Eric Leltz  RSS feed    

Donderdag 6 juli 2006

Zondag 09 juli 2006
Vandaag was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Of beter gezegd: het tweede gedeelte van de laatste raadsvergadering. Immers vorige week was het eerste gedeelte waarin eigenlijk alleen de punten “programmabegroting” en “meerjarenvisie 2006-2010” aan de orde zijn gekomen. Deze avond dus het resterende gedeelte van de agenda te beginnen met de tweede termijn van de meerjarenvisie. Alle partijen reageerden op de reacties van het college op de voorstellen van de partijen uit de eerste termijn. Ik heb het kort gehouden. Even gereageerd op de reactie op ons plan om een buslus te laten rijden in Ede. De PvdA claimde dit idee al in 1999 aan de orde te hebben gebracht en het heeft laten liggen omdat dit moeilijk te verwezenlijken is. Ons idee bouwt voort op ideeën van Leo Langeveld uit 2004. En natuurlijk is het voor ons een uitdaging om voor elkaar te krijgen wat de PvdA niet is gelukt. En extra reden om er dus tegenaan te gaan. Verder heb ik de moties die door GroenLinks/PE zijn ingediend, mede ingediend dan wel worden gesteund nog eens extra onder het voetlicht gebracht. In totaal zijn er 15 moties ingediend. De volgende moties waarbij GroenLinks/PE een rol heeft gespeeld zijn aangenomen:
Motie 1 ingediend door CDA, SGP, CU over onderhoud elementverhardingen volgens overeengekomen IBOR-normen. Deze hebben we gesteund. Motie 2 hebben we samen met CDA, PvdA en Gemeentebelangen ingediend over een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor inwoners met een minimum inkomen ook na 2007 in de begroting opnemen Motie 3 samen met CDA, PvdA en Christen Unie ingediend over onderzoek naar een solidariteitsfonds Motie 6 samen met de PvdA ingediend over de maatschappelijke opvang van asielzoekers. Motie 7 samen met SGP, Gemeentebelangen, PvdA, CDA en D’66 ingediend over het aanstellen van extra Boa’s, de bijzondere opsporingsambtenaren. Motie 8 van SGP, Gemeentebelangen, PvdA, CU, CDA en D’66 over uitbreiding samenwerkingsverband personeelsnetwerk KAN. Deze hebben we gesteund. Motie 11 samen met Gemeentebelangen ingediend over achterstandsonderwijs Motie 12 samen met het CDA ingediend over het onderhoud van fietspaden. Motie 13 samen met Christen Unie en CDA ingediend over de financiële gevolgen van de herverdelingsoperaties van het rijk naar de Gemeente Ede Motie 14 samen met Christen Unie en CDA ingediend over het behoud van de Caveljéschool. Motie 15 van PvdA en D66 en gesteund door GroenLinks/PE over het instellen van een jeugdraad.
Alleen onze motie 10 over de maatschappelijke dienstverlening/buurtwerk haalde het niet. Bij elkaar een goed resultaat. Verder viel het gedrag van de fractievoorzitter van Dalen van de eenmansfractie van D66 weer eens negatief op. Het is wel jammer dat hier niet altijd goed mee wordt omgegaan. Het negatieve gedrag roept met name bij de voorzitter van de raad reacties op die niet altijd terecht zijn. Hierdoor loop je het risico dat de sympathie van de neutrale luisteraar bij van Dalen komt te liggen. Als van Dalen duidelijk zichtbaar van achter uit de zaal naar de interruptie microfoon loopt en dan voor dat hij bij de microfoon is een ander punt wordt aangekondigd en van Dalen dus te laat is, is dit eigenlijk een raadsvergadering onwaardig. Dat kan uitgelegd worden als pesten of op zijn minst onbuigzaamheid van de voorzitter. Jammer dus. Juist in de raad moeten “normen hun waarden hebben” of zoals ik liever zeg “zo doen we gewoon” als we op een volwassen manier met elkaar omgaan. Dus met respect voor andermans mening. Houdt een raadslid zich hier niet aan dan kan deze persoon hier door de voorzitter op worden aangesproken.
 

ArchiefRubrieken