Eric Leltz  RSS feed    

Vertrouwelijkheid

Woensdag 26 juli 2017

Eric Leltz

In Den Bosch is in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester tumult ontstaan. Hoewel de sollicitatiecommissie, bij burgemeestersbenoemingen heet die zeer toepasselijk vertrouwenscommissie, in volstrekte vertrouwelijkheid moet werken, is er toch gelekt uit de commissie. Althans, het Brabants Dagblad deed zeer gedetailleerd verslag en er was niemand die dit tegensprak. Drie voorbeelden van de gedetailleerdheid: een met name genoemde burgemeester werd te licht bevonden maar hij werd nog wel uitgenodigd voor een gesprek. Dit in tegenstelling tot een lid van de Tweede Kamer die te arrogant zou zijn. Ook lagen de namen van de twee nog aan de voltallige gemeenteraad voor te dragen kandidaten op straat.

Het schenden van vertrouwelijkheid is strafbaar. Daarnaast is het natuurlijk ook zeer schadelijk voor de kandidaten en de reputatie van de lokale politiek. Rombouts, de huidige burgemeester van Den Bosch, noemde het dan ook een slagveld. Hij ziet het lek niet als incident omdat “de afgelopen jaren er met enige regelmaat vanuit onze organisatie details uit grote en vertrouwelijke beleidsdossiers openbaar zijn gemaakt”. In de vertrouwenscommissie zaten alle fractievoorzitters. Het kringetje potentiële schenders is daarmee klein. Naast de vertrouwenscommissie is ook de Commissaris van de Koning op de hoogte van de kandidaten. En niet uit te sluiten is dat de griffier en de gemeentesecretaris ook op de hoogte zijn. Maar het kringetje blijft dan nog steeds klein. Inmiddels is het OM een onderzoek gestart. Dat zet de verhoudingen binnen bestuurlijk Den Bosch nog maar eens op scherp terwijl het onderling vertrouwen daalt tot nul.

Kan lekken worden voorkomen? Nauwelijks. Aan de voorkant kan er wat aan worden gedaan door potentiële commissieleden waarvan om een of andere reden wordt vermoed dat ze niet met de vertrouwenskwestie kunnen omgaan geen zitting te laten nemen in de vertrouwenscommissie. Dit komt voor! Ik heb het als lid van de vertrouwenscommissie in Ede zelf meegemaakt. Een fractievoorzitter die onvoldoende vertrouwen genoot werd via een motie vakkundig buiten de commissie gehouden. Maar voor de rest ben je toch afhankelijk van de integriteit en het ethisch besef van de commissieleden. Is deze laag en wil een commissielid willens en wetens politieke schade aanbrengen dan is er niet veel aan te doen. Dan speelt er natuurlijk al wat binnen de Raad. Dit is niet geheel uit te sluiten gezien de opmerkingen van burgemeester Rombouts. Lekken kan ook door onzorgvuldigheid als een commissielid iemand, bijvoorbeeld een fractiegenoot, in vertrouwen neemt om ruggespraak te houden. Op deze wijze wordt het kringetje dat van de hoed en de rand weet al weer wat groter. Een oorzaak van lekken kan ook ijdeltuiterij zijn. Even laten zien, al of niet aan een journalist, dat je meer weet en een echte ‘insider’ bent. En natuurlijk zal de journalist uit dank de volgende keer vermelden dat de ijdeltuit een gloedvol betoog heeft gehouden in de Raad.

Het OM is nu aan zet. Meestal komt het OM in een dergelijke situatie niet ver en komt het lek niet boven water. Dan rest alleen nog goed op te letten welke fractievoorzitter de komende tijd overdreven wordt opgehemeld in de plaatselijke krant.

 

ArchiefRubrieken