Eric Leltz  RSS feed    

Een nieuw beginselenprogramma voor GroenLinks

Dinsdag 17 juli 2007

Gisterenavond werd ik vrij laat nog gebeld door een bestuurslid van de GroenLinks afdeling in Wageningen. Of ik mee wilde doen aan de discussieavond van vanavond over de toekomst van GroenLinks. Binnen GroenLinks wordt er gewerkt aan een nieuw beginselenprogramma. Het oude beginselenprogramma dateert nog van 1992. Maar de tijden, ideeën, problemen en toekomstbeelden zijn nu fors anders. Het is daarom de hoogste tijd om de beginselen tegen het licht te houden. Tussen nu en november 2008 zullen er regionaal discussiebijeenkomsten worden gepland om tot een vernieuwd beginselprogramma te komen. We hebben dus nog even de tijd. Ik had toch niets in mijn agenda staan voor deze avond dus ben ik samen met Ap Dominicus naar het kantoor van GroenLinks in Wageningen gegaan. In een klein gezelschap hebben we het gehad over onze motivatie om lid te zijn van GroenLinks. Deze motivaties kunnen we dan later uitbouwen tot een aantal beginselen en thema’s. Een beginsel is iets waar GroenLinks voor staat. Zo’n beginsel is niet echt aan tijd gebonden, het operationeel maken juist wel. Afgesproken is dat we na de zomer de thema’s zullen uitdiepen. Op de landelijke website is de discussie ook al begonnen: http://toekomst.groenlinks.nl/

Het was verfrissend om eens van gedachte te wisselen met GroenLinksers uit een van onze buurgemeenten.

Tijd voor reflectie

Vrijdag 13 juli 2007

Het is goed te merken. De gemeenteraad is op zomerreces. Ineens val je in een zwart gat. De gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag was mijn laatste officiële activiteit want voor de bosdag inclusief afsluitende barbecue van afgelopen vrijdag had ik wegens andere verplichtingen geen tijd. Ik had deze week ook twee afspraken met mensen die iets voor GroenLinks/PE willen gaan doen. We hebben afgesproken dat zij na de zomer taken gaan uitvoeren. Dit is een goede ontwikkeling. De groep die nu actief is voor de partij is nog veel te smal. Het zorgen voor een basis met mensen die iets willen doen voor GroenLinks/PE is een van de (interne) speerpunten voor het komende jaar. Deze week heb ik al veel raadsstukken gearchiveerd dan wel weggegooid. Verder neem ik de tijd om veel te lezen. Onder andere het rapport “scoren in de linkerbovenhoek”, de evaluatie van de verkiezingsnederlaag in november 2006. Hieruit kan ik zeker lessen trekken voor de lokale positie van GroenLinks/PE. Een vergelijkbaar rapport van de PvdA gaf mij in ieder geval veel stof tot nadenken. Ik zal deze input gebruiken voor een terugblik op de periode maart 2006 tot juli 2007 van GroenLinks/PE in de gemeenteraad. Wat ging goed? Wat kan beter? En hoe kunnen we ons in het komende jaar (nog) beter profileren? Dat stuk zal begin september klaar zijn.

Ede wordt millenniumgemeente

Donderdag 05 juli 2007

Vanavond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. En omdat er veel op de agenda staat begonnen we al om 16.00 uur. En dan te bedenken dat dit eigenlijk het tweede gedeelte van de geschorste vergadering van vorige week is! We begonnen met de tweede termijn van de perspectiefnota. Hierbij heb ik in het kort aangegeven dat wij graag willen investeren in een groen en sociaal Ede. Zeker met het oog op de vandaag binnengekomen juni circulaire waarin staat dat Ede meer geld van het rijk krijgt. Verder heb ik een toelichting gegeven op de agendapunten trechtering Ede oost en de Nota wonen. Wat Ede oost betreft gaat het collegevoorstel nog niet ver genoeg. De beide Hartogsvarianten mogen er wat ons betreft nu al uit. In de commissie vergadering heb ik hier al de argumenten voor gegeven. Maar goed, met dit voorstel kunnen we ook leven en de uitkomst van de MER zal de uiteindelijke besluitvorming vereenvoudigen. Ik heb nog even de resultaten van een recent onderzoek met de titel “Bescherming van natuurgebieden” van de Algemene Rekenkamer genoemd waarin staat aangegeven dat natuur te vaak wordt aangetast waar dat had kunnen en moeten worden vermeden omdat alternatieve locaties niet zijn onderzocht en er geen sprake is van een groot maatschappelijk belang. Verder ben ik ingegaan op het probleem dat we als raad en college niet altijd “in fase” zijn met de burgers. Je ziet dat burgers zich vrij laat in het besluitvormingsproces beginnen te roeren. Waar wij in het besluitvormingsproces in de oordeelsfase zitten, zie je dat burgers soms nog in de beeldvormingsfase zitten. Dan krijg je onvermijdelijk teleurstelling omdat het idee dan snel gaat leven “dat er toch niet wordt geluisterd” of “we voor voldongen feiten staan”. Ik zou graag willen dat we eens goed nadenken hoe we er voor kunnen zorgen dat we samen optrekken. Een tweede opmerking ging over de deelbelangen van burgers. Een van de insprekers in de commissie vergadering liet zich zelfs ontvallen dat hij een ander verhaal had gehouden als hij in een andere wijk had gewoond. Als politici moeten wij vooral keuzes maken maar ook keuzes durven te maken. Onafhankelijke keuzes, ook als we daarmee tegen de haren instrijken van degenen die deelbelangen vertegenwoordigen. En ja, daar krijg je niet snel de handjes voor op elkaar. Over de nota Wonen. Een belangrijk document maar nog belangrijker is dat het bouwproces op gang wordt gebracht. Daarvoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Wat mijn fractie betreft mag de nota wel wat meer ambitie tonen. Met uitspraken als “bij de gestelde financiële randvoorwaarden zal het niet eenvoudig zijn om het gewenste aandeel van 30% goedkope woningen te halen” en “Om snel de woningproductie ……. op gang te brengen….. wordt op dit moment afgezien van het dwingend opleggen van eisen van het Woonkeur” worden de uitgangspunten wel erg snel losgelaten. En als je al begint met “het zal niet eenvoudig worden”, dan weet ik een ding zeker, dan wordt het ook niet eenvoudig. Ook de verhouding 30/30/30 waarbij het gaat om goedkope, middeldure en dure woningen baart ons zorgen. Woningen moeten bereikbaar zijn voor midden en lagere inkomens. De verhouding geldt voor het totale woningbouwprogramma en niet voor elke afzonderlijke locatie. Maar dan zie ik wel graag dat hier een periode aan wordt gekoppeld anders is de verhouding een wassen neus. Hierover is samen met de PvdA en de Christen Unie een amendement ingediend. Een ander belangrijk punt was de door GroenLinks/PE ingediende motie over de millenniumgemeente. Deze is aangenomen. Ede doet al veel op het gebied van het milieu. Maar Ede verklaren als millenniumgemeente is meer dan een vlag op de activiteiten. We geven duidelijk een signaal af, en daarmee het goede voorbeeld, dat de medemens en het milieu er daadwerkelijk toe doen. In 2000 hebben 189 regeringen waaronder Nederland zich op een VN top verbonden aan de 8 millenniumdoelen. Doelen gericht op het uitbannen van armoede en honger en het verbeteren van het klimaat en de duurzaamheid. Deze doelen moeten in 2015 zijn behaald. Morgen, op 7-7-2007 zijn we precies halverwege. In de tijd. Niet wat het behalen van de doelen betreft. Want hoewel er resultaten zijn geboekt, blijven er ook doelen duidelijk achter. Met deze motie verbindt de gemeente zich aan de 8 doelstellingen waarbij de motie de nadruk legt op de doelstellingen 7 en 8, respectievelijk “er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu” en “er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp”. Het benoemen van de gemeente tot millenniumgemeente bundelt de vele activiteiten op het gebied van milieu en duurzaamheid. Om klokslag 23.00 uur eindigde de raadsvergadering.

Op bezoek bij het radio programma “de verrassing” van de lokale omroep

Dinsdag 03 juli 2007

Deze avond was ik samen met Jos van Kroonenburg van de PvdA en Marcel van Dalen van D66 te gast in het radio programma “de verrassing” van de lokale omroep. We hebben uitgebreid gesproken over de raadsvergadering. Natuurlijk kwam ook de samenstelling van de vertrouwenscommissie voor het benoemen van een nieuwe burgemeester aan de orde. Toen bleek dat er nog erg veel pijn zat bij de heer van Dalen.

ArchiefRubrieken