Eric Leltz  RSS feed    

Raadsvragen, onzinnig en duur?

Vrijdag 20 januari 2012

Eric Leltz

In diverse nieuwjaarsspeeches riepen burgemeesters op om minder raadsvragen te stellen. De vragen drukken namelijk teveel op de begroting! Zo kost een raadsvraag in Den Bosch €1000 en is een ambtenaar er gemiddeld 2 dagen mee bezig. In Oss kost de afhandeling van een raadsvraag overigens €409 en in de 2de kamer €3750. Dat roept de vraag op of de interne informatiehuishouding wel aansluit bij de informatiebehoefte.

De roep om minder raadsvragen is opmerkelijk omdat het suggereert dat er eigenlijk maar onnodige vragen worden gesteld. Dat blijkt ook uit dit commentaar van een Bossche ambtenaar als hij zegt "ze hadden ook meteen een ambtenaar kunnen bellen". Als dat zo is dan kun je je afvragen waarom de afhandeling gemiddeld toch €1000 kost daar onder de Sint Jan. Dan zou het geven van een antwoord toch simpel moeten zijn.

De kosten van de afhandeling van de vragen zijn pas relevant als er onzinnige vragen worden gesteld. Daarom moet de discussie over de kwaliteit van de raadsvragen gaan. En een blik langs gemeentelijke websites leert dat er niet veel mis is met deze vragen. Bovendien worden vragen soms ook gesteld omdat B&W niet altijd even nauwkeurig en transparant antwoord heeft gegeven op eerdere vragen. En dan wordt het drukmiddel van raadsvragen ingezet omdat het college dan gebonden is aan een termijn. Want raadsvragen zijn wel een officieel instrument en een recht voor de gemeenteraad.

Omdat de afhandeling van 'gewone' mondelinge en schriftelijk vragen ook geld kost is de oproep wellicht om terughoudend te zijn met alle vragen? Dan wordt het leven voor B&W een stuk gemakkelijker, zonder die vervelende pottenkijkers van raadsleden!

Werk aan het spoor

Zaterdag 29 mei 2010

 

eric leltz 

 

In de periode van 25 juli tot en met 23 augustus zal Pro-Rail werkzaamheden uitvoeren aan het spoor nabij station Arnhem. Hierdoor is de spoorverbinding tussen Ede-Wageningen en Arnhem “tijdelijk buiten werking”. De werkzaamheden zijn nodig om een betere, snellere en frequentere verbinding te krijgen tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem en Utrecht. In de bouwperiode wordt station Ede-Wageningen een eindstation voor alle treinen uit Utrecht. De passagiers die willen doorreizen naar Arnhem zullen met bussen worden vervoerd. Andersom geldt dat passagiers uit de richting Arnhem en Nijmegen met de bus naar Ede komen.

Volgens de dienstregeling rijden er vanuit station Ede-Wageningen 6 treinen per uur naar Arnhem en komen er 6 treinen per uur aan vanuit Arnhem. Daarnaast zijn er ook doorgaande (internationale) treinen. Een globale schatting is dat er tijdens de spits 500 tot 1000 passagiers in een trein zitten. In een bus kunnen maximaal 60 passagiers. Ook als we er van uitgaan dat een aantal passagiers een alternatief route dan wel een alternatief vervoermiddel gebruiken en we rekening houden met de vakantieperiode, dan zal het aantal bussen dat station Ede-Wageningen extra aandoet toch hoog zijn.

Omdat het bij mijn fractie niet duidelijk is wat de gevolgen van deze passagiersstromen over de weg zijn hebben we hier onder meer de volgende vragen over gesteld aan het college van B&W:

 

  1. Hoeveel personen moeten door deze werkzaamheden per uur met de bus worden vervoerd van en naar station Ede-Wageningen?
  2. Hoeveel bussen komen dan extra aan op station Ede-Wageningen en vertrekken daar?
  3. Wat is de route over Edes grondgebied van en naar station Ede-Wageningen van deze extra bussen?
  4. Welke maatregelen zijn genomen om de overlast voor andere weggebruikers op deze route en aanwonenden van deze route te beperken?
  5. Moeten door de gemeente Ede extra kosten worden gemaakt? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten en kunnen deze op Pro-Rail worden verhaald? 

Overlast in Lunteren

Zaterdag 24 april 2010

  eric leltz

In het natuurgebied de Zandkuil in de voormalige zandgroeve “de Goudsberg” aan de Hessenweg te Lunteren zorgen hondenscholen voor een toenemende geluidsoverlast. In dit gebied staan woningen, stacaravans en er is een groepsaccommodatie voor 24 personen. Mensen die gebruik maken van dit natuurgebied willen van de natuur en de rust genieten. Dit genot wordt verstoord door de toenemende geluidsoverlast van de hondenscholen. In het verleden was alleen de officiële politiehondenopleiding een beperkt aantal uren per week actief in het gebied. De overlast toen was volgens de omwonenden beperkt. Tegenwoordig wordt echter door meerdere particuliere hondenscholen veel intensiever gebruikt gemaakt van het gebied om honden te trainen. De geluidsoverlast is hierdoor zowel overdag als in de avond toegenomen. Daarnaast wordt de avondrust ook door het gebruik van kunstlicht verstoord.

Bewoners van het gebied hebben al meerdere keren bij het college van B&W aandacht gevraagd voor de toename van de overlast maar tot op heden zonder resultaat. Hun brief van 5 december 2009 is zelfs nog niet beantwoord! Vanuit onze bezorgdheid pleiten wij voor een oplossing op korte termijn en daarom hebben we de volgende raadsvragen aan het college van B&W gesteld: 

1.       Gaat u de brieven van de omwonenden nog beantwoorden? Zo ja, wanneer? 

2.       Beschikken de hondenscholen over een vergunning voor de Zandkuil Goudsberg Hessenweg te Lunteren? Zo ja, voor hoeveel hondenscholen is er een vergunning verstrekt? En wat laat deze vergunning toe? 

3.       Is er een vergunning vereist om een lichtmast te plaatsen voor de Zandkuil Goudsberg Hessenweg te Lunteren? Zo ja, is die ook afgegeven?  

4.       Bent u met ons van mening dat door gebruik van kunstlicht de nachtrust van de  natuurgebied verstoord wordt waardoor mensen en dieren overlast ondervinden?  

5.       Wat is uw visie ten aanzien van toename van de hondenscholen in een natuurgebied?   

Gaan we nog op tijd bouwen in Kernhem B?

Zaterdag 06 februari 2010

 

In april 2008 werden in Kernhem west twee dassenburchten ontdekt. Een burcht bleek nog bewoond. Verantwoordelijk wethouder van de Pol heeft destijds aangegeven de dassen te willen verplaatsen. Dit is ook noodzakelijk omdat anders niet gestart kan worden met de bouw van ongeveer 1900 woningen in Kernhem. Uiteraard is voor de verplaatsing een ontheffing van de Flora- en Fauna wet nodig. Vooruitlopend op deze ontheffing mag wel worden gestart met de voorbereiding van de bouw in het meest oostelijk gelegen gedeelte van het gebied. Voorwaarde is dat dit gebied wordt afgeschermd van het gebied waar de dassen zich bevinden.

In het weekblad Edestad van mei 2009 zei voorlichtster Judith Wind van de gemeente Ede dat “als alles naar wens verloopt, dan wordt de burcht in oktober of november 2009 verplaatst. En als het niet meezit, dan is de verhuizing in het voorjaar 2010. In beide gevallen is er geen vertraging voor de woningbouw in Kernhem West.”  

Er kan nu dus met zekerheid worden vastgesteld dat niet alles naar wens verloopt. Immers, het is februari 2010 en de dassen zijn in oktober of november 2009 niet verplaatst. En of het meezit? In de door de gemeente Ede uitgegeven “nieuwsbrief Kernhem” van december 2009 staat te lezen dat is gekozen om de dassen te verplaatsen naar twee locaties in de Achterhoek en dat de gemeente Ede verwacht om in januari 2010 een verplicht compensatieplan in te dienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit plan vormt de basis voor de ontheffing die noodzakelijk is om de dassen te mogen verplaatsen.

 

Uit onderzoek van de fractie van GroenLinks/PE blijkt dat er tot op heden geen compensatieplan is ingediend bij het ministerie van LNV. Het is daarom ook zeer onwaarschijnlijk dat verplaatsing in het voorjaar kan plaatsvinden. Immers de normale verplaatsingsperiode is van oktober tot en met december. Verplaatsing in een andere periode wordt alleen bij hoge uitzondering toegestaan. Er zal zelfs nog snel gehandeld moeten worden om het voor elkaar te krijgen dat de dassen in de gebruikelijke periode, dus in het vierde kwartaal, worden verplaatst. Dit maakt de kans dat er nog in 2010 buiten het meest oostelijke gelegen gebied in Kernhem gebouwd gaat worden wel heel erg klein.

De fractie van GroenLinks/PE maakt zich ernstig zorgen over: 

o         De onduidelijkheid over de verplaatsing van de dassen

o         De gevolgen hiervan voor de woningzoekenden in Ede

 

En omdat de energiecentrale voor de wijk in het westelijk deel van het gebied komt en de woningen in het oostelijke gedeelte, dus aan de andere kant van het gebied waar de dassen zich bevinden, vragen we ons af

 

o         Hoe de eerste woningen van energie worden voorzien

 

We hebben vandaag de volgende vragen aan het college van B&W van Ede gesteld:

 

1.     Zijn alle noodzakelijke stukken om de dassen te verplaatsen ingeleverd bij het ministerie van LNV?

a.       Zo ja, hoe zijn deze beoordeeld?

b.       Zo nee, waarom nog niet?

2.     Deelt u onze zorg dat het zeer waarschijnlijk is dat de bouw in Kernhem B vertraging gaat oplopen?

a.       Zo nee, wanneer denkt u te starten met de bouw? En om hoeveel woningen gaat het dan?

b.       Zo ja, hoe groot is deze vertraging? En wat gaat u hier aan doen?

3.     U kunt in de meest oostelijk richting op een klein stukje van Kernhem B starten met de bouw. Hoe worden deze woningen voorzien van warmte, gas en/of elektriciteit?

    

ArchiefRubrieken