Eric Leltz  RSS feed    

Bij de lokale omroep Ede

Dinsdag 30 januari 2007

“De verrassing” is een programma van de lokale omroep Ede. Iedere dinsdag is er tussen 19.00 uur en 20.00 uur een uitzending waarop wordt ingegaan op de actualiteit. Vanavond stond de raadsvergadering van komende donderdag centraal. Samen met Jaap Boot (CDA), Ida Bouma (VVD) en Jos van Heuveln (Christen Unie) heb ik gesproken over het integratiebeleid, de keuzes in Ede-Oost en over een ingezonden brief in Ede stad over de lange weg naar het verkrijgen van een parkeervergunning.

De bewonerscommissie Maandereng

Maandag 29 januari 2007

Vandaag een gewone fractievergadering. Terugblikken op de commissies en vooruitkijken naar de raadsvergadering van aanstaande donderdag. Op de agenda van de raad staan wel twee veel discussie oproepende punten: De aansluitvarianten voor Ede-oost en het onderzoek van de rekenkamer commissie naar de integratie in Ede. Voor wat betreft Ede-oost kregen we bezoek van de bewonerscommissie Maandereng die hun bezwaren over de zogehete "Bennekomse variant" voor het voetlicht brachten. We nemen dit natuurlijk mee in onze interne beraadslaging. Voor beide onderwerpen heeft onze fractie haar standpunt in grote lijnen al bepaald. Wat Ede-oost betreft moeten we alert zijn op de argumenten die zullen worden aangedragen om een aantal varianten alsnog mee te nemen naar een volgende fase. Omdat hier varianten bij zitten die wij absoluut niet willen, zoals over de hei en over de Hartogsweg, hebben we vast wat tegenargumenten paraat.

De 4 varianten voor de Parklaan in Ede oost

Dinsdag 23 januari 2007

Vanavond is er een extra RO commissie vergadering. Het ging over Ede-oost en meer in het bijzonder over de 4 varianten voor de Parklaan en de 18 aansluitmogelijkheden op de A12. Een onderwerp dat breed leeft, dus de publieke tribune zat vol en er waren een handvol insprekers. Het was de bedoeling dat er al tot besluitvorming werd gekomen over het voorstel van het college, maar dit ging veel fracties net iets te snel. Het onderwerp komt nu terug in de raad van 1 februari aanstaande. Dan kan nog iedere fractie haar zegje doen en kan ook worden besloten. Onze bijdrage van deze avond voeg ik hier integraal bij: Een van de grote projecten voor de komende jaren is “Ede-Oost”. Het gaat dan om de bouw van een nieuwe woonwijk inclusief kantoren en ontsluitingswegen. Op dit moment liggen nog veel opties open. Meer dan 3000! Ga daar maar aanstaan. In haar schrijven van 9 januari 2007 heeft het college het aantal mogelijkheden teruggebracht tot een hanteerbaar aantal. En het is de bedoeling dat we vanavond over deze keuzes spreken. Het gaat dan met name om de Parklaan, dit is de weg die de wijk gaat ontsluiten, en over de aansluiting op de A12. Maar voordat ik hier op in ga wil ik aandacht voor de dynamiek bij het voeren van grote projecten en hebben we nog een aantal vragen.

Projecten

We spreken vanavond over het “wat” van Ede-oost. Centraal staat de vraag “Wat gaan we doen met de Parklaan en de aansluitingen op de A12?”. Zodra dat duidelijk is kunnen we gaan bepalen “hoe” we dit gaan doen. Dan moet het project ook vaart krijgen. Maar het uitvoeren van grote projecten is geen sinecure. Er zijn veel partijen bij betrokken en het is niet altijd duidelijk wie nu waar verantwoordelijk voor is. De kans op incidenten wordt daardoor vergroot. Bovendien doen bedrijven veel om opdrachten te verwerven en dan zijn planningen en begrotingen niet altijd even nauwkeurig. We vragen, om toekomstige complicaties te vermijden, extra aandacht voor het controleren van de haalbaarheid van de voorgeschotelde planningen. Zorg dat de kennis die hiervoor nodig is ook in huis is. Verder pleiten we voor het hanteren van een leesbaar projectplan aan de hand waarvan de raad het project kan volgen. En leesbaar is niet synoniem met uitgebreid. In het projectplan dient duidelijk te worden omschreven hoe we het project gaan uitvoeren dus inclusief bijvoorbeeld:

 • een planning met mijlpalen,
 • een risicoanalyse, 
 • de randvoorwaarden, 
 • een begroting, 
 • een beschrijving van de projectorganisatie met de diverse rollen van de deelnemers,
 • en een communicatieplan

Tevens is het een noodzaak om eenduidige begrippen te gebruiken. Nu al zie je dat namen van varianten en de nummering door elkaar heen lopen. Kijk hiervoor naar het Arcadis rapport, de gemeentelijke site, het ontvangen blad met mogelijke varianten en de varianten die binnenkomen via de burgers.

Vragen

Dan kom ik tot de vragen. De fractie van GroenLinks/PE heeft de volgende vragen:

 1. De laatste dagen hebben we vanuit de bevolking al of niet georganiseerd weer een aantal nieuwe varianten ontvangen. Soms met een hoog “nivea“ gehalte, dus niet in mijn eigen voor of achtertuin. Wat wordt met deze varianten gedaan? Worden ze terzijde geschoven of worden ze alsnog bekeken?
 2. Er heeft een overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep Ede-oost. Dit overleg is als constructief ervaren kunnen we lezen in de brief van de wethouder d.d. 12 december 2006 en iets verder op staat “in zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de leden van de klankbordgroep het geleverde materiaal positief hebben beoordeeld”. Kan de wethouder hier ook wat specifieker in zijn. Wat was de strekking van de minder positieve beoordelingen?

Conclusie voor wat betreft de varianten

Voor wat betreft de keuzes laat GroenLinks/PE zich leiden door ecologische motieven: • Behoud van zoveel mogelijk groen en natuur • Een negatieve uitstraling van een grote weg aan de rand van de natuur • Zo veel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur De natuurwetgeving is dus richtinggevend en niet een grote hobbel, zoals ik bij een later door de bevolking aangereikte variant las.

Wat betekent dit nu voor de keuzes?

Op grond van deze criteria heeft voor de Parklaan de variant geheel binnendoor, waarbij de nieuwe wijk zich aan beide zijde van de weg bevindt en ter hoogte van het station uitkomt op de Klinkenbergerweg, onze voorkeur. Het gaat dan om variant 4. Variant 2 is voor ons een redelijk alternatief. Bij de aansluiting op de A12 hebben wij geen enkel probleem met het schrappen van de varianten door Landgoed Hoekelum, over de Sysselt en over de Ginkelse hei. Dat geldt ook voor de uitwerkingen “verdubbeling N224” en “afsluiting N224”. Variant 0, waarbij we het moeten doen met het huidige wegennet is geen reële optie. Op grond van onze criteria komen de varianten 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4 uit het kleurenoverzicht het beste uit de bus. Dit valt dus samen met het voorstel van het college dus is in ieder geval voor dit punt het college uit het juiste hout gesneden. Hoe de aansluiting uiteindelijk moet worden uitgevoerd, verbindingsweg, parallelbanen, halve of hele aansluiting, hangt mede samen met de detailbeoordeling die nog volgt en van de keuze voor de Parklaan. Tevens moet het aantal te bouwen woningen en kantoren worden meegewogen en moet ook nog maar eens goed worden gekeken naar de demografische gegevens.

Dualisme en jongerenraad

Maandag 22 januari 2007

Het Presidium is een vergadering met alle fractievoorzitters en voorgezeten door de burgemeester. Deze middag was er een bijeenkomst van dit gremium. Op de agenda stonden onder andere de jeugdraad, een evaluatie van het dualisme en de communicatie uitingen aan de burger. De vergadering is niet besluitvormend maar wel voorbereidend. Zo hebben we bij de jeugdraad gesproken over een mogelijke invulling. Dan komen vragen aan bod als:

 • Moeten de leden worden betaald?
 • Dienen de leden een politieke of een maatschappelijke betrokkenheid te hebben?
 • Wat zijn de eisen aan een voorzitter?

Aan de hand van dit soort vragen kan een notitie worden geschreven die later kan worden voorgelegd aan de raad ter instemming. Voor wat betreft de evaluatie van het dualisme hebben we afgesproken om hier een aparte sessie aan te besteden. Ook hier is het de bedoeling dat we in het Presidium niet even de evaluatie zelf gaan doen maar dat we komen tot een opzet hoe de evaluatie moet worden uitgevoerd.

ArchiefRubrieken