Eric Leltz  RSS feed    

Boekenwijsheid

Vrijdag 30 oktober 2009

 

eric leltz

 

Onderdeel van de stichting Cultura vormt de bibliotheek. Zo ook de filialen in Bennekom en Lunteren. In beide buitendorpen staan de filialen in een apart gebouw. Recent is de noodklok geluid over de zeer slechte staat van onderhoud van het pand in Lunteren. De reden van het achterstallig onderhoud is terug te vinden in de boeken van Cultura.

In 2005 heeft de stichting Cultura om op korte termijn de financiële positie te verbeteren de panden waarin de bibliotheek is gevestigd in zowel Bennekom als Lunteren verkocht aan de gemeente. Zo is het pand aan de Julianastraat, waarin de bibliotheek in Lunteren is gevestigd, sedert 27 december 2005 in eigendom van de gemeente Ede. In de acte van levering staat dat alle kosten verbonden aan het gebruik, waaronder de kosten van onderhoud, voor rekening zijn van de gebruiker. En dat is dus Cultura. Voor die kosten van onderhoud had Cultura ook een onderhoudsvoorziening. Jaarlijks werd geld opzij gezet om het onderhoud te kunnen uitvoeren. Het blijkt nu dat er al een aantal jaren geen gedegen onderhoud aan het gebouw is uitgevoerd. En de jaarrekening 2008 van Cultura geeft aan waarom. In die jaarrekening staat namelijk dat de onderhoudsvoorziening is opgeheven en als incidentele bate in de jaarrekening 2008 is opgevoerd. Met andere woorden: het gespaarde geld bestemd voor onderhoud aan de bibliotheekfilialen heeft Cultura gebruikt om het financiële resultaat op te poetsen. Tegelijk geeft Cultura hier ook mee aan dat zij zich niet langer verplicht acht om het onderhoud aan de bibliotheekfilialen uit te voeren en zich dus niet meer gehouden voelt aan de acte van levering van de filialen. Kortom, Cultura heeft de afgelopen jaren niets aan onderhoud gedaan, terwijl ze daartoe volgens de acte van levering wel verplicht was. Nu dreigt de rekening bij de gemeente te komen.

Hierover hebben de fracties van D66, Gemeentebelangen, van Os en GroenLinks/Progressief Ede vandaag opheldering gevraagd.

  

Pleisters plakken

Donderdag 22 oktober 2009

eric leltz

Leek het nog niet zo lang geleden alsof er alle ruimte was om te investeren, de gemeentelijke begroting voor de komende jaren laat zien dat hier een stok voor is gestoken. De inkomsten van de gemeente blijven achter en de lopende uitgaven gaan door of stijgen zelfs. Een voorbeeld van dit laatste zijn de uitkeringen. Deze zullen stijgen omdat hier, door de kredietcrisis, meer inwoners ook een beroep op zullen doen. Dan komt het aan op het maken van fundamentele keuzes waarbij maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van economie, milieu, sociale omgang en vergrijzing het krachtenveld vormen. Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor de inrichting van de gemeente. Zorg dan voor een agenda voor de toekomst. Een perspectief waar de energie op kan worden gericht en de keuzes op kunnen worden gebaseerd. Die keuzes kunnen we dan met elkaar maken: de politiek samen met inwoners uit het buitengebied en uit Ede stad.

Helaas schuift het college deze discussie voor zich uit. Met het oog op de verkiezingen wil men er ook liever niet aan. Gevolg is dat er een begroting voorligt waar geen expliciete keuzes worden gemaakt. Aan een te voorzien verlies in de jaren 2012 en 2013 wordt vrijwel niets gedaan. Voor GroenLinks/PE is dit onacceptabel. Naast de zorg voor elkaar en het rentmeesterschap voor de natuur moeten we er ook voor zorgen dat de economie blijft draaien. Niet alleen vandaag, maar dus ook morgen. Door dit onvoldoende te onderkennen en alleen pleisters te plakken, legt het college een onverantwoord zware wissel op de toekomst.

      

De weg naar Kopenhagen

Zondag 18 oktober 2009

eric leltz

Van 7 tot 18 december aanstaande is de klimaattop in Kopenhagen. In publicaties is dit al mooi zichtbaar door consequent CO2PENHAGEN te schrijven.

Wereldwijd zal het gebruik van elektriciteit toenemen. Daar doet de dip door de huidige kredietcrisis niets aan af. De toename zal met name komen uit de zogenaamde BRIC landen: Brazilië, Rusland, India en China, maar ook in Europa zal het gebruik toenemen. Het huidige beleid in Nederland om de klimaatdoelstellingen te behalen voldoen dan niet. Dit beleid is gericht op het afdwingen van een vermindering van het energiegebruik door belastingen te heffen op het gebruik. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot beperkt. Daarnaast wordt de CO2bij de schoorsteen” afgevangen zodat deze niet in de dampkring terecht komt. Deze CO2 uitstoot wordt vervolgens in de grond opgeslagen om te wachten tot we een manier hebben gevonden om deze uitstoot te verwerken. Er wordt dus een claim op de toekomst gelegd. Maatregelen als energiebesparing en afvang van CO2 leiden weliswaar tot een vermindering van de gemiddelde CO2 uitstoot in een bepaald jaar maar in feite wordt de uitstoot over meerdere jaren uitgesmeerd. De totale uitstoot wordt hiermee niet minder. Ze leveren dus op de lange termijn geen echte bijdrage aan het energieprobleem. Immers de fossiele brandstoffen raken toch op alleen iets later en de CO2 is er nog steeds alleen nu voor in deel in de grond.

Met dit beleid worden de klimaatdoelstellingen dus niet bereikt en wordt de opwarming van de aarde ook niet gestopt. Het is daarom beter om te investeren in energievoorzieningen die helemaal geen broeikasgassen uitstoten zoals windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht. Hiermee is ook geen luchtverontreiniging door de uitstoot van CO2. Bovendien zijn deze energiebronnen onbeperkt beschikbaar. Hierdoor wordt alvast ingespeeld op het geleidelijk opraken van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool.

Investeringen in energiebesparende maatregel kunnen dus beter worden gedaan in duurzame energie. Dat is toekomstvast. Niet alleen wordt de uitstoot van broeikasgassen blijvend verminderd en wordt het probleem van het opraken van fossiele brandstoffen opgepakt, ook is er geen afhankelijkheid van maar een paar landen die de fossiele brandstoffen leveren. Want het langzaam opraken van fossiele brandstof zal gepaard gaan met enorme prijsstijgingen. Dan kun je de energie voorziening maar beter zelf in de hand hebben.

        

Geplaatst in milieu | Er zijn 2 reacties

Dansen op de vulkaan

Woensdag 14 oktober 2009

 eric leltz

Met plaatsvervangende schaamte heb ik kennis genomen van de uitspraken van mevrouw Louppen, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Cultura. Mevrouw Louppen sprak over het vertrek van de directeur van Cultura. Ze heeft een en al lof voor hem. En laat het duidelijk zijn, natuurlijk heeft de directeur zijn verdienste gehad en heeft hij van een aantal losstaande organisaties een nieuwe geïntegreerde organisatie gemaakt. Ook heeft hij een redelijk nieuw concept van de grond gekregen met een bibliotheek, een theater, een muziekschool en een centrum voor cursussen in een. Maar als zo de loftrompet over iemand wordt gespeeld vraag je je natuurlijk wel af waarom de man toch weg moet. Lang hoeven we niet op het antwoord te wachten, de gemeenteraad blijkt “de bron van het kwaad” te zijn. Want zo gaat mevrouw Louppen verder, “de gemeenteraad heeft uitspraken gedaan op het randje van smaad”. Die uitspraken, waarop de mevrouw Louppen teruggrijpt, dateren alweer van maanden geleden. Als de RvT op grond van die uitspraken tot de conclusie komt dat het beter is dat de directeur weggaat, dan heeft zij wel erg veel tijd nodig gehad voor dit besluit. Het is geen voorbeeld van een snelle en adequate reactie en het geeft te denken. Ook op de uitspraak dat “de gemeenteraad op de stoel van het bestuur is gaan zitten” valt veel af te dingen. De gemeenteraad houdt wel degelijk afstand en stuurt op kengetallen. Alleen een van de belangrijkste kengetallen, die over de financiën gaan, kwamen keer op keer te laat en gaven weinig vertrouwen in een stabiele financiële toekomst. Op grond daarvan heeft de gemeenteraad een onderzoek laten instellen naar de financiële houdbaarheid van Cultura. En de uitkomsten waren desastreus. Daar heeft de gemeenteraad zich zeker bij monde van mijn fractie duidelijk over uitgesproken.

De uitspraken van de voorzitter van de RvT geven weinig hoop voor de toekomst. Er is niet veel geleerd. De RvT ziet Cultura duidelijk door een bril die weinig zicht geeft op de werkelijkheid. De titel van mijn blog van 22 juni 2009 “tijd om af te schminken” is met het wegzenden van de directeur helaas nog steeds actueel. Zie ook mijn blogs van 11 juni 2009 en 11 juli 2009

   

ArchiefRubrieken