Eric Leltz  RSS feed    

Raadsvragen over niet betalen rente door Cinemec

Zondag 26 januari 2014

eric leltz

Op 24 januari heeft mijn fractie raadsvragen gesteld over het niet betalen van rente door Cinemec.

Recent was Cinemec positief in het nieuws. In de kerstperiode heeft Cinemec een record aantal bezoekers mogen ontvangen. Verder zijn zichtbaar een aantal uitbreidingen aan het complex. Deze drukte en bedrijvigheid doet mijn fractie goed, maar doet ook de vraag opkomen: "en onze rente dan?".

Want, in 2010 heeft de gemeente Ede moeten bijspringen met een lening van €2 miljoen. Nog vreemder in het licht van bovenstaande successen is het dat Cinemec vanaf april 2011 geen cent rente van deze lening heeft terugbetaald.

Een kort historisch overzicht geeft het volgende beeld:

 • In 2010 is aan Cinemec een geldlening verstrekt van €2 miljoen voor 5 jaar onder de voorwaarden: aflossing ineens in 2015 en tegen een marktconforme rente van 5%
 • In 2010 is rente betaald maar vanaf april 2011 niet meer. Cinemec blijft dus achter met de (rente) betalingen
 • Vanaf 2010 zijn er besprekingen om tot een oplossing te komen
 • Ook is in 2013 een extern bureau (Deloitte) gevraagd om een advies op te stellen over de ontstane financiële situatie
 • De rente is opgeschort en als dubieus aangemerkt en er is een voorziening voor getroffen in de gemeentelijke boekhouding
 • In september 2013 heeft de rekenkamercommissie in haar rapport over geldleningen verstrekt door de gemeente, ook de lening aan Cinemec onderzocht en is een negatief ambtelijk advies hierover boven tafel gekomen

Zowel op 13 februari 2010 als op 21 september 2013 schreef ik hier al over op deze website.

Het rapport van Deloitte is in november 2013 niet openbaar gemaakt omdat "de eigenaar van Cinemec op het laatste moment nog graag een variant toegevoegd zag" om nader te onderzoeken. Tot op heden is niets meer vernomen van het onderzoek en de rapportage.

We hebben daarom de volgende vragen gesteld:

 1. Zijn de recente positieve geluiden met betrekking tot Cinemec voor het college aanleiding om de leiding van Cinemec aan te sporen nu toch eens serieus werk te maken van het terugbetalen van de rente?
 2. Volgend jaar, in 2015, moet de lening van €2 miljoen ineens worden terugbetaald. Heeft u er vertrouwen in dat dit ook gaat gebeuren en zo ja, waarop baseert u dat vertrouwen?
 3. Kan het rapport van Deloitte openbaar worden gemaakt?

Raadsvragen over startersleningen

Dinsdag 14 januari 2014

Eric Leltz

Afgelopen week heeft de fractie van GroenLinks/PE raadsvragen gesteld over de starterslening. Dit is een extra lening die boven op de lening komt die de kopers al hebben afgesloten. De fractie van GroenLinks/PE vindt het geen goede ontwikkeling dat de gemeente mee werkt aan het verstrekken van leningen die een bank niet verstrekt omdat het risico te groot is.

In de woonvisie van Ede staat het volgende:

De starterslening is een prima instrument om de doorstroming te bevorderen. Koopstarters krijgen hiermee de gelegenheid om in te stappen in de koopwoningmarkt.”

Bij de voorwaarden wordt genoemd:

 1. Gericht op zowel bestaande als nieuwbouw (met als voetnoot dat monitoring zal uitwijzen wat het maximale effect is van de inzet van de starterslening op zowel bestaande als nieuwbouw).
 2. Bouwer/ontwikkelaar betaalt mee aan de starterslening.
 3. De starter betaalt de eerste 3 jaar geen aflossing en geen of een verlaagd rentepercentage
 4. Op basis van een inkomenstoets wordt vervolgens na 3 jaar bepaald welke aflossing en rente de starter gaat betalen.

De fractie van GroenLinks/PE heeft hierover de volgende vragen gesteld:

 1. Hoeveel startersleningen zijn tot nu toe aangevraagd en hoeveel zijn er verstrekt?
 2. Is de monitoring ook uitgevoerd? Zo ja, wat is het effect? Zo nee, wanneer begint u hiermee?
 3. Neemt u in de monitoring mee wat het daadwerkelijke effect op de doorstroming is? Dus hoeveel woningverkopen er plaatsvinden door het verstrekken van één afzonderlijke starterslening? Zo nee, waarom doet u dat niet?
 4. Kunt u aangeven hoe de berekening voor de bijdrage voor bouwer/ontwikkelaar of verkoer tot stand komt en hoe u voorkomt dat deze kosten indirect toch worden doorberekend aan de koper/ontvanger van de starterslening?
 5. Kunt u aangeven wat de kosten zijn voor de gemeente (dan wel het kapitaal waaruit dit gefinancierd wordt) door het niet aflossen en de verlaagde rente gedurende de eerste drie jaar? En hoe worden deze kosten gedekt?
 6. Na 3 jaar volgt een inkomenstoets om te bepalen welke rente en aflossing de starter gaat betalen. Kan het dan voorkomen dat vervolgens de lening niet of slechts gedeeltelijk wordt afgelost?

Geloofwaardigheid

Zaterdag 04 januari 2014

eric leltz

"De afstand tussen burger en gemeenten dreigt net zo groot te worden als de afstand tussen de burger en de Europese Unie". Dit zei de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs. Oorzaak vormen de decentralisaties bij chronische ziekten, jeugdzorg en arbeidsongeschiktheid die per 1 januari 2015 ingaan. Anders dan de bedoeling zou het volgens hem wel eens kunnen zijn dat de zorg niet dichter bij de inwoners komt maar er juist verder van af komt te staan. Dit komt omdat gemeenten zich gaan organiseren om de decentralisaties in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld samenwerken in gemeenschappelijke regelingen zoals Permar waar meerdere gemeenten samen de regie voeren of in regionale samenwerking zoals in Food Valley. Deze gemeente overstijgende grootschaligheid is ook voor organisaties als de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de Nederlandse Vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies een reden om de noodklok te luiden omdat er volgens hen een controlegat dreigt.

Heeft de gemeenteraad, toch het hoogste bestuurlijk orgaan, dan nog wel genoeg zeggenschap om haar rol naar behoren uit te voeren? Immers zij moet haar bevoegdheid soms dus delen met andere gemeenteraden. Veelzeggend is dat de rekenkamercommissie van een gemeente niets te zeggen heeft over gemeenschappelijke regelingen als de betreffende gemeente hier niet voor meer dan 50% in zit.

De schaalvergroting dwingt de raad om op hoofdlijnen te besturen maar het gaat in de dagelijkse praktijk voor de inwoners vaak wel om de details. Raadsleden luisteren doorgaans heel goed naar inwoners zeker als deze aan de bel trekken. Om die reden houden veel raadsleden zich ook bezig met details maar geven wat minder aandacht aan de hoofdlijnen.

Daarom zal er veel minder een kloof merkbaar zijn tussen de inwoners en politiek, vertegenwoordigd door de raad, maar veel meer tussen de raad en de bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Vraag is dan ook of raadsleden in de toekomst nog een vuist kunnen maken om daadwerkelijk iets te veranderen voor de inwoners als alles op een hoger niveau georganiseerd is. En omdat raadsleden dan niet kunnen waarmaken wat zij beloven aan de inwoners, is de geloofwaardigheid van de gemeentepolitiek in het geding.

 

ArchiefRubrieken