Eric Leltz  RSS feed    

Moet je dit willen?

Vrijdag 27 mei 2011

Moet je dit willen? Dat dacht ik toen ik laatst in het mooie Edese buitengebied liep en zag wat er terecht is gekomen van de bouw van de stallen voor drie kalvermesterijen met in totaal 4500 kalveren. Vorig jaar heeft de edese raad  hier een positief besluit over genomen. Mijn fractie was tegen de bouw met als argument dat het allemaal te massaal is. Niet alleen uit oogpunt van dierenwelzijn maar ook vanwege de druk op de omgeving. Drie kalvermesterijen naast elkaar vormen samen een klein bedrijventerrein. En zo ziet het er dus ook uit. De stallen overheersen de omgeving. Voor al die dieren moet ook veevoer worden aangeleverd en de dieren moeten ook worden afgevoerd. Daar zijn de wegen dus helemaal niet op berekend. Maar toegegeven, de voorstemmers van toen hebben helemaal gelijk. Dit mag gewoon in een landbouw ontwikkelings gebied (LOG), formeel, juridisch en wettelijk.

In de discussie over de bouw van megastallen fronsen enkelen nog de wenkbrauwen. Over afzonderlijke stallen wordt niet gesproken. Maar vormen drie stallen naast elkaar eigenlijk ook niet een megastal? Het effect op de omgeving is niet veel anders. En als ik nu voor de stallen sta, komt bij mij toch de vraag boven "moet alles wat mag ook worden uitgevoerd?".

Zie ook in Edestad

Onvoorstelbaar

Vrijdag 27 augustus 2010

Op 19 november 2009 schreef ik op mijn blog het volgende over de aanbesteding van de parkeergarage op het voormalige Gelria terrein

 

“Volgens wethouder van ’t Hoog hoeft de bouw van de parkeergarage op het Gelria terrein niet Europees te worden aanbesteed. Jammer dat de wethouder niet even de moeite heeft genomen om contact op te nemen met het adviesorgaan “Europa decentraal”. Dit kenniscentrum gaat juist hierover. Wij hebben dit wel gedaan en zij zijn klip en klaar: de parkeergarage moet (europees) worden aanbesteed”.

 

De gemeente Ede liet het echter tot een kort geding komen en werd, geheel naar verwachting, in het ongelijk gesteld. Maar dit was niet voldoende om het huiswerk opnieuw en nu goed te doen. Nee, met wat kunst en vliegwerk is de oorspronkelijke verkoop overeenkomst met ontwikkelaar Nova Gelriae aangepast en de gemeente Ede gaat in het stramien van “ze dronken een glas en deden een plas” gewoon verder op de ingeslagen weg. En zo kwam het dat afgelopen donderdag de officiële start van het bouwproject op het voormalige Gelria terrein werd gevierd.

Voor de eerder in kort geding in het gelijkgestelde P1 Holding was dit aanleiding om de gemeente Ede opnieuw in kort geding te dagvaarden. Met als gevolg dat de gemeente aanstaande donderdag 2 september opnieuw voor de rechter staat.

Toch onvoorstelbaar dat begonnen is met de bouw van de parkeergarage op gemeentegrond terwijl de rechter heeft vastgesteld dat de bouw europees moet worden aanbesteed. Of krijgt de boodschapper weer de schuld? Want als reden dat Het Nieuwe Landgoed (veel) duurder uitvalt dan geraamd werden de processen die zijn gevoerd om te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels genoemd. Maar dit is wel een aparte kijk op de zaak. Beter is het om te stellen dat de gemeente Ede zich vanaf het begin niet aan de regelgeving heeft gehouden en hiermee al dan niet bewust een risico heeft genomen. Had Ede zich wel aan de spelregels gehouden dan had ze ook geen processen hoeven te voeren.

De ontwikkelingen bij de parkeergarage aan het voormalige Gelria terrein tonen aan dat er nog niets is geleerd.

     

De aanbesteding van de parkeergarage

Donderdag 19 november 2009

eric leltz

Volgens wethouder van ’t Hoog hoeft de bouw van de parkeergarage op het Gelria terrein niet Europees te worden aanbesteed. Jammer dat de wethouder niet even de moeite heeft genomen om contact op te nemen met het adviesorgaan “Europa decentraal”. Dit kenniscentrum gaat juist hierover. Wij hebben dit wel gedaan en zij zijn klip en klaar. Hieronder staan fragmenten uit het antwoord dat we van het kenniscentrum ontvingen op onze vraag over de aanbesteding.


Het betreft de bouw van een parkeergarage met een maaiveldparkeerterrein. Het college van B&W van Ede stelt hiervoor een krediet van € 5.300.000,-- ter beschikking (de aanneemsom van het casco-plus gedeelte van de garage € 4.300.000,-- met de kosten voor de inrichting van de parkeergarage en inrichting maaiveldparkeerterrein € 1.000.000,--.). Volgens de in artikel 1 van het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) opgenomen procedure is een overheidsopdracht voor werken: de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken of het laten uitvoeren van welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Een ‘werk’ is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. Om die reden dienen ook de kosten van de inrichting van de parkeergarage meegenomen te worden in de raming van deze opdracht hoewel dit onderdeel wellicht een dienst- of een leveringsopdracht is die niet door de bouwer maar door een andere ondernemer moet worden uitgevoerd. De hoofdregel is dat diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een werk bij de waarde van dat werk moeten worden opgeteld  Een kale parkeergarage (een casco zonder inrichting) kan zijn functie niet uitoefenen. Bij gemengde opdrachten (werken en diensten of werken en leveringen) bepaalt de waarde van het hoofdkenmerk (in casu de bouw van de parkeergarage) welke bepalingen van de regelgeving (onder andere drempelbedragen) van toepassing zijn. Het zelfde geldt voor de inrichting van het maaiveldparkeerterrein (een dienstenopdracht) dat onlosmakelijk met de parkeergarage zelf verbonden zal zijn (met toe- en uitritten, installatie van voorzieningen en bewegwijzering). Hier is voor wat betreft de raming van de opdracht, sprake is van één opdracht voor werken.

Gezien het nu geldende Europese drempelbedrag (€ 5.150.000,- ) betekent dit dat de bouw van de parkeergarage en de bijkomende opdrachten Europees aanbesteed moeten worden. Dit kan door de opdracht als één opdracht in de markt te zetten maar deze in drie percelen te verdelen (bouw casco, inrichting parkeergarage en maaiveldparkeervoorzieningen). Ondernemers kunnen op een of meer van de percelen inschrijven. De gemeente kan de opdracht ook als afzonderlijke opdrachten in de markt zetten. Omdat de totale geraamde waarde van de opdracht boven het Europese drempelbedrag valt, moeten de  afzonderlijke onderdelen, hoewel ze ieder voor zich onder de Europese drempelbedragen vallen, Europees worden aanbesteed.

         

 

ArchiefRubrieken