Eric Leltz  RSS feed    

Zorg over de thuiszorg

Donderdag 29 januari 2009

thuiszorg          

In de raadsvergadering heeft mijn fractie aandacht gevraagd voor de thuiszorg. Ik schreef hier al eerder op 16 januari over. Sinds 1 januari heeft de gemeente hierover nieuwe afspraken gemaakt met voor een deel nieuwe aanbieders. En hier gaat nog het een en ander mis. Nu, na een maand, zitten nog steeds mensen te wachten op hulp. Op 21 januari waren dit er maar liefst 140! En de gemeente heeft geen enkel zicht of deze mensen zichzelf kunnen helpen en zo ja, hoe zij dit dan doen. Geen mooi sociaal visitekaartje voor een gemeente die toch de eerste verantwoordelijke is voor de (thuis)zorg van haar burgers. We hebben de wethouder gevraagd om op korte termijn en voor ons is dat letterlijk morgen of overmorgen, maatregelen te nemen. En als dit onorthodoxe maatregelen moeten zijn, dan moet dat maar. De wethouder ging nauwelijks in op de vraag. Wel gaf hij aan dat hij in onderhandeling is en dat er hard aan wordt gewerkt. Maar dit is de discussie niet. Ik geloof best dat er hard wordt gewerkt. Ik verwacht ook niet anders. Alleen hard werken is niet genoeg gebleken want het werk had al op 1 januari klaar moeten zijn. Het is triest om te moeten constateren dat er nog steeds mensen zonder thuishulp zitten. Misschien moet er ook niet harder worden gewerkt maar slimmer waarbij ook wordt gedacht aan de groep mensen die nu tussen wal en schip is beland.

We hebben de vragen gesteld in het vragenuurtje. Dit is eigenlijk geen spontaan gebeuren want de wethouder heeft de vragen dan al in de ochtend ontvangen. Hij was dus niet onvoorbereid. Als je dan met zo'n antwoord komt, wek je de indruk dat de zorg om de zorg niet echt aan je besteed is. 

Geplaatst in WMO | Er zijn geen reacties

Hoe nu verder met de warmtecentrale in Kernhem?

Maandag 26 januari 2009

 

raad van state

   

Vorige week kwam de Raad van State met de lang verwachte uitspraak over het bestemmingsplan “Woongebied Kernhem”. Door bewoners en door de Vereniging Kernhem/Doesburg was een geding aangespannen tegen het college van gedeputeerde staten van Gelderland. In hun ogen had het college ten onrechte goedkeuring gegeven aan de door de gemeenteraad van Ede vastgestelde bestemmingsplan. Het geding ging over een veelheid van punten zoals bijvoorbeeld de inspraak procedure, de milieu effecten rapportage, de noodzaak van woningbouw, de ecologische zone, de flora en fauna, de waterhuishouding en de warmtecentrale. Alleen wat betreft de warmtecentrale zijn de bewoners in het gelijk gesteld. Gevolg is dat de Raad van State haar goedkeuring aan het bestemmingsplan “woongebied Kernhem” heeft onthouden en zij daarom ook geen oordeel meer geeft over de overige bezwaren van de bewoners met betrekking tot de warmtecentrale.

Voor mijn fractie is het nu onduidelijk hoe het verder gaat met de tijdelijke warmtecentrale. Daarom hebben we vandaag de volgende raadsvragen aan het college gesteld: 

 1. Hoe gaat u invulling geven aan de eis van Raad van State dat argumenten van burgers moeten worden meegenomen in de beslissing waar de warmtecentrale uiteindelijk komt te staan? 
 2. Welke wettelijke beschermende maatregelen zijn nodig voor de aparte kast/ ombouw, waarin het gasreduceerstation buiten de warmtecentrale zal worden geplaatst? 
 3. Wanneer denkt u dat de huidige tijdelijke warmtecentrale volledig aan de wettelijke eisen zal voldoen? 
 4. Hoe groot is de EPL van Kernhem vlek A en de EPC van de definitieve warmtecentrale? Door wie en wanneer zijn deze kengetallen berekend? 
 5. Bent u het met ons eens dat als de warmtecentrale op de huidige plek blijft staan, u alsnog zal moeten ingaan op de door appelanten geuite bezwaren waar de Raad van State verder geen oordeel meer over heeft gegeven omdat zij, zoals eerder geschreven, een goedkeuring aan het bestemmingsplan “woongebied Kernhem” heeft onthouden? 
 6. Bent u het met ons eens dat de huidige warmtecentrale niet aan de wettelijke eisen voldoet? 

Einde van 86 beuken aan de Doolhoflaan?

Woensdag 21 januari 2009

beukenlaan

Het college heeft het plan opgevat om alle 86 beuken aan de Doolhoflaan te kappen. Een flink aantal van deze bomen zouden dood zijn. Door alle bomen te kappen en te vervangen door jonge aanplant blijft het aangezicht van de Doolhoflaan op termijn behouden. Namelijk een mooie rij bomen van ongeveer dezelfde leeftijd. Maar het duurt dan natuurlijk tientallen jaren voordat er een lommerrijke laan ontstaat.

 

Kappen van alle bomen lijkt de voorkeur te hebben van het college. Ik baseer dit op: 

 • Bij een excursie voor raadsleden in juli 2008 kwamen wij ook langs de Doolhoflaan. Deze was afgezet wegens het gevaar van vallende takken en we kregen uitleg van de boswachter over hoe slecht de bomen er voor stonden. Toen ik ’s-avonds weer langs de Doolhoflaan fietste was van de afzetting niets meer te zien. Een irritante vorm van beïnvloeding. Zie ook mijn log van 11 juli 2008
 • Afgelopen zaterdag was er een informatie bijeenkomst. Eerst kwam een beheerder van het Sonsbeek park in Arnhem uitleggen dat kappen van oud beukenhout daar op grote schaal wordt gedaan en vervolgens liet de boswachter van Kernhem zien hoe mooi jonge aanplant kan zijn.

Maar bij totale kap moeten dus ook gezonde bomen wijken. En dat gaat te ver. Niemand mag zondermeer gezond leven beëindigen. Dus ook niet van een boom. Daar moeten wel heel goede argumenten tegenover staan. En die argumenten heb ik nog niet gehoord. Koester daarom iedere boom. Als een boom dood is, dan kan het niet anders. Vervang deze dan door jonge aanplant. Maar tracht in alle andere gevallen de bomen te behouden.

 

En met argumenten als

 • Je moet geen nieuwe bomen tussen de oude bomen planten want ze hebben geen kans om te groeien of
 • Als je bomen weghaalt zullen de overgebleven bomen ook sterven omdat ze gewend zijn aan beschutting van de oude bomen

kan ik niet veel. Het zal allemaal waar zijn, maar als je dat nu al weet kun je er ook iets aan doen. Dan is het gewoon een kwestie van willen. Kijk hiervoor maar aan de andere kant van de spoorlijn. Daar staan keurig oude en jonge bomen door elkaar. Beuken kunnen wel 400 jaar oud worden mits ze goed worden onderhouden. En wellicht is dit in de afgelopen jaren juist onvoldoende gedaan. Laat dat de les zijn voor de toekomst. Want waren de bomen goed verzorgd dan hadden we nog jaren kunnen genieten van de samenhang tussen de Doolhoflaan, Huize Kernhem en de bomen van het park.

 

Maar er is nog een argument om hier heel zorgvuldig naar te kijken. De Doolhoflaan is ook een vleermuizenreservaat. Indien de beuken worden gekapt verdwijnt in een klap een woongebied en foerageergebied voor de aanwezige vleermuizen. En daarmee is ook het lot van andere dieren in het gebied zoals kauwen, mezen, spechten en uilen bezegelt. Zij allen broeden, slapen en schuilen in de holten van die beukenstammen.

En dan nog dit. De wethouder geeft aan dat het college het kapbesluit zelf kan nemen maar dat hij dit zo belangrijk vindt dat hij de gemeenteraad gaat consulteren. Alle hulde. Maar, nog niet zo lang geleden werden heel veel bomen aan de A12 gekapt. Toen wist de wethouder de weg naar de gemeenteraad echter niet te vinden. 

 

Geplaatst in milieu | Er zijn geen reacties

De "van der Knaap" norm om de gevolgen van de kredietcrisis te verzachten

Maandag 19 januari 2009

prinses

Twee weken terug stuurden de fracties van de VVD en de PvdA een memo waarin zij hun zorgen uitspraken over de kredietcrisis voor respectievelijk het midden en klein bedrijf en de burgers. Ook de fracties van Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks/PE hebben toen een memo gestuurd waarin zij de zorgen breder trokken en aangaven dat de kredietcrisis eigenlijk iedere inwoner en iedere organisatie in Ede raakt. Vorige week is dan ook een memo naar het college gestuurd waarin Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks/PE op grond van de VNG leden brief aangaven dat er toch echt snel een plan van aanpak moet komen. 

Vandaag stuurden deze partijen het pamflet "maak van een kikker een prinses" naar het college. Dit pamflet bevat 5 voorstellen of ideeën om de gevolgen van de kredietcrisis en de klimaatcrisis voor de inwoners van Ede te verzachten en tevens onze economie te vergroenen.

 

Hierbij vragen wij speciale aandacht voor:

 

 • de onderkant van de arbeidsmarkt,
 • de lagere middenklasse,
 • (startende) ondernemers en
 • zelfstandigen.

Deze groepen zijn kwetsbaar bij economische neergang. Het slechtste scenario is dat veel mensen hun baan verliezen en uiteindelijk bij de sociale dienst moeten aankloppen. De ervaring leert hoe lastig het is om daar weer weg te komen. Daarom moeten we alles in het werk stellen om deze mensen aan het werk te houden.

 

De 5 ideeën zijn: 

 1. Niemand zondermeer thuis op de bank
 2. Ondersteun ondernemers uit het midden en klein bedrijf
 3. Haal uitvoering bouw- en infrastructuurprojecten naar voren
 4. Hanteer de “van der Knaap norm” voor de semi-publieke sector
 5. Investeer in lokale recreatie

ArchiefRubrieken