Eric Leltz  RSS feed    

Een nieuw jaar

Donderdag 01 januari 2009
 
 

winterbeeld

 

Groen en gedreven, sociaal samenleven

kikker

 

De fractie van

 

GROENLINKS/PE

 

wenst u een goed 2009

Een rustige fractievergadering

Maandag 08 december 2008

Aanstaande donderdag de laatste raadsvergadering van het jaar en vanavond de voorbereidende fractievergadering. Niet echt een ingewikkelde agenda en alle agenda punten zijn al lang door ons uitgewerkt in de commissie vergaderingen van vorige week. In de tussentijd was er geen aanleiding om onze mening te wijzigen. Dus we blijven ook in de raadvergadering bij onze standpunten.

Zoekzones en integriteit

Maandag 29 september 2008

Twee vergaderingen stonden vandaag op het programma: eerst aan het einde van de middag de agendacommissie, daarna vanaf 19.30 uur de fractievergadering. In de agendacommissie hebben we teruggekeken naar de commissievergaderingen van september en vervolgens de agenda’s voor de commissievergaderingen van oktober samengesteld. Bij de commissie waar ik voorzitter van ben, Ruimtelijke ontwikkeling, kijk ik altijd of er wel voldoende tijd beschikbaar is om het punt goed te bespreken. De tijd die de raadsleden denken nodig te hebben nemen ze toch wel en dan kan de tijdsaanduiding op de agenda maar het beste een goede afspiegeling zijn. In de fractievergadering hebben we de raadsvergadering van aanstaande donderdag besproken. Twee belangrijke punten: de zoekzones en “idee in uitvoering”. Bij de zoekzones gaat het om gebieden in het buitengebied die we aanwijzen als locaties waar op termijn mogelijk gebouwd gaat worden. Een zeer voorzichtige formulering want het is niet zeker of er ooit gebouwd gaat worden maar de mogelijkheid is er wel. Andersom is er meer zekerheid te geven. In een gebied dat niet in een zoekzone ligt, mag niet worden gebouwd. De voorzichtigheid heeft natuurlijk een reden. Er worden veel meer gebieden aangewezen dan waar ooit zal worden gebouwd om grondspeculanten niet wijzer te maken. Immers deze gebieden zijn op termijn veel geld waard. Verder “idee in uitvoering”. Het gaat dan om belangenverstrengeling van raadsleden. Mijn fractie vindt dat dit het aanzien van de Raad schaadt. Maar deze mening wordt niet breed gedeeld. We grijpen donderdag toch aan om hier aandacht voor af te dwingen en ons weer duidelijk te distantiëren van de bestaande praktijken.

Weer een fractievergadering

Maandag 08 september 2008

Het zomerreces is voorbij en deze avond is er weer een fractievergadering. We gaan de commissievergaderingen van volgende week voorbereiden. Maar eerst heb ik in de middag overleg gehad met de burgemeester over de situatie in Veldhuizen. Ik schreef vrijdag over de aanpak die mijn fractie voorstaat. Geen woorden maar daden. Niet meer zoveel praten maar de groep bekende raddraaiers aanpakken. De burgemeester deed verslag van zijn gesprek met korpsbeheerder Krikke over de politiecapaciteit en over zijn gesprek met de politie over de handhaving in Veldhuizen naar aanleiding van het uitvaardigen van een samenscholingsverbod. Na dit gesprek hadden we een ingelaste raadsvergadering. Hierin namen we afscheid van wethouder Frank van Zuilen. Hij wordt woensdag geïnstalleerd als burgemeester van Tynaarlo. Tevens werd zijn opvolger benoemd: Evert van Milligen. ‘s-Avonds dus de fractievergadering. We hadden rustig de tijd om alle agenda’s door te nemen en waren toch alweer iets na half tien klaar.

ArchiefRubrieken