Eric Leltz  RSS feed    

Onzuiver

Woensdag 19 maart 2014

eric leltz

In november 2013 zag ik dat op de agenda van B&W de gunning van Telgen Consultancy stond. Op mijn vraag wat dit precies is, kreeg ik via de mail van de "Strategisch Inkoopcoördinator" bijgaand antwoord:

Telgen zal:

 1. zitting hebben in het Tenderboard (medeleden zijn Evert van Milligen, Richard Wielinga en Saskia Visser) als ondersteuning in de professionalisering van inkoop bij de gemeente Ede;
 2. advies geven op het gebied van de relatie tussen het Sociaal Domein en inkoop, met name in het licht van de huidige transitie van zorg van het Rijk naar de Gemeente.

De kosten voor het Tenderboard (1 x per maand in 2014) zijn 12 x € 1000,- = € 12.000,- excl. BTW in 2014. De kosten voor het advies zijn afhankelijk van de vragen die vanuit de gemeente Ede aan hem worden voorgelegd; voor een dagdeel zijn de kosten € 750,- excl. BTW.

De heer Telgen is in dit lopende jaar, 2013, ook lid van het Tenderboard. In 2014 wordt geëvalueerd of de inzet van Telgen in 2015 nog steeds van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente Ede.

Met verbazing las ik op 15 maart in de Gelderlander dat deze zelfde Telgen, maar dan als voorzitter van het bestuur van Sportservice Ede, dat zwembad de Peppel onder haar hoede heeft, in gesprek is met de gemeente om het te verwachten tekort voor 2014 bij het zwembad op te vangen met nieuwe activiteiten in het sociaal domein.

De adviseur van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en inkoop, die als voorzitter van Sportservice Ede er voor gaat proberen te zorgen dat diezelfde gemeente bij zijn serviceclub gaat inkopen. Dat moet je niet willen.

#BenWdeclaraties

Zaterdag 27 juli 2013

eric leltz

Afgelopen maand heb ik de reisdeclaraties van B&W over 2012 en 2013 opgevraagd. Dit naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad over de declaraties van B&W in Den Bosch.

Nu kun je de declaraties op veel manieren interpreteren. Zo kun je bijvoorbeeld kijken of de reis wel terecht is gemaakt en of de reis 'überhaupt' wel is gemaakt. Dit laatste bleek vorig jaar de burgemeester van Lingewaard fataal. Mits niet al te opvallende bestemmingen, gaat het eerste wat ver om te onderzoeken, want wat is terecht? Het tweede is dan weer lastig om te achterhalen. Je hebt, ook met terugwerkende kracht, gelukkig geen zicht over iemands dagbesteding.

Ik heb me vooralsnog beperkt tot het verzamelen van enkele opvallende feitelijkheden. Hierbij een selectie:

 • In 2012 is de taxi 17 keer te laat afgebeld. Hiervoor werd per keer €75 in rekening gebracht. Totaal dus €1275,
 • Bij de declaratie van taxiritten zit 4 keer een bon voor "glassclean" en een keer voor tanken. Het gaat om een totaal bedrag van €116. Geen spectaculair bedrag maar het lijken me wel kosten voor het taxibedrijf,
 • Soms moet de taxi blijven wachten gedurende de afspraak. Zo kan het gebeuren dat een ritje Bennekom-Ede-Ede 9.25 uur duurt. Of een rit Ede-Otterlo-Bennekom 9 uur. Kosten respectievelijk €243,74 en €237,15. Om die reden kost een rit Ede-Den Bosch soms €210,80, soms €279,68 en soms €105,40
 • Voor een werkbezoek van het college aan Deelen wordt vanuit Ede afzonderlijk gereden door twee wethouders. Dit kan een reden hebben. Vreemd is echter wel dat een wethouder hiervoor 35 km declareert en de ander 62km,
 • Een tweetal wethouders declareren ook de reiskosten die ze maken om in de avonduren naar commissie-, raads- en fractievergaderingen te gaan. Dit laatste, zo blijkt uit navraag "omdat ze er op uitnodiging van de fractie" zijn.

Toch eens tijd om de hoogte van declaraties en wanneer wel/niet declareren, onderling af te stemmen. Omdat er op contract basis gebruik wordt gemaakt van een taxibedrijf lijkt me een eenvoudige aanpassing van het contract afdoende om de kosten voor "te laat afmelden" te voorkomen. Dan kan ook gesproken worden over het in rekening brengen van "glassclean" en kosten voor het tanken van brandstof. Er moet gewoon een rijklare taxi voorrijden en niet een waarvan de ruiten nog moeten worden schoongemaakt of een met onvoldoende brandstof.

Het gaat hier alleen om de kosten van reisdeclaraties. Andere declaraties zoals voor maaltijden en cadeaus zijn buiten beschouwing gelaten. Overigens krijgen wethouders al een standaard onkostenvergoeding. Afhankelijk van voor welke werkkostenregeling is gekozen bedraagt deze €300 of €650 per maand.

Een vreemde advertentie

Dinsdag 11 juni 2013

eric leltz

Vorige week stond deze advertentie in het Bennekoms Nieuwsblad. Vreemd dat de burgemeester zich leent voor een dergelijke reclame. Of zou het zo zijn dat de bedrijven de burgemeester zonder dat hij het zelf weet voor hun karretje spannen? Ik heb inmiddels opheldering gevraagd in het gemeentehuis want of de bedrijven hebben de randen opgezocht en zijn er nu duidelijk overheen gegaan. Of de burgemeester verdient een gele kaart.

Schikking

Vrijdag 29 maart 2013

geld

Mijn WOB verzoek om te achterhalen welke afspraken zijn gemaakt tussen de directie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Raad van Toezicht (RvT) van woningcorporatie SGBB heeft nog niet veel opgeleverd. Ik heb een "Besluit tot afwijzing" ontvangen onder verwijzing naar art. 10, lid 2 sub g van de WOB. De overwegingen om het WOB verzoek af te wijzen zijn de volgende:

 • Eind 2011 heeft het CFV besloten voormalige leden van de RvT wooncorporatie SGBB aansprakelijk te stellen
 • De RvT betwist iedere aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid is ook niet erkend door het aangaan van een schikking
 • Na overleg zijn het CFV en overige betrokkenen het eens geworden over een regeling ter vaststelling van hetgeen tussen hen rechtens geldt.
 • Als gevolg daarvan is het conflict tussen beide partijen opgelost.
 • Het CFV gaat niet over tot het instellen van een gerechtelijke procedure tot aansprakelijkheid
 • Het CFV stelt vast dat de schikking en het schikkingsbedrag het resultaat zijn van onderhandelingen waarbij beide partijen hebben beoogd dit niet openbaar te maken. Blijkens jurisprudentie (ABRS 30 mei 2012, LIN BW6910, AB2012/218) is dit een gerechtvaardigde grond voor weigering die valt onder art. 10, lid 2 sub g van de WOB (onevenredige benadeling)

Duidelijk is dat de RvT van SGBB een schikkingsbedrag heeft betaald. Nadrukkelijk wordt hierbij geschreven dat de RvT hiermee niet de aansprakelijkheid erkend. Ik neem dit antwoord in nader beraad.

ArchiefRubrieken