Eric Leltz  RSS feed    

Een stille ramp

Vrijdag 19 november 2010

   

ericleltz 

   

Door het storten van slib in waterplassen vindt er in Nederland een sluipende milieuramp plaats. Op 80 plaatsen wordt slib gestort en het gaat om flinke hoeveelheden. Zo wordt de Rosandepolder bij Arnhem van 20 meter diep teruggebracht naar 6 meter diep. In Ede wordt slib gestort in de grote Veenderplas bij Lunteren. Door het storten van slib worden de bronnen voor kwelwater afgedekt waardoor er geen schoon water meer in de plassen kan komen. Hierdoor neemt de kwaliteit van het water in de plas langzaam af. Ecologen spreken van een fosfaatbom in de wateren. Het verstoorde ecologisch evenwicht door een verhoogd fosfaatgehalte zal een forse achteruitgang van de ecologie tot gevolg hebben waardoor vissen sterven en de groei van de schadelijke blauwalg wordt bevorderd. De ecologen spreken ook de mening van het rijk tegen dat het verontdiepen van de plassen de biodiversiteit oftewel de soortenrijkdom, ten goede komt. Juist bij ondiepe plassen hebben het weer, de wind en vissen die de bodem omwoelen, grotere invloed op het vrijmaken van fosfaat dan bij diepe plassen met alle negatieve gevolgen van dien. Als blauwalg eenmaal in de plassen zit moeten hoge kosten worden gemaakt om het ecologisch evenwicht te herstellen. Zo wordt aan de Loosdrechtse plassen veel geld uitgegeven om ijzerchloride toe te voegen aan het water en om brasem weg te vissen omdat die vissen het fosfaat loswoelen van de bodem. Ook hier geldt dus dat voorkomen altijd nog beter is dan genezen. Eén voorspelling van de ecologen is voor de Veenderplas helaas al uitgekomen. Er is daar inmiddels blauwalg aangetroffen.

Dat het ook anders kan bewijst de gemeente Deventer bij de geplande stort in de Linderveldplas. Vanuit de zorgplicht voor haar inwoners heeft zij duidelijk gemaakt dat het belang van de stort niet opweegt tegen de gezondheidsrisico’s van de bodem- en grondwaterverontreiniging. Ze zijn daar zelfs nog verder gegaan door ook het bestemmingsplan aan te passen en het gebied waarin de Linderveldplas ligt aan te wijzen als natuurgebied. Dan is het storten van slib al helemaal “uit den boze”. Maar ja, daar staat wel een GroenLinks wethouder aan het roer. Dat het ook anders moet kan de tweede kamer binnenkort bewijzen als deze hierover debatteert. Maar met de opportunistische wind die in Nederland waait is er weinig hoop.

     

Geplaatst in milieu | Er zijn geen reacties

De weg naar Kopenhagen

Zondag 18 oktober 2009

eric leltz

Van 7 tot 18 december aanstaande is de klimaattop in Kopenhagen. In publicaties is dit al mooi zichtbaar door consequent CO2PENHAGEN te schrijven.

Wereldwijd zal het gebruik van elektriciteit toenemen. Daar doet de dip door de huidige kredietcrisis niets aan af. De toename zal met name komen uit de zogenaamde BRIC landen: Brazilië, Rusland, India en China, maar ook in Europa zal het gebruik toenemen. Het huidige beleid in Nederland om de klimaatdoelstellingen te behalen voldoen dan niet. Dit beleid is gericht op het afdwingen van een vermindering van het energiegebruik door belastingen te heffen op het gebruik. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot beperkt. Daarnaast wordt de CO2bij de schoorsteen” afgevangen zodat deze niet in de dampkring terecht komt. Deze CO2 uitstoot wordt vervolgens in de grond opgeslagen om te wachten tot we een manier hebben gevonden om deze uitstoot te verwerken. Er wordt dus een claim op de toekomst gelegd. Maatregelen als energiebesparing en afvang van CO2 leiden weliswaar tot een vermindering van de gemiddelde CO2 uitstoot in een bepaald jaar maar in feite wordt de uitstoot over meerdere jaren uitgesmeerd. De totale uitstoot wordt hiermee niet minder. Ze leveren dus op de lange termijn geen echte bijdrage aan het energieprobleem. Immers de fossiele brandstoffen raken toch op alleen iets later en de CO2 is er nog steeds alleen nu voor in deel in de grond.

Met dit beleid worden de klimaatdoelstellingen dus niet bereikt en wordt de opwarming van de aarde ook niet gestopt. Het is daarom beter om te investeren in energievoorzieningen die helemaal geen broeikasgassen uitstoten zoals windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht. Hiermee is ook geen luchtverontreiniging door de uitstoot van CO2. Bovendien zijn deze energiebronnen onbeperkt beschikbaar. Hierdoor wordt alvast ingespeeld op het geleidelijk opraken van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool.

Investeringen in energiebesparende maatregel kunnen dus beter worden gedaan in duurzame energie. Dat is toekomstvast. Niet alleen wordt de uitstoot van broeikasgassen blijvend verminderd en wordt het probleem van het opraken van fossiele brandstoffen opgepakt, ook is er geen afhankelijkheid van maar een paar landen die de fossiele brandstoffen leveren. Want het langzaam opraken van fossiele brandstof zal gepaard gaan met enorme prijsstijgingen. Dan kun je de energie voorziening maar beter zelf in de hand hebben.

        

Geplaatst in milieu | Er zijn 2 reacties

Doen de dassen in Kernhem de woningbouw alsnog de das om?

Zondag 10 mei 2009

eric leltz

In april 2008 werden in Kernhem west twee dassenburchten ontdekt. Een burcht bleek nog bewoond. Verantwoordelijk wethouder van de Pol heeft destijds aangegeven de dassen te willen verplaatsen. Dit is ook noodzakelijk omdat anders niet gestart kan worden met de bouw van 1400 woningen in Kernhem. Uiteraard is voor de verplaatsing een ontheffing nodig. Vooruitlopend op deze ontheffing mag wel worden gestart met de voorbereiding van de bouw in het meest oostelijk gelegen gedeelte van het gebied. Voorwaarde is wel dat dit gebied dan wordt afgeschermd van het gebied waar de dassen zich bevinden. Ook kan vast worden gestart met een archeologisch onderzoek.

Vorige week is een hek geplaatst om het gedeelte waar het archeologisch onderzoek gaat plaatsvinden af te schermen. Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie vandaag de volgende vragen gesteld:

 

1.       Is er al een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet voor de verplaatsing van de dassen aangevraagd?

a.       Zo ja, wat is hiervan de status?

b.       Zo nee, waarom nog niet?

2.       Is de verplaatsing van de dassen gezien de radiostilte in het afgelopen jaar nog wel aan de orde?

a.       Zo nee, wat is hiervan de reden?

b.       Zo ja, wanneer gaat dit dan gebeuren? En waar gaan de dassen dan naar toe?

3.       Het verplaatsen van dassen mag alleen in de maanden oktober, november en december. Het aanvragen van een ontheffing hiervoor neemt enige tijd in beslag.

a.       Bent u nog wel op tijd om de verplaatsing voor dit jaar te regelen?

b.       Wat zijn hiervan de gevolgen voor de voortgang van de bouw?

4.       Wanneer beginnen de bouwwerkzaamheden in het westelijke gedeelte van Kernhem?

     

Geplaatst in milieu | Er zijn geen reacties

Einde van 86 beuken aan de Doolhoflaan?

Woensdag 21 januari 2009

beukenlaan

Het college heeft het plan opgevat om alle 86 beuken aan de Doolhoflaan te kappen. Een flink aantal van deze bomen zouden dood zijn. Door alle bomen te kappen en te vervangen door jonge aanplant blijft het aangezicht van de Doolhoflaan op termijn behouden. Namelijk een mooie rij bomen van ongeveer dezelfde leeftijd. Maar het duurt dan natuurlijk tientallen jaren voordat er een lommerrijke laan ontstaat.

 

Kappen van alle bomen lijkt de voorkeur te hebben van het college. Ik baseer dit op: 

  • Bij een excursie voor raadsleden in juli 2008 kwamen wij ook langs de Doolhoflaan. Deze was afgezet wegens het gevaar van vallende takken en we kregen uitleg van de boswachter over hoe slecht de bomen er voor stonden. Toen ik ’s-avonds weer langs de Doolhoflaan fietste was van de afzetting niets meer te zien. Een irritante vorm van beïnvloeding. Zie ook mijn log van 11 juli 2008
  • Afgelopen zaterdag was er een informatie bijeenkomst. Eerst kwam een beheerder van het Sonsbeek park in Arnhem uitleggen dat kappen van oud beukenhout daar op grote schaal wordt gedaan en vervolgens liet de boswachter van Kernhem zien hoe mooi jonge aanplant kan zijn.

Maar bij totale kap moeten dus ook gezonde bomen wijken. En dat gaat te ver. Niemand mag zondermeer gezond leven beëindigen. Dus ook niet van een boom. Daar moeten wel heel goede argumenten tegenover staan. En die argumenten heb ik nog niet gehoord. Koester daarom iedere boom. Als een boom dood is, dan kan het niet anders. Vervang deze dan door jonge aanplant. Maar tracht in alle andere gevallen de bomen te behouden.

 

En met argumenten als

  • Je moet geen nieuwe bomen tussen de oude bomen planten want ze hebben geen kans om te groeien of
  • Als je bomen weghaalt zullen de overgebleven bomen ook sterven omdat ze gewend zijn aan beschutting van de oude bomen

kan ik niet veel. Het zal allemaal waar zijn, maar als je dat nu al weet kun je er ook iets aan doen. Dan is het gewoon een kwestie van willen. Kijk hiervoor maar aan de andere kant van de spoorlijn. Daar staan keurig oude en jonge bomen door elkaar. Beuken kunnen wel 400 jaar oud worden mits ze goed worden onderhouden. En wellicht is dit in de afgelopen jaren juist onvoldoende gedaan. Laat dat de les zijn voor de toekomst. Want waren de bomen goed verzorgd dan hadden we nog jaren kunnen genieten van de samenhang tussen de Doolhoflaan, Huize Kernhem en de bomen van het park.

 

Maar er is nog een argument om hier heel zorgvuldig naar te kijken. De Doolhoflaan is ook een vleermuizenreservaat. Indien de beuken worden gekapt verdwijnt in een klap een woongebied en foerageergebied voor de aanwezige vleermuizen. En daarmee is ook het lot van andere dieren in het gebied zoals kauwen, mezen, spechten en uilen bezegelt. Zij allen broeden, slapen en schuilen in de holten van die beukenstammen.

En dan nog dit. De wethouder geeft aan dat het college het kapbesluit zelf kan nemen maar dat hij dit zo belangrijk vindt dat hij de gemeenteraad gaat consulteren. Alle hulde. Maar, nog niet zo lang geleden werden heel veel bomen aan de A12 gekapt. Toen wist de wethouder de weg naar de gemeenteraad echter niet te vinden. 

 

Geplaatst in milieu | Er zijn geen reacties

ArchiefRubrieken