Eric Leltz  RSS feed    

De minister van vervoer en administratie

Vrijdag 08 december 2017

Eric Leltz

In de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch kwamen de neventaken van de pas geïnstalleerde burgemeester aan de orde. Zo ook zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van Kempenhaeghe, een zorginstelling. De burgemeester bleek hier 8 uur per jaar aan te besteden. Toen een attent raadslid dit aantal uren koppelde aan de vergoeding die tegenover de werkzaamheden staat, €11.000, en dus niet langer het aantal uren maar de bezoldiging centraal stond, wilde de burgemeester niet te boek staan als graaier. De 8 uur werden snel gecorrigeerd naar 40 uur. Uit het jaarverslag van de zorginstelling blijkt dat de raad van toezicht bestaat uit 6 leden. Als een gewoon lid al €11.000 opstrijkt zullen de leden met een specifieke functie minstens dat bedrag verdienen. En zo gaat er heel wat zorggeld naar bestuurders. Overigens, die gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch doet nu wel zo moeilijk over de bijverdienste van de nieuwe burgemeester maar bij de vorige burgemeester lieten ze toe dat deze jaarlijks €120.000 bij snabbelde. En dan maar roepen dat je dag en nacht burgemeester bent!

Wat dat betreft mogen deze bestuurders een voorbeeld nemen aan Fred Teeven. De eens zo trotse staatssecretaris van veiligheid en justitie die vanwege de bonnetjes affaire moest aftreden. Diezelfde Teeven wordt nu weer bestuurder ...... op de autobus! Eens bestuurder, altijd bestuurder. Teeven geeft zo een geheel eigen wending aan het begrip ‘baantjescarrousel’. Het komt goed uit dat de strippenkaart is afgeschaft. Dan geeft dat ook geen administratief gedoe. Zet die Teeven maar gerust op lijn zeven. Hij zal als crimefighter met kwajongens gedrag in de bus beslist beter omgaan dan die Belgische chauffeur die uit boosheid vanwege belletje trek 9 haltes voorbij reed en de passagiers liet uitstappen bij de eindhalte. Vast en zeker een miezerig pleintje waar het ook nog net begon te regenen.

Goede kans dat een van de eerste passagiers van Teeven GroenLinks voorman Klaver is. Groenlinks wil een brede volkspartij zijn. Het moet minder om ideologie gaan en meer over werk en inkomen. Klaver wil niet alleen met de hoogleraar maar ook met de buschauffeur spreken. Benieuwd naar wat Teeven dan te zeggen heeft. Want een rasopportunist als Teeven ziet na een carrière bij Leefbaar Nederland en de VVD wellicht nu kansen bij GroenLinks en is dan gewoon aan het voorsorteren voor een nieuwe wending aan zijn politieke carrière: Minister van vervoer en administratie in het eerste kabinet Klaver.

Moet je dit willen?

Vrijdag 27 mei 2011

Moet je dit willen? Dat dacht ik toen ik laatst in het mooie Edese buitengebied liep en zag wat er terecht is gekomen van de bouw van de stallen voor drie kalvermesterijen met in totaal 4500 kalveren. Vorig jaar heeft de edese raad  hier een positief besluit over genomen. Mijn fractie was tegen de bouw met als argument dat het allemaal te massaal is. Niet alleen uit oogpunt van dierenwelzijn maar ook vanwege de druk op de omgeving. Drie kalvermesterijen naast elkaar vormen samen een klein bedrijventerrein. En zo ziet het er dus ook uit. De stallen overheersen de omgeving. Voor al die dieren moet ook veevoer worden aangeleverd en de dieren moeten ook worden afgevoerd. Daar zijn de wegen dus helemaal niet op berekend. Maar toegegeven, de voorstemmers van toen hebben helemaal gelijk. Dit mag gewoon in een landbouw ontwikkelings gebied (LOG), formeel, juridisch en wettelijk.

In de discussie over de bouw van megastallen fronsen enkelen nog de wenkbrauwen. Over afzonderlijke stallen wordt niet gesproken. Maar vormen drie stallen naast elkaar eigenlijk ook niet een megastal? Het effect op de omgeving is niet veel anders. En als ik nu voor de stallen sta, komt bij mij toch de vraag boven "moet alles wat mag ook worden uitgevoerd?".

Zie ook in Edestad

Onvoorstelbaar

Vrijdag 27 augustus 2010

Op 19 november 2009 schreef ik op mijn blog het volgende over de aanbesteding van de parkeergarage op het voormalige Gelria terrein

 

“Volgens wethouder van ’t Hoog hoeft de bouw van de parkeergarage op het Gelria terrein niet Europees te worden aanbesteed. Jammer dat de wethouder niet even de moeite heeft genomen om contact op te nemen met het adviesorgaan “Europa decentraal”. Dit kenniscentrum gaat juist hierover. Wij hebben dit wel gedaan en zij zijn klip en klaar: de parkeergarage moet (europees) worden aanbesteed”.

 

De gemeente Ede liet het echter tot een kort geding komen en werd, geheel naar verwachting, in het ongelijk gesteld. Maar dit was niet voldoende om het huiswerk opnieuw en nu goed te doen. Nee, met wat kunst en vliegwerk is de oorspronkelijke verkoop overeenkomst met ontwikkelaar Nova Gelriae aangepast en de gemeente Ede gaat in het stramien van “ze dronken een glas en deden een plas” gewoon verder op de ingeslagen weg. En zo kwam het dat afgelopen donderdag de officiële start van het bouwproject op het voormalige Gelria terrein werd gevierd.

Voor de eerder in kort geding in het gelijkgestelde P1 Holding was dit aanleiding om de gemeente Ede opnieuw in kort geding te dagvaarden. Met als gevolg dat de gemeente aanstaande donderdag 2 september opnieuw voor de rechter staat.

Toch onvoorstelbaar dat begonnen is met de bouw van de parkeergarage op gemeentegrond terwijl de rechter heeft vastgesteld dat de bouw europees moet worden aanbesteed. Of krijgt de boodschapper weer de schuld? Want als reden dat Het Nieuwe Landgoed (veel) duurder uitvalt dan geraamd werden de processen die zijn gevoerd om te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels genoemd. Maar dit is wel een aparte kijk op de zaak. Beter is het om te stellen dat de gemeente Ede zich vanaf het begin niet aan de regelgeving heeft gehouden en hiermee al dan niet bewust een risico heeft genomen. Had Ede zich wel aan de spelregels gehouden dan had ze ook geen processen hoeven te voeren.

De ontwikkelingen bij de parkeergarage aan het voormalige Gelria terrein tonen aan dat er nog niets is geleerd.

     

De aanbesteding van de parkeergarage

Donderdag 19 november 2009

eric leltz

Volgens wethouder van ’t Hoog hoeft de bouw van de parkeergarage op het Gelria terrein niet Europees te worden aanbesteed. Jammer dat de wethouder niet even de moeite heeft genomen om contact op te nemen met het adviesorgaan “Europa decentraal”. Dit kenniscentrum gaat juist hierover. Wij hebben dit wel gedaan en zij zijn klip en klaar. Hieronder staan fragmenten uit het antwoord dat we van het kenniscentrum ontvingen op onze vraag over de aanbesteding.


Het betreft de bouw van een parkeergarage met een maaiveldparkeerterrein. Het college van B&W van Ede stelt hiervoor een krediet van € 5.300.000,-- ter beschikking (de aanneemsom van het casco-plus gedeelte van de garage € 4.300.000,-- met de kosten voor de inrichting van de parkeergarage en inrichting maaiveldparkeerterrein € 1.000.000,--.). Volgens de in artikel 1 van het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) opgenomen procedure is een overheidsopdracht voor werken: de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken of het laten uitvoeren van welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Een ‘werk’ is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. Om die reden dienen ook de kosten van de inrichting van de parkeergarage meegenomen te worden in de raming van deze opdracht hoewel dit onderdeel wellicht een dienst- of een leveringsopdracht is die niet door de bouwer maar door een andere ondernemer moet worden uitgevoerd. De hoofdregel is dat diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een werk bij de waarde van dat werk moeten worden opgeteld  Een kale parkeergarage (een casco zonder inrichting) kan zijn functie niet uitoefenen. Bij gemengde opdrachten (werken en diensten of werken en leveringen) bepaalt de waarde van het hoofdkenmerk (in casu de bouw van de parkeergarage) welke bepalingen van de regelgeving (onder andere drempelbedragen) van toepassing zijn. Het zelfde geldt voor de inrichting van het maaiveldparkeerterrein (een dienstenopdracht) dat onlosmakelijk met de parkeergarage zelf verbonden zal zijn (met toe- en uitritten, installatie van voorzieningen en bewegwijzering). Hier is voor wat betreft de raming van de opdracht, sprake is van één opdracht voor werken.

Gezien het nu geldende Europese drempelbedrag (€ 5.150.000,- ) betekent dit dat de bouw van de parkeergarage en de bijkomende opdrachten Europees aanbesteed moeten worden. Dit kan door de opdracht als één opdracht in de markt te zetten maar deze in drie percelen te verdelen (bouw casco, inrichting parkeergarage en maaiveldparkeervoorzieningen). Ondernemers kunnen op een of meer van de percelen inschrijven. De gemeente kan de opdracht ook als afzonderlijke opdrachten in de markt zetten. Omdat de totale geraamde waarde van de opdracht boven het Europese drempelbedrag valt, moeten de  afzonderlijke onderdelen, hoewel ze ieder voor zich onder de Europese drempelbedragen vallen, Europees worden aanbesteed.

         

 

ArchiefRubrieken