Eric Leltz  RSS feed    

Maandag 27 november 2006

Woensdag 29 november 2006
Deze week staan de commissievergaderingen weer op de agenda. Vandaag start de cyclus met de commissie AZ&M, Algemene Zaken en Middelen. Voorafgaand aan deze vergadering had ik nog een kort overleg met de klankbordgroep deregulering waar ik lid van ben. We kregen een presentatie over hoe de gemeente Ede het aantal regels wil reduceren. Het plan ziet er goed uit en dan is er ook nog een scherpe planning gesteld. Het komt op mij allemaal heel goed over. Op de agenda van de commissie staan de projectagenda van de WERV en veel financiële stukken zoals het opnemen en beleggen van kasgelden, het vaststellen van de belastingverordeningen en de bestuursbrief 2006 van de accountant. Ook op de agenda stond het door GroenLinks/PE samen met D66 en de SGP ingediende initiatiefvoorstel over het dierenwelzijn. Het voorstel gaat expliciet in op het verbieden van circussen met wilde dieren in de gemeente Ede. Bij de bespreking werd snel duidelijk hoe de hazen lopen. Vanuit de hoek van Gemeentebelangen “wij komen op voor mensen” en de VVD “mensen genieten in een circus” zal er geen draagvlak te vinden zijn. Daar tegenover staan de PvdA en de Christen Unie waarbij vooral de eerste partij liet horen een warm pleitbezorger te zijn voor het voorstel. Ik heb gezegd dat het voorstel wat GroenLinks/PE betreft nog niet ver genoeg gaat. Het gaat niet alleen om het welzijn van dieren in circussen maar ook in bijvoorbeeld de bio-industrie. Daarom moeten de rechten van dieren eigenlijk gewoon in de grondwet worden geregeld.

Dinsdag 28 november 2006

Woensdag 29 november 2006
Gisteren mailde Marcel van Dalen, voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, mij met de mededeling dat hij vandaag niet aanwezig kan zijn bij de vergadering. Omdat ik de plaatsvervangend voorzitter ben betekende dit dat ik voor het eerst in mijn leven een commissievergadering mocht voorzitten. Een vreemd gevoel maar ook een hele eer. Overdag toch nog even de besluitvormingsregels doorgenomen want als lid van de commissie kan ik redelijk functioneren zonder deze regels precies te kennen maar als voorzitter gaat dat niet meer op. Dan moet ik de regels precies weten en ook precies toepassen. Daarna heb ik contact gehad met ambtelijk secretaris Frans Le Large omdat hij precies op de hoogte is van de laatste stand van zaken wat betreft ingekomen stukken en insprekers. Ook binnen de fractie moest ik het een en ander regelen want dit zou de eerste commissievergadering worden van fractievolger Pieter Gerard van de Berg. En bij zo’n eerste vergadering is het handig als je alleen maar hoeft te luisteren en de gang van zaken in je opneemt. Maar voor Pieter Gerard was dit niet weggelegd. Hij moest meteen vol aan de bak. Des te plezieriger om te zien dat hem dit goed afging. De vergadering zelf liep goed. Er was een inspreker voor het agendapunt over de vaststelling van het bestemmingsplan van het voormalig terrein van de Hoven in Bennekom. Daarnaast waren er drie presentaties: van de welstandscommissie waarvan de vertrekkende en de nieuwe voorzitter beiden een presentatie gaven en van het hoofd van de hoofdafdeling Vergunningen en Handhaving, de heer Gerritsen. Deze laatste presentatie ging over omgevingsvergunningen. Verder vroegen met name de agendapunten vaststellen economisch actieplan WERV en voortgangsrapportage Ede centrum veel aandacht. Vooraf aan de vergadering mocht ik als voorzitter van de commissie het boekwerk “kijk op de toekomst van de Doesburger Eng door Buurschap” in ontvangst nemen. Dit boek is geschreven door het platform Doesburger Eng en bevat aanbevelingen voor de invulling van de structuurplannen en bestemmingsplannen voor het gebied. In mijn dankwoord heb ik toegezegd dat ik er voor zal zorgen dat het boek de aandacht krijgt binnen de commissie en heb ik het platform succes gewenst met hun verdere plannen.

Maandag 20 november 2006

Donderdag 23 november 2006
Onderling Sterk, een belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking, hield deze avond een politiek debat. Doelgroep van deze avond zijn mensen met een verstandelijke beperking. Vertegenwoordigers van de Christen Unie, CDA, PvdA, SGP, VVD, SP en GroenLinks waren uitgenodigd om zitting te nemen in een forum. De avond werd aan elkaar gepraat door mensen met een verstandelijke beperking. Eerst werd er uitleg gegeven over de verkiezingen. Het ging dan om deelnemende partijen, de wijze van stemmen en de mogelijkheid van het gebruik van de vele stemwijzers. Daarna werden de politici onder de strakke leiding van de gespreksleider onder vuur genomen. De vragen die werden gesteld hadden betrekking op de standpunten van de partijen op zaken die mensen met een beperking direct aangaan zoals bijvoorbeeld het gebruik van de regiotaxi, de relatie tussen gewoon en speciaal onderwijs en de leesbaarheid van de programma’s. Wat dit laatste betreft had Onderling Sterk het goede voorbeeld gegeven door van de programma’s van de aanwezige partijen een versie in beeldtaal te maken. Dat is echt een aanrader. Het was voor zowel het publiek als voor de politici een hele informatieve avond.

Dinsdag 21 november 2006

Donderdag 23 november 2006
Vandaag staan twee bezoeken op het programma. Eerst aan een gebedssamenkomst en daarna aan een Groenlinks lid dat actief wil worden binnen de partij. Het begint traditie te worden dat aan de vooravond van de tweede kamer verkiezingen een kerkdienst wordt gehouden. Aanvankelijk was dit initiatief ingegeven door de bijzonder staat waarin het land verkeerde na de moord op Pim Fortuyn maar gaandeweg is het meer een moment van bezinning aan de vooravond van een voor het land cruciaal moment als de verkiezingen. Ik trof in de kerk veel Christen Unie en CDA collega’s. Na de dienst snel op weg naar het GroenLinks lid. We hebben besproken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de wens om actief te worden. Dit kan natuurlijk op heel veel manieren. Denk aan het uitvoeren van activiteiten als het samenstellen van de nieuwsbrief of het folderen maar het kan ook door deel te nemen aan vergaderingen of te dienen als inhoudelijke kennisbank bij het behandelen van raadsstukken.

ArchiefRubrieken