Eric Leltz  RSS feed    

Groeten uit Ede

Woensdag 29 mei 2013

Eric Leltz

De redenen voor een stedenband zijn samen te vatten in de woorden “hulp, handel of historie. De stedenband die Ede heeft met de Tsjechische gemeente Chrudim zie ik als hulp. Het was een goed initiatief zo pal na de koude oorlog, maar het heeft nu zijn doel allang bereikt. De stedenband heeft 10 jaar te lang geduurd. In de begintijd had het ook wel wat. Komt er zo'n krakkemikkig busje de stad in rijden, stopt het bij Hotel de Paasberg, stappen er ietwat vreemd uitgedoste mensen uit en die beginnen te dansen. Dat was dan het onderdeel volksdansen.

Er zijn zeker hele goede vriendschappen ontstaan in de loop der tijden. Die mogen ook vooral worden voortgezet. Maar daar hoeft de gemeente en zeker de gemeentekas zich niet meer mee te bemoeien. En we moeten ons zeker niet laten gijzelen door de Tsjechische wetgeving. Als een comité in het kader van een stedenband volgens hun wet niet kan bestaan zonder formeel kader dan zie ik dat juist als argument om per direct te stoppen met de stedenband. En als er geen stedenband met Chrudim is, kunnen de bordjes bij de grenzen van de bebouwde kom ook weg. Vervang deze dan door onze nieuwe trots "fairtrade gemeente Ede".

Ik ben niet tegen een stedenband maar ik zoek het nu liever bij strategische partners en/of bij sociale partners. Dus de handel of de historie als reden voor de stedenband. Voor het eerste denk ik aan de Euroregio, voor het laatste denk ik aan Turkije en Marokko. Na een korte overgangsregeling mag de subsidie voor de stedenband met Chrudim dan ook stoppen en kunnen we de jaarlijkse gemeentelijke kosten beperken tot een postzegel en een kaart met de tekst: "groeten uit Ede en bedankt voor de leuke tijd".

Afbouwen van de stedenband met Chrudim

Woensdag 14 mei 2008

Voor de vergadering van de commissie AZ&M was er een presentatie van Burgernet. Dit is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers. Bij een zoekactie naar bijvoorbeeld een kind, een voertuig of een inbreker kan dit netwerk snel worden ingezet. Zo kunnen de deelnemers aan het netwerk bij een tasjesroof worden geïnformeerd. Aan de hand van het verkregen signalement kunnen ze dan uitkijken naar de dader gewoon vanuit de eigen woning of werkplek. Op deze wijze wordt de bevolking direct betrokken bij de veiligheid in de wijk. Ede is de eerste Gelderse gemeente waar Burgernet van start gaat. Dit zal in september zijn. In Nieuwegein zijn al goede ervaringen opgedaan zoals verbetering van de buurtkwaliteit en het gevoel dat men meer grip heeft op de veiligheid. Het is een concrete invulling van het besef dat veiligheid een verantwoordelijkheid van ons allen is. Al kun je natuurlijk ook vraagtekens zetten bij deze ontwikkelingen omdat het kan leiden tot “oost-duitse toestanden” waar we elkaar controleren en tot de mogelijkheid dat mensen eigen rechter gaan spelen. Maar vooralsnog zeg ik gewoon beginnen hiermee en dan evalueren.

Na de presentatie dus de commissie AZ&M. Wat stond er zo al op de agenda? Onder meer:

  • een memo over uitvoering van de Wet WOZ,
  • het rapport van de Rekenkamercommissie “verbind en beheers”,
  • de Evaluatie van de stedenband met Chrudim, en
  • de voortgangsrapportage 2007 van de Stimuleringsregeling Ede Centrum.

Laat ik me beperken tot de evaluatie van de stedenband. Het voorstel is om de stedenband te verlengen voor 5 jaar. Wat mijn fractie betreft mag de stedenband met Chrudim worden afgebouwd. De evaluatie geeft aan dat de stedenband geen onverdeeld succes is. Met het verlengen van de stedenband is de kans groot dat we in een fase van pappen en nathouden terechtkomen. Dat lijkt ons niet gezond. Dus gewoon doorhakken die knoop. Om het allemaal niet al te abrupt te laten eindigen kan de gemeente nog faciliteren en burgers, verenigingen en bedrijven kunnen dit verder invullen. Low profile bemoeienis van de gemeente dus. Dit geeft ruimte voor een nieuwe stedenband. Want we zijn in principe niet tegen een stedenband. Maar ga eerst eens kijken waarom je een stedenband wil aangaan. Maak daarbij onderscheid in karakter van het contact: eenzijdig zoals bij hulpverlening en kennisoverdracht, of tweezijdig zoals bij kennisuitwisseling of handel. Maar er kan ook worden gekozen voor een stad omdat daar een historische band mee is. Zo hebben veel steden nog een stedenband met een stad waar hun bevrijders van de tweede wereldoorlog vandaan kwamen. Kortom kies een optiek: hulp, handel of historie. Zo kan bijvoorbeeld ook een stedenband worden aangegaan met een stad in het kader van de millenniumdoelen. Denk dan aan een Afrikaanse, een Marokkaanse of Turkse stad. Start dan met concrete projecten met een duidelijk begin en einde. En die stedenbanden hoeven niet allemaal even hecht te zijn. Op die wijze kunnen er ook meerdere stedenbanden tegelijk bestaan.

Wat moet ik in Chrudim?

Donderdag 01 november 2007

De gemeenteraad zit de komende vier dagen in Chrudim, de gemeente in Tsjechië waar Ede een stedenband mee heeft. Natuurlijk is het goed om contact te houden met de mensen ter plaatse en om met eigen ogen te zien wat er van de samenwerking terecht komt maar voor mij is het allemaal wat teveel van het goede. Dat hoeven we echt niet met zijn allen te doen. Ieder raadslid moet natuurlijk zelf de afweging maken maar voor mij is het duidelijk: als anderen al gaan, heb ik daar niets te zoeken. Zij mogen de honneurs waar nemen. Die vier dagen kan ik veel beter in Ede besteden. Nog afgezien van mijn persoonlijke omstandigheden die een verblijf elders voor zo’n lange tijd gewoon niet toelaat. Een ander punt is dat ik niets tegen een stedenband heb maar dat ik wel denk dat de stedenband met een stad in Tsjechië in het licht van de beoogde doelen wat achterhaald is. De band stamt nog uit de nadagen van de koude oorlog. Maar de situatie daar is nu anders. En de doelen van destijds, een stad helpen bij het democratiseringsproces, is nu niet meer echt aan de orde. Dan zie ik liever een stedenband met een stad uit een ander deel van de wereld.

In de middag werd ik nog gebeld door een journaliste van de Gelderlander. Zij vertelde dat Marcel van Dalen van D66 het ambtsgebed voor heeft gedragen bij de Kroon ter vernietiging en vroeg een korte reactie. Ik heb aangegeven dat ik mij afvraag waar de heer van Dalen toch mee bezig is. Het ambtsgebed is in de edese gemeenschap belangrijk. Met dit soort acties kwetst je veel mensen in de samenleving. En je kunt je afvragen of je die prijs wil betalen om je doel te bereiken. Hoewel ik zelf altijd zal meedoen met het ambtsgebed, heb ik vorig jaar toch gepleit voor een moment van stilte voor aanvang van de raadsvergadering in plaats van het gebed. Dit moment kan ieder op zijn eigen manier invullen. Met een gebed, in meditatie of wellicht gewoon door te zwijgen. Maar dit vond toen onvoldoende gehoor. Voor mij is het ook niet echt een probleem. Iemand die niet mee wil doen met het ambtsgebed is gewoon even een minuut stil, de andere zijn in gebed. Het maakt niet uit hoe iemand zich voorbereid op de vergadering als vervolgens maar de goede beslissingen worden genomen. Want daar gaat het echt om.

 

ArchiefRubrieken