Eric Leltz  RSS feed    

De laatste loodjes van 2008

Maandag 22 december 2008

oliebollen

Vandaag de laatste twee vergaderingen van dit kalenderjaar. Eerst de agendacommissie en daarna het Presidium. Bij de voorbereiding van de agendacommissie las ik dat een aangekondigd memo over de nieuwe wet RO niet geagendeerd kan worden voor de vergadering van de commissie RO van 13 januari 2009 omdat “het stuk tot op heden nog niet is opgeleverd”. Ik heb dit met enorme verbazing gelezen omdat de ambtenaren hun planning zelf hebben kunnen opstellen. Irritant dat een ambtenaar dit zo gemakkelijk op de lange baan schuift zonder hierover te communiceren. Het geeft ook aan dat er totaal geen oog is voor hoe gevoelig dit ligt. In de vorige commissievergadering kwam dit wel duidelijk naar voren. Ik kan in januari niet weer aankomen met de opmerking dat het stuk later komt. Daar kom ik niet mee weg. Het stuk moet er dus gewoon zijn. Nu wreekt zich het feit dat raadsleden geen hiërarchisch gezag over ambtenaren hebben. Dit is ook wel terecht maar ik kan een ambtenaar nu alleen indirect aanspreken op zijn verzuim terwijl mijn functioneren daar wel deels van afhankelijk is. Maar er is hoop. Want ik heb meteen maar rechtstreeks met de wethouder een en ander kortgesloten. Hij zal nog proberen om voor de vergadering van de commissie RO een en ander op papier te zetten. Even afwachten dus.
Daarna ging ik naar Kasteel Hoekelum. Daar was de vergadering van het Presidium, de fractievoorzitters met de burgemeester. We hebben daar onder het genot van een maaltijd het kalenderjaar in stijl afgesloten.

Warmte in Kernhem

Woensdag 17 december 2008

Het lijkt de laatste dagen wel alsof iedere zucht uit de bevolking tot raadsvragen moet leiden. Eerst was er Gemeentebelangen met raadsvragen over restwarmte en daarna het CDA met vragen over drugsoverlast in Ede oost.

warmtecentrale

Wat de warmtecentrale betreft heeft mijn fractie ook vragen gesteld maar gewoon rechtstreeks via de mail aan B&W. Het bestemmingsplan voor Kernhem kan voorlopig niet worden vastgesteld. Begin december heeft de Raad van State de gemeentelijke goedkeuring voor de warmtecentrale aan het Hogewoud geschorst. En deze warmtecentrale vormt een onderdeel van het bestemmingsplan. Hoewel het gaat om een voorlopige voorziening die vooruitloopt op de uitspraak van de bodemprocedure die in januari 2009 wordt verwacht, is het niet onmogelijk dat de warmtecentrale op die plek moet verdwijnen. Het is ook nooit de bedoeling geweest dat de warmtecentrale er in deze vorm zou komen: midden in de wijk en vlak voor een school. Het is uit nood geboren en de centrale is dan ook opgezet als tijdelijke voorziening. En dat is te zien. In de oorspronkelijke opzet zou de wijk warmte ontvangen van de Enka fabriek. Het ging om restwarmte die vrij kwam bij het productieproces. Milieuvriendelijk en dus passend bij de oorspronkelijke milieuambities van de wijk. Maar toen de Enka fabriek haar deuren moest sluiten was er dus geen productie meer en konden de plannen meteen in de ijskast. Maar daarmee is het idee van restwarmte nog niet van tafel. Dichtbij Kernhem staat zuivelproducent Vika. Dit bedrijf onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van een biomassacentrale waarmee ze in haar eigen elektriciteit behoefte kan voorzien. De bij de productie vrijkomende restwarmte kan elders worden ingezet. En misschien dus ook wel in de wijk Kernhem. Precies zoals de gemeente bij de bouw van Kernhem voor ogen stond. Maar juist daar zit een belangrijke mentale blokkade. Want dat is toen goed misgegaan en het vormt een belangrijke oorzaak van de huidige problemen met de warmtecentrale in Kernhem. En daar wordt het gemeentebestuur liever niet al te vaak aan herinnerd. Maar toch zijn de mogelijkheden te mooi om links te laten liggen. De plannen van Vika zitten nog in de planfase maar de ontwikkelingen zijn toch interessant genoeg om te volgen. Nog dit jaar komt Vika met een rapport. Dit rapport zal in de eerste plaats een antwoord moeten geven op de vraag of een biomassacentrale een oplossing is voor de energievoorziening van Vika. Als dat zo is dan worden antwoorden op vragen als:

  • Hoeveel restwarmte is beschikbaar?
  • Waar kan deze elders worden ingezet?
  • Welke garanties over de levering kunnen worden afgegeven?
  • Waarmee wordt de biomassacentrale gevoed?
  • Hoe is de aanvoer van deze brandstof?

relevant.

Eerst moet dus de eerste vraag worden beantwoord. In die context zijn de recent gestelde raadsvragen van de fractie van Gemeentebelangen nog wat voorbarig.
Uit maatschappelijk oogpunt vindt de fractie van GroenLinks/PE het een morele plicht van B&W om met alle betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten om in ieder geval de mogelijkheden te onderzoeken. En laat het verleden dan geen blokkade zijn maar juist een leerpunt. En kijk ook naar de toekomst want goed geïsoleerde huizen hoeven helemaal niet zoveel warmte van buiten te ontvangen. En is de restwarmte dan nog wel nodig? Maar hoe dan ook het idee van restwarmte is wellicht een kans waarbij de bewoners van Kernhem A, Vika, de gemeente en het milieu alleen maar kunnen winnen. En dan is het de moeite waard om dit te onderzoeken.

O ja, de inflatiecorrectie

Donderdag 11 december 2008

eurovliegtuigje

Om 19.00 uur begon met het uitspreken van het ambtsgebed de laatste raadsvergadering van 2008. Aan de agenda werd het aanpassen van de gemeentelijke tarieven met de deze week door het CPB bekend gemaakte inflatiecorrectie toegevoegd. In eerste instantie was deze factor door de gemeente op 4,5% gezet maar met de aanpassing gaat deze omlaag naar 3,5%. Ik heb hier op zaterdag 29 november al over geschreven. Strekking van het verhaal is dat de bijstelling sympathiek oogt en ook wel gevolgen heeft voor een aantal edenaren zoals huisbezitters, immers de onroerend goed belasting gaat iets omlaag en voor mensen die bijvoorbeeld een paspoort aanvragen. Maar het gaat uiteindelijk maar om enkele euro’s. En als je dat afzet tegen de inspanning die de gemeentelijke organisatie moet doen om dit voor elkaar te krijgen kun je je afvragen of het dit allemaal wel waard is. Gelukkig vroegen andere fracties zich dat ook af. De Christen Unie en de PvdA brachten dit ook duidelijk naar voren. Maar toen het op stemming aankwam bleken hun uitspraken slechts ketelmuziek want ze stemde toch gewoon voor. Keurig volgens de gewenste eenheid binnen het college. GroenLinks/PE was al geen voorstander van deze aanpassing en daar kwam nog bij dat in tegenstelling met wat de wethouder in de raadsvergadering van november had gezegd, de gesubsidieerde instelling ook minder geld krijgen omdat hun subsidie naar beneden wordt bijgesteld met het inflatiepercentage. En de veel gehoorde opmerking dat dit niet zo erg is want ze hebben ook minder uitgaven is maar ten dele waar. Voor de variabele uitgaven klopt het, maar voor de vaste uitgaven zoals loonkosten klopt dit niet. En deze loonkosten zijn allang vastgelegd in de CAO bespreking en vormen een groot deel van de uitgaven bij de meeste instellingen. Je praat dan al gauw over 70 tot 80 procent van de kosten. Het is ook niet elegant om zo kort voor het sluiten van het boekjaar wanneer de begroting voor het komende jaar al klaar ligt nog met zulke wijzigingen te komen. Dat heeft mijn fractie bij monde van Ap Dominicus ook goed verwoord. Bij de stemming hebben wij onze rug wel recht gehouden. Helaas waren we in minderheid en ging de tariefwijziging gewoon door.

Een rustige fractievergadering

Maandag 08 december 2008

Aanstaande donderdag de laatste raadsvergadering van het jaar en vanavond de voorbereidende fractievergadering. Niet echt een ingewikkelde agenda en alle agenda punten zijn al lang door ons uitgewerkt in de commissie vergaderingen van vorige week. In de tussentijd was er geen aanleiding om onze mening te wijzigen. Dus we blijven ook in de raadvergadering bij onze standpunten.

ArchiefRubrieken