Eric Leltz  RSS feed    

Een stille ramp

Vrijdag 19 november 2010

   

ericleltz 

   

Door het storten van slib in waterplassen vindt er in Nederland een sluipende milieuramp plaats. Op 80 plaatsen wordt slib gestort en het gaat om flinke hoeveelheden. Zo wordt de Rosandepolder bij Arnhem van 20 meter diep teruggebracht naar 6 meter diep. In Ede wordt slib gestort in de grote Veenderplas bij Lunteren. Door het storten van slib worden de bronnen voor kwelwater afgedekt waardoor er geen schoon water meer in de plassen kan komen. Hierdoor neemt de kwaliteit van het water in de plas langzaam af. Ecologen spreken van een fosfaatbom in de wateren. Het verstoorde ecologisch evenwicht door een verhoogd fosfaatgehalte zal een forse achteruitgang van de ecologie tot gevolg hebben waardoor vissen sterven en de groei van de schadelijke blauwalg wordt bevorderd. De ecologen spreken ook de mening van het rijk tegen dat het verontdiepen van de plassen de biodiversiteit oftewel de soortenrijkdom, ten goede komt. Juist bij ondiepe plassen hebben het weer, de wind en vissen die de bodem omwoelen, grotere invloed op het vrijmaken van fosfaat dan bij diepe plassen met alle negatieve gevolgen van dien. Als blauwalg eenmaal in de plassen zit moeten hoge kosten worden gemaakt om het ecologisch evenwicht te herstellen. Zo wordt aan de Loosdrechtse plassen veel geld uitgegeven om ijzerchloride toe te voegen aan het water en om brasem weg te vissen omdat die vissen het fosfaat loswoelen van de bodem. Ook hier geldt dus dat voorkomen altijd nog beter is dan genezen. Eén voorspelling van de ecologen is voor de Veenderplas helaas al uitgekomen. Er is daar inmiddels blauwalg aangetroffen.

Dat het ook anders kan bewijst de gemeente Deventer bij de geplande stort in de Linderveldplas. Vanuit de zorgplicht voor haar inwoners heeft zij duidelijk gemaakt dat het belang van de stort niet opweegt tegen de gezondheidsrisico’s van de bodem- en grondwaterverontreiniging. Ze zijn daar zelfs nog verder gegaan door ook het bestemmingsplan aan te passen en het gebied waarin de Linderveldplas ligt aan te wijzen als natuurgebied. Dan is het storten van slib al helemaal “uit den boze”. Maar ja, daar staat wel een GroenLinks wethouder aan het roer. Dat het ook anders moet kan de tweede kamer binnenkort bewijzen als deze hierover debatteert. Maar met de opportunistische wind die in Nederland waait is er weinig hoop.

     

Geplaatst in milieu | Er zijn geen reacties

Management by incidents

Zaterdag 06 november 2010

ericleltz

De fractie van GroenLinks/PE maakt zich al tijden zorgen over de bestuurscultuur in Ede. We vragen ons ernstig af of we op deze wijze een 100.000 plus gemeente kunnen blijven besturen. Besluiten laten te lang op zich wachten en als ze worden genomen worden we ook net iets te vaak teruggefloten door de rechter. Als je nu naar de begroting kijkt die deze maand moet worden vastgesteld. Het proces ziet er op papier goed uit. Iedere inwoner heeft kunnen inspreken en ook de raad is om haar visie gevraagd. Dan is er voldoende informatie voor het college om met een goed onderbouwd voorstel te komen. Maar juist dat ontbreekt nu. Er staat nog heel veel open. En natuurlijk is het niet gemakkelijk om een besluit te nemen en natuurlijk doet dat ergens pijn. Maar dat is nog geen reden om keuzes voor je uit te schuiven. Jammer dat het college de tijd niet heeft gebruikt om meer duidelijkheid te scheppen. Nu laat het de inwoners, verenigingen en organisaties in onzekerheid. Maar ook de eigen ambtelijke organisatie tast in het duister. Want de forse bezuiniging die daar te wachten staat is niet concreet ingevuld. Het college rept dan wel over “het nieuwe werken” maar met alleen anders werken redt je het niet. En wat betekent het als je nu akkoord gaat met deze begroting? Weten wij dan wel waar we ‘ja’ tegen zeggen?. Misschien gaat dan de balie bij burgerzaken wel voor de helft van de tijd op slot en wordt bijvoorbeeld meteen het sterke punt dat uit het onderzoek “Ede beter” naar voren kwam, namelijk “afname wachttijd balies”, teniet gedaan.

Het college stelt dat er nog tijd is omdat de bezuinigingen toch pas in 2013 ingaan. Dat klopt, maar hiermee ontkent het college wat er leeft bij de inwoners. Zij verkeren veel te lang in onzekerheid en verwachten snel duidelijkheid. Speel dan in op die verwachting. Dat hoort ook bij besturen.

En de onzekerheid creëert een geheel eigen dynamiek. Nu probeert iedereen het eigen belang, voor het voetlicht te brengen. En er komen wat brieven en mailtjes langs. Op zich hele sympathieke verzoeken waar je moeilijk ‘nee’ tegen kunt zeggen. En dat doen we dan ook niet. En begrijp me goed, de verzoeken klinken allemaal redelijk. Maar echt afwegen van deze verzoeken, met het oog op de lange termijn en met een niet zo’n dikke portemonnee in de hand, daar komt het niet van. Omdat ‘het grote plaatje’ ontbreekt, lijkt het wel een jungle waar het recht van de sterkste geldt en we niet ‘nee’ zeggen tegen de grootste al of niet terechte roepers. Ja, de politiek luistert wel naar haar inwoners, maar het is allemaal zeer selectief en vol opportunisme. Deze werkwijze past heel goed bij een “bromsnor” samenleving waar aan de keukentafel van alles wordt geregeld, maar toch echt niet meer bij een 100.000 plus gemeente anno 2010.

Het uitblijven van besluiten komt in de ogen van mijn fractie doordat een kader waarop we kunnen beslissen ontbreekt. Mijn fractie heeft al vaker gewezen op het nut van een kerntakendiscussie. Dan wordt de vraag beantwoord wat voor gemeente we willen zijn en wat we wel doen en wat we niet doen. En dit natuurlijk bovenop de wettelijke taken. Omdat een dergelijk kader ontbreekt laten we ons veel te gemakkelijk leiden door ‘incidenten’. En dan kan het gebeuren dat we een half uur spreken over de oprit van iemand, omdat deze bezwaar maakt, maar dat de miljoenen bezuiniging op het gemeentehuis vrijwel geen aandacht krijgt.

Noem het kader bijvoorbeeld “Koers op Ede in 2020” en spreek hierin ambitie uit. Een dergelijk document geeft je een argument om de keuzes te onderbouwen, want je hebt dan zicht op de maatschappelijke gevolgen. Een dergelijk plan had er natuurlijk al lang moeten liggen om de gevolgen van de begroting die deze maand moet worden vastgesteld te kunnen beoordelen. Nu, midden in de bezuinigingen, met de neus op de feiten en het gezicht tegen het raam gedrukt, is het lastig om een goed oordeel te vellen. De helikopterview ontbreekt om een dergelijk plan, een plan in perspectief, te maken.

Toch is het zeer gewenst om een dergelijk plan op korte termijn en in samenspraak met de raad en de inwoners, te maken. Dat is besturen anno 2010 in een 100.000 plus gemeente.

      

 

ArchiefRubrieken