Eric Leltz  RSS feed    

Weg met al die raadsvergoedingen

Zondag 18 maart 2012

eric leltz

Mijn fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend om per 1 januari 2013 de raadsvergoeding met 10% te verlagen. Hiermee wordt in Ede jaarlijks €72.000 bezuinigd. Daarnaast willen we de wachtgeldregeling afschaffen. Daarmee wordt jaarlijks €47000 uitgespaard.

Ook in Ede is sprake van een diepe economische crisis. In de meerjarenbegroting zijn inmiddels grote bezuinigingen doorgevoerd die vele maatschappelijke instellingen en stichtingen raken. Mijn fractie is zich zeer bewust dat deze bezuinigingen direct en indirect financiële gevolgen hebben voor de inwoners van Ede. Daarom wenst mijn fractie dat ook de gemeenteraad, financieel gezien, de broekriem aanhaalt door middel van het verlagen van de raadsvergoeding.

Daarnaast wil mijn fractie ook dat de wachtgeldregeling wordt afgeschaft. Leden van de gemeenteraad in Ede hebben na beëindiging van het raadslidmaatschap recht op een uitkering. Deze regeling is in de meeste gemeentes allang afgeschaft maar dus nog niet in Ede. Het voorstel is dat met ingang van 1 september 2012 geen uitkering wordt verleend aan raadsleden die de raad van Ede na die datum verlaten. Deze regeling had oorspronkelijk tot doel om financieel een periode van werkloosheid te overbruggen tot een volgende betaalde werkkring is gevonden. Maar de hoogte van de maandelijkse raadsvergoeding van een raadslid geeft aan dat er geen sprake is van een volledige betaalde baan en dat de functie in deeltijd wordt uitgeoefend. Bovendien weet je als je aan het raadslidmaatschap begint dat het voor een periode van 4 jaar is.

Door deze maatregelen kan de gemeenteraad jaarlijks bijdragen aan het mogelijk in stand houden van vele basisvoorzieningen. Bovendien wordt op deze wijze door de gemeenteraad actief vorm gegeven aan het door de gemeente te voeren sobere financieel beleid in de komende jaren en geeft de raad een krachtig signaal af naar de inwoners van Ede dat ook de gemeenteraad bereid is een financieel steentje bij te dragen om de gemeentelijke begroting in de komende jaren op orde te houden.  

Renovatie raadszaal

Vrijdag 13 januari 2012

eric leltz

Vandaag heeft mijn fractie naar aanleiding van de berichtgeving in de plaatselijke pers bijgaande brief gestuurd naar de voorzitter van de raad burgemeester Cees van der Knaap.

Ede, 13 januari 2012

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Ede,

In de afgelopen dagen zijn redactionele artikelen verschenen in het dagblad "De Gelderlander" met als onderwerp de renovatie van de raadzaal van de gemeente Ede. Hierbij werd gebruik gemaakt de openbare notulen van de vergadering van het Presidium van 12 september 2011.

De fractie van GroenLinks/PE hecht aan openheid en transparantie van het openbaar bestuur, dus in deze ook in de gemeente Ede. Als gevolg van bovengenoemde redactionele artikelen kan de indruk worden gewekt dat de gemeenteraad bewust de besluitvorming rond de renovatie van de raadzaal niet tijdig in het openbaar zal voeren. De fractie van GroenLinks/PE acht een openbare gedachtewisseling door de gemeenteraad over de renovatie van de raadzaal van groot belang. Niet alleen omdat de raadszaal in de ogen van de fractie van GroenLinks/PE een openbare functie heeft, maar ook om mogelijke negatieve beeldvorming met betrekking tot het handelen van de gemeenteraad en zijn voorzitter te voorkomen.

In de betreffende vergadering van het Presidium is gesproken om in het openbaar te vergaderen op een "passend moment", dat wil zeggen, na de aanbesteding van de renovatie van de raadzaal. De fractie van GroenLinks/PE acht het zinvol om nu reeds, dus voor de aanbesteding, in het openbaar over dit onderwerp te vergaderen. De politieke partijen kunnen dan hun visie geven op de renovatie en de uitgangspunten formuleren. Dit speelt des te meer daar voor de renovatie €1.7 miljoen in de vigerende perspectiefnota is opgenomen.

De fractie van Groenlinks/PE nodigt u uit om ons over bovenstaand standpunt uw mening te geven en wacht uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Eric Leltz, Fractievoorzitter GroenLinks/PE

Geplaatst in begroting | Er is 1 reactie

Een papieren werkelijkheid

Donderdag 16 juni 2011

eric leltz

Eind deze maand bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota. Een dergelijke nota dient zoals de naam al aangeeft ‘perspectief’ te bieden. Zicht op waar Ede op termijn wil staan en wat wenselijk, haalbaar en betaalbaar is. Op dat gebied schiet deze perspectiefnota te kort. Voor GroenLinks/PE zijn de sociale en groene elementen van onze samenleving belangrijk. Deze twee gaan goed samen zoals beschreven in onze notitie "Groen werkt". Het past niet in dat beeld om de sociale woningbouw te verminderen en de duurdere woningen voorrang te geven. Het past ook niet om alle ruimte te geven aan de bouw van kantoren. Natuurlijk, als de economie mee zit komt hier geld vandaan waar we mooie dingen van kunnen doen. Maar de economie zit niet mee. Op papier creëer je dan wel inkomsten maar het is zeer de vraag of dit ooit werkelijkheid wordt. Als je niet oppast, bouw je voor leegstand en dan ben je nog verder van huis. Hiermee creëer je een papieren werkelijkheid waarmee de echte risico’s van

  • een project als de Veluwse poort,
  • van het gebrek aan betaalbare woningen en
  • van de afbraak van de sociale sector door dit kabinet,

niet kunnen worden opvangen. 

Een heitje voor een karweitje

Maandag 16 november 2009

 

eric leltz

 

In de raadsvergadering van afgelopen week werd een amendement ingediend met het verzoek om aan de scouts van Lunteren en de Pieter Maritz groep een eenmalige bijdrage van 40.000 euro toe te kennen. Beide groepen zijn onlangs getroffen door tegenslag. Door een brand zijn de accommodaties van beide groepen verloren gegaan. Mijn fractie heeft als enige fractie niet ingestemd. Wij zijn namelijk bang voor precedent werking en kunnen onvoldoende verantwoorden als andere scoutinggroepen of verenigingen ook een beroep op de gemeente gaan doen voor een extra bijdrage. Een verzoek van de waterscouts is al binnen. Daarnaast is het ook een behoorlijk hoog bedrag dat niet zomaar beschikbaar is en dat terwijl elders wordt bezuinigd. Als argument werd door verscheidene fracties naar voren gehaald dat de scouts niet zomaar hun hand ophouden maar dat ze al het een en ander zelf hebben gedaan om het geld bijeen te sprokkelen. De bijdrage van de gemeente betreft dan het laatste duwtje. Dat kan wel zo zijn maar dit kan dan toch voor meer verenigingen gelden? Daar zijn de scouts en in het bijzonder de groepen van Lunteren en Pieter Maritz toch niet uniek in? Nog niet zo lang geleden kwam een voetbalclub nog langs mijn deur met zelfgemaakte cake om de clubkas te spekken. En kunnen zij dan vervolgens ook aankloppen voor het laatste duwtje?

Het is natuurlijk wel een ongewenste situatie waar de scouts in verzeild zijn geraakt. Ze moeten dus wel worden geholpen. Maar dan niet incidenteel door een bedrag over te maken maar structureel. Bekijk hoe je er voor kunt zorgen dat ze goed verzekerd zijn zodat ze incidenten kunnen opvangen. Hoewel dit bij brand verzekeringstechnisch nog niet zo eenvoudig is. De clubhuizen liggen vaak op afgelegen plekken zodat er weinig sociale controle is en de verzekeringspremie is dan ook navenant hoog. Maar er moet toch wel een mouw aan te passen zijn. Als de gemeente structureel daar een laatste duwtje geeft dan kan mijn fractie dat waarderen en dus ondersteunen.  

De scouts waren massaal aanwezig in de raadszaal. Daar zal menig fractie gevoelig voor zijn geweest. Het amendement is dus aangenomen.

       

Geplaatst in begroting | Er zijn 4 reacties

ArchiefRubrieken