Eric Leltz  RSS feed    

Een dag uit het leven

Dinsdag 27 november 2007

Vandaag veel gemeentelijke activiteiten. Het begon aan de Callunaschool. Net als vorige week in de Meander in Kernhem heb ik een milieules gegeven. Dit is een initiatief van de gemeente Ede en wordt uitgevoerd onder leiding van “Het Groene Wiel” te Wageningen, een stichting voor milieu educatie. Om 18.00 uur was ik in het gemeentehuis voor de hoorzitting bestemmingsplannen. Er waren twee insprekers voor drie zienswijzen over de plannen in Ede centrum. Bij deze bijeenkomsten valt het mij vaak op dat bewoners heel goed inzien dat niet alleen hun belang telt maar dat de commissie ook naar het algemeen belang moet kijken. Vandaar dat het bij de bijeenkomst niet zondermeer klachten regent maar dat er ook serieuze oplossingen worden aangereikt. Daarna meteen door naar de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Vandaag zit ik deze commissie voor en omdat we vanavond beginnen met een besloten vergadering die geschorst wordt voor de reguliere vergadering waarna we weer doorgaan met het besloten gedeelte, heb ik even overleg gepleegd met de secretaris. Want het is nu wel zaak om de tijden zeer goed in de gaten te houden. Met name als er veel presentaties en insprekers zijn is dit een aandachtspunt. En …. er zijn een paar insprekers. In de reguliere vergadering hebben we gesproken over de problematiek bij de volkstuinen aan de Koekeltse Boslaan. Dit naar aanleiding van een werkbezoek van een aantal leden van de commissie. Zie mijn weblog van 6 oktober 2007. Doel is om duidelijkheid te krijgen van de wethouder over de toekomst van de volkstuinen. We willen onder andere graag informatie over:

  • de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen,
  • de planologische en financiële mogelijkheden,
  • de uitvoerbaarheid van de door de tuinders voorgestelde plannen.

De vele tuinders op de publieke tribune werden er niet veel wijzer van. Er kon helaas nog geen duidelijkheid worden gegeven. Dit kan pas in april 2008 als de varianten voor de aansluiting van Ede-Oost op de A12 bekend zijn. Daarna de Caveljeschool. Er lag een motie van onder andere onze fractie om te onderzoeken of dit gebouw behouden kon blijven. Het resultaat van dit onderzoek ligt nu voor. Behouden blijkt een dure optie. Dit vanwege bouwtechnische en didactische redenen. Voorstel is om alsnog over te gaan tot sloop en een nieuwe school met appartementen neer te zetten. Deze appartementen zorgen voor de financiering. Dus je kunt wel nagaan dat van sociale woningbouw geen sprake zal zijn. Ook bij het kostenplaatje kun je vraagtekens zetten want de school ligt op een druk kruispunt. Dit betekent dat er extra maatregelen moeten worden genomen tegen geluidsoverlast en voor schone lucht. Dit gaat dan snel tonnen extra kosten. Tot slot het initiatiefvoorstel van SGP, VVD en CDA over vitaliteit kleine kernen. Dit voorstel is overbodig geworden met de reactie van het college in de hand. In deze reactie staat heel duidelijk beschreven hoe we met de kernen omgaan. Vreemd is wel dat de initiatiefnemers niet vooraf contact hebben opgenomen met het college over het voorstel. Dit zal wel met een doorgeschoten gevoel van dualisme te maken hebben.

De commissie Algemene zaken en middelen

Maandag 26 november 2007

Deze week zijn er weer commissievergaderingen en vandaag staat de commissie Algemene zaken en middelen (AZM) op het programma. Een veelheid aan agendapunten inclusief een besloten gedeelte. Bij het agendapunt “Wijziging reglement van orde voor de gemeenteraad” gaat het om het aanpassen van de passage waar staat dat het uitspreken van het ambtsgebed verplicht is in het aanpassen dat dit kan. Dit is in lijn met het voorstel van het ministerie in verband met de scheiding van kerk en staat. In de praktijk zal er niet zoveel veranderen. Het wordt aan de voorzitter overgelaten of het ambtsgebed wordt uitgesproken en deze zal dit gewoon doen. Binnen GroenLinks is het ambtsgebed geen punt: gewoon niet doen in de raad. Voor mij persoonlijk ligt dit veel genuanceerder. Een gezamenlijk startpunt van de raadsvergadering waardeer ik zeer. En ik heb er geen enkele moeite mee als dit in de vorm van een gebed gebeurt. Ik vind dit passen bij Ede en ook bij mij. Ik heb bij het aanvaarden van het raadslidmaatschap ook heel bewust de gelofte afgelegd. Maar als GroenLinks zijn we tegen en dus ook tegen dit voorstel. Want we zouden daarmee impliciet aangeven dat we voor het ambtsgebed zijn. Dit is ook politiek. Af en toe over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Verder hebben we gesproken over het geboorteloket in ziekenhuis “Gelderse vallei”. Door het openen van een geboorteloket in het ziekenhuis hoeven de ouders die van elders komen, Gelderse Vallei is immers een streekziekenhuis, niet apart naar het gemeentehuis voor de geboorteaangifte. We zetten wel vraagtekens bij:

  • het aantal ouders dat uiteindelijk gebruik zal maken van deze mogelijkheid,
  • de kosten van de extra beveiligde lijnverbinding en
  • de informatievoorziening.

Er worden folders neergelegd bij verloskundigenpraktijken in Ede. Maar dit moet je natuurlijk ook doen in de omliggende gemeenten omdat juist van daar ouders naar het ziekenhuis in Ede komen om te bevallen.

Het handhavingsbeleid drankketen was het hoofdonderwerp van de avond. De Nederlandse jongere behoort tot de stevigste drinkers van Europa. Het is dus goed om in het licht van gezondheid, verkeersveiligheid, openbare orde, overlast en brandveiligheid handhavend op te treden. Dit kan ook goed binnen de wettelijke instrumenten die ter beschikking staan. Doen dus. Wel hebben we vragen bij de lange afbouwfase van 5 jaar. Het gaat om jongerengroepen. Deze wisselen snel van samenstelling zodat de groep van over 5 jaar een totaal andere groep is dan de groep die nu in de keten drinken. Zo’n lange overgangsfase heeft dus weinig zin als het tot doel heeft om te zorgen voor een langzame overgang en een gewenningsfase. Voor de groep van over 5 jaar komt het stopzetten toch redelijk op korte termijn. Begin daar dan maar meteen mee. Verder is het sluiten zonder meer vragen om problemen. We zijn dan ook benieuwd naar ideeën over alternatieven. Wat zijn deze ideeën en wie spelen daarbij een rol?

De expositie “Verontrustend huiselijk”

Zaterdag 24 november 2007

“Verontrustend huiselijk” is de naam van een expositie van 7 edese kunstenaars. Zij exposeren aan het Bunschoterplein in de voormalige Boni supermarkt en vandaag was de opening. Ik kreeg een uitnodiging dus ik ben maar eens langs gegaan. Architect Theo Verburg gaf een inleiding over het thema waarin hij inging op de tegenstelling die in de woorden “verontrustend” en “huiselijk” zit. Hij voerde ons via zijn jeugd naar zijn branche, de architectuur. Aan de hand van foto’s van gebouwen liet hij voorbeelden zien van de tegenstelling. Aan de ene kant de bedoeling van de architect en aan de andere kant het gebruik van het gebouw door de bewoners. De ruimte was gevuld met een 40-tal kunstwerken van de kunstenaars. Natuurlijk veel schilderijen en etsen maar ook met alle respect, het betere knutselwerk, van staal, hout en karton. Zo was er een "lopende tafel" en een "tafel van staaldraad" te bewonderen. Alle kunstenaars zijn verbonden aan PEK: platform edese kunstenaars. De gemeente heeft toen de Boni twee jaar geleden wegging, de ruimte tijdelijk beschikbaar gesteld voor dit platform. Het wordt nu alleen gebruikt als expositieruimte maar voor mij zou het gebouw beter kunnen worden gebruikt door er ook een aantal ateliers te vestigen.

In de stad vielen mij de reclame posters van C&A en Chanel op. Waar je ook liep, ze waren onvermijdelijk. En ze waren ook veel sensueler dan de poster van dat cabaretduo van vorige maand. Maar nu hoor ik niemand over de posters. Ik kan dan ook met een gerust hart concluderen dat het de vorige keer dus toch echt alleen om de verborgen (?) religieuze handeling op de poster ging.

De paddenpoel op het ENKA terrein en mijn eerste milieules

Dinsdag 20 november 2007

Deze ochtend werd ik al vroeg gebeld. Een mevrouw vertelde mij dat de paddenpoel op het ENKA terrein toch wordt leeggepompt. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Leegpompen is een ecologische ramp omdat de padden die nu in het bos hun winterslaap houden, in het voorjaar terugwillen naar hun letterlijke bron. Als deze bron er niet meer is zullen ze sterven. Het gaat om 10.000 padden, een van de grootste populaties in Nederland. Vandaar dat ik spreek over een ramp. Afgelopen weekend kreeg ik de eerste berichten over het leegpompen van de poelen. Ik heb toen meteen geïnformeerd bij de wethouder of hier wel afspraken over zijn gemaakt. Er bleek nog veel onduidelijk. De werkzaamheden zouden meteen worden gestaakt. Maar vandaag dus het bericht dat er toch wordt gepompt. Hier zijn we dus nog niet klaar mee. Ook had ik telefonisch contact met Alexander Vos de Wael van de VVD over onze discussienota “een stip op de horizon”, over duurzaam energiegebruik. Afgesproken is dat ik even vraag aan de griffier hoe we deze notitie het beste kunnen presenteren. Daarom ben ik even naar het gemeentehuis gegaan. Daarna ging ik op weg naar de Meanderschool in Kernhem. Ik heb toegezegd om in een aantal scholen een gastles over het milieu te komen geven en vandaag was dat bij groep 8 van de Meander. De kinderen hadden eerst een praktijkles gedaan waar aan de hand van allerlei proeven duidelijk werd gemaakt hoe je energie kunt besparen. Daarna ben ik in gesprek gegaan met de leerlingen. Ze wisten er al veel van. Zo konden ze mij precies vertellen waarom het belangrijk is om zuinig om te gaan met energie. Ook gaven ze mij tips wat de gemeente kan doen. Soms was dat voor de hand liggend en soms weer heel futuristisch. Ik kon ze aan het eind van de les vertellen dat de gemeente al veel doet maar dat er natuurlijk altijd aandacht voor energiebesparing moet blijven. Na afloop kregen de leerlingen een spaarlamp mee. In de avond hadden we fractievergadering. We hebben de raadsvergadering van vorige week geëvalueerd en de commissievergaderingen van volgende week voorbereid. Tegen half elf zat een drukke dag er op.

ArchiefRubrieken