Eric Leltz  RSS feed    

Zoekzones en integriteit

Maandag 29 september 2008

Twee vergaderingen stonden vandaag op het programma: eerst aan het einde van de middag de agendacommissie, daarna vanaf 19.30 uur de fractievergadering. In de agendacommissie hebben we teruggekeken naar de commissievergaderingen van september en vervolgens de agenda’s voor de commissievergaderingen van oktober samengesteld. Bij de commissie waar ik voorzitter van ben, Ruimtelijke ontwikkeling, kijk ik altijd of er wel voldoende tijd beschikbaar is om het punt goed te bespreken. De tijd die de raadsleden denken nodig te hebben nemen ze toch wel en dan kan de tijdsaanduiding op de agenda maar het beste een goede afspiegeling zijn. In de fractievergadering hebben we de raadsvergadering van aanstaande donderdag besproken. Twee belangrijke punten: de zoekzones en “idee in uitvoering”. Bij de zoekzones gaat het om gebieden in het buitengebied die we aanwijzen als locaties waar op termijn mogelijk gebouwd gaat worden. Een zeer voorzichtige formulering want het is niet zeker of er ooit gebouwd gaat worden maar de mogelijkheid is er wel. Andersom is er meer zekerheid te geven. In een gebied dat niet in een zoekzone ligt, mag niet worden gebouwd. De voorzichtigheid heeft natuurlijk een reden. Er worden veel meer gebieden aangewezen dan waar ooit zal worden gebouwd om grondspeculanten niet wijzer te maken. Immers deze gebieden zijn op termijn veel geld waard. Verder “idee in uitvoering”. Het gaat dan om belangenverstrengeling van raadsleden. Mijn fractie vindt dat dit het aanzien van de Raad schaadt. Maar deze mening wordt niet breed gedeeld. We grijpen donderdag toch aan om hier aandacht voor af te dwingen en ons weer duidelijk te distantiëren van de bestaande praktijken.

Mark Rutte in Ede

Vrijdag 26 september 2008

Vorige week waren de algemene beschouwingen in de tweedekamer naar aanleiding van de op de derde dinsdag van september uitgekomen rijksbegroting. Vandaag kwam Mark Rutte, fractievoorzitter van de VVD, tekst en uitleg geven aan de leden over zijn kritiek op de begroting. Een mooie gelegenheid voor mij om “te gluren bij de buren”. Dus zat ik tussen de VVD’ers in Cultura. Ik hoorde natuurlijk weer veel bekende uitgangspunten van de VVD zoals verantwoordelijkheid bij het individu en de overheid die er is voor het geven van kansen en niet voor het geven van geluk. Voor dat geluk moet het individu zelf zorgen en de overheid biedt hiervoor de kansen. Op deze wijze kunnen we volstaan met een kleine en krachtige overheid, die met veel minder overhead toe kan. En de gelden die dit uitspaart kan naar de mensen waarmee ze gemakkelijker zelf hun keuzes kunnen maken. Ja, dat klinkt mooi en logisch tot dat je wat dieper gaat inzoemen. En dan blijkt dat er toch ook mensen zijn die helemaal niet zo goed in staat zijn om zelf hun keuzes te bepalen. Wat Rutte mist in de begroting is aandacht voor het omlaag brengen van de staatsschuld en de belastingen. Het geld mag naar defensie, veiligheid en onderwijs. Hij ging ook in op zijn visie op duurzaamheid. Hierin is eerder plaats voor kerncentrales dan voor windmolens “want deze draaien alleen op subsidie”. Kerncentrales zijn nodig omdat we onafhankelijk moeten worden van de tsaren en ayatollahs (Rusland en het Midden Oosten). Het doel deel ik met hem maar over het middel verschillen we van mening. Bovendien mag er ook wel wat meer nadruk komen te liggen op de eindigheid van de conventionele energiebronnen steenkolen, gas en olie en de afvalproblemen van kernenergie. Tot slot ging Rutte nog in op de problemen in de wijk Veldhuizen met de Marokkaanse jeugd. Hiermee kan de plaatselijke afdeling zich volgens hem profileren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Je hebt er “goud mee in de handen”. En over de aanpak was hij ook duidelijk: “lik op stuk beleid, snelrecht en strafkampen”. Al met al een aangename avond.

Een nieuw woonzorg centrum in Harskamp

Woensdag 24 september 2008

Iets voor het zomerreces zijn de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling uitgenodigd door de dorpsvereniging “Harskamps belang” om ter plekke te kijken naar de gebieden waar nieuwe woonzorg locaties kunnen worden ingericht. Er zijn in theorie 4 mogelijke locaties:

  1. Herontwikkelen op de plaats waar nu de woonzorg combinatie de Stolpe staat
  2. Ontwikkeling op de hoek Dabbeloseweg/Dorpsstraat
  3. Ontwikkeling aan de Edeseweg tegenover de Juliana straat
  4. Ontwikkeling aan de Smachtenburg aan de Harskampereng

Maar ik schrijf in theorie. Want de praktijk maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. Genoemde volgorde heeft de voorkeur van de Harskampse bevolking. Dit bleek uit een enquête tijdens de Algemene ledenvergadering in maart 2008. Maar de ontwikkelaars Opella (zorg) en Kelderman (projectontwikkelaar) hebben een voorkeur voor de Smachtenberg. Dit is aan de oostkant van Harskamp verder weg van het centrum dan de huidige voorziening. Dit terrein is in bezit van de gemeente. Op het terrein van de Stolpe komen dan deels starterwoningen. Dan is er nog een andere ontwikkelaar die de gronden op de hoek Dabbeloseweg/Dorpsstraat in bezit heeft en daar ook zorgvoorzieningen wil ontwikkelen maar wel met een aantal woningen in het dure segment erbij. Dit gebied ligt dicht bij de huidige locatie en dicht bij het centrum met al de voorzieningen. Het gebied Edeseweg/Julianastraat is meer voor achter de hand maar is niet echt een serieuze kandidaat. Op dit moment ligt ook het Structuurplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In dit plan worden zoekzones aangewezen. Dat zijn gebieden waar eventueel gebouwd kan worden. Nu stond in het oorspronkelijke plan de locatie Dabbeloseweg/Dorpsstraat genoemd als zoeklocatie maar wegens overtalligheid is deze geschrapt in het ter goedkeuring voorliggende plan. Dit is natuurlijk een streep door de rekening van de ontwikkelaar die deze gronden in bezit heeft. Maar ook Harskamp belang hecht er aan dat de locatie gehandhaafd blijft als zoekzone omdat dan een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt op zoek naar de beste locatie. Dan is er ook nog een kleine discussie over wat nu precies een “eng” is. Dit is wel relevant omdat als een gebied een eng is, er minder mogelijk is omdat hier bescherming op rust. Maar het meest belangrijk is natuurlijk dat er een goede zorgvoorziening in Harskamp komt c.q. blijft waar Harskamp trots op is en de bewoners met plezier verblijven.

De onzin van het stellen van smart doelen

Maandag 22 september 2008

Afgelopen donderdag schreef ik al over de bijeenkomst van de raadswerkgroep programma begroting. We zijn al maanden bezig om de begroting meer inzichtelijk te maken waardoor de raad beter en sneller kan (bij) sturen. We werken daarvoor met 40 kernindicatoren. Vanavond was er een terugkoppeling naar de overige leden van de raad. En hoewel ik het goed vind dat we het besturingsproces monitoren en inzichtelijk maken moeten we er wel voor waken dat het kind niet met het badwater wordt weggegooid. Want voor dat je het weet is het besturingsproces een technocratisch proces geworden waar de mensen alleen maar de indicatoren waarop ze worden afgerekend in de gaten houden en al het andere vergeten. Meten is weten maar dus ook vergeten. Vergeten van alles wat niet gevat wordt in de kernindicatoren. Daarom heb ik het ook niet zo op SMART doelen. Alles moet meetbaar zijn maar je vergeet vaak dat wanneer je de passie van mensen aanspreekt ze helemaal geen kernindicatoren of SMART doelen nodig hebben om topprestaties te leveren. Stel dat iemand naast Marten Luther King stond toen hij zei: “I have a dream” en die persoon vervolgens doodleuk vraagt: “O ja, meneer King en wat gaat dat dan kosten? En wanneer denkt u dat klaar te hebben? En wat zijn de tussenproducten?". Dat wordt dus niks. En daarom is misschien wel de belangrijkste boodschap voor een leider in een organisatie: zorg dat de bedrijfsdoelen en de persoonlijke doelen in elkaars verlengde liggen.

ArchiefRubrieken