomenten te formuleren. Mijn fractie vraagt zich af of dit voldoende is. De eigenaar van de Dikkenberg komt er zo wel erg gemakkelijk van af. Of is het zo dat we dit soort cowboys maar moeten accepteren en dat er niets meer aan te doen is en gaat het nu over hoe we deze toestanden in de toekomst kunnen voorkomen? Hier willen we graag een antwoord op. Vanavond kwam dit antwoord niet dus komt dit punt weer terug op de raadsagenda.

Heeft Ede nog wel contact met de Nederlandse samenleving?

Maandag 15 oktober 2007

Deze week dus weer commissievergaderingen. Voor mij betekent dit dat de maandagavond en dinsdagavond worden gevuld door respectievelijk de commissie Algemene zaken en middelen (AZ&M) en Ruimtelijke ontwikkeling (RO). Vandaag dus AZ&M. Op de agenda stond onder andere de evaluatie van het dualisme. We hebben aangegeven dat we ons in grote lijnen kunnen vinden in de voorstellen voor verbetering. Dus gebruik maken van startnotities en een lange termijn planning. Wel heb ik aangegeven dat het niet alleen om structuurveranderingen gaat. Ook de cultuur dient te worden aangepast. Hier valt nog wel het een en ander te verbeteren. Zo worden er in mijn ogen in de commissies nog veel te veel detailvragen gesteld die ook vooraf aan de ambtenaren gesteld hadden kunnen worden. Hier ligt een rol weggelegd voor de fractievoorzitters. De initiatieven om de burger meer te betrekken bij het raadswerk zoals de raadsvergadering via internet uitzenden en meer variatie in werkvormen zijn sympathiek maar de verwachtingen moeten ook weer niet te hoog gespannen zijn. Ik heb het dan over de verwachtingen bij de raad maar ook bij de burger. Inspraak mag niet verward worden met “er wordt gedaan wat ik zeg”. Dus moet er wel goed gecommuniceerd worden naar de burgers over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Bij de rondvraag heb ik nog vragen gesteld over de poster affaire. Dit was de eerste vergadering na “the day after” en om die reden vond ik dat we dit niet onvermeld konden laten. Ik vind de hele affaire echt schadelijk voor het imago van Ede en ik wilde graag weten in hoeverre deze zorg wordt gedeeld. Het staat buiten kijf dat we heel zorgvuldig moeten zijn met de gevoelens van de edese bevolking. Maar we mogen ook stilstaan bij de vraag hoe het toch komt dat Ede de eerste stad in Nederland is die de poster weigert. Hebben we nog wel contact met de Nederlandse samenleving? Zijn we wel voldoende ingeburgerd in ons eigen land? Mijn fractie heeft het gevoel dat we weer terug zijn in de tijd dat op de vraag uit een kruiswoordpuzzel “dorp op de Veluwe van drie letters” het antwoord Ede is. Dat geeft een heel verkeerd beeld. En ik ben wel benieuwd of de kans op imago schade op enig moment een rol heeft gespeeld bij de overweging wel of niet weigeren van de poster. Maar ik heb geduld en inmiddels zijn hier ook al vragen over gesteld door D66 en de VVD en heeft het college toegezegd dat ze met een notitie komen. Afgesproken is dat deze affaire aanstaande donderdag in de commissie BFO uitgebreid aan de orde komt.

ArchiefRubrieken