Eric Leltz  RSS feed    

Avontuur

Maandag 28 april 2014

eric leltz

Afgelopen weekend heb ik maar eens het convenant gelezen waarmee de Edese coalitie de komende 4 jaar de boer op gaat. Mooi dat de partijen zich hebben laten inspireren door dromen. Dromen zijn de bouwstenen voor de wereld van morgen. Dus ook voor Ede. In het convenant staat daarom veel beschreven over "wat" de coalitie wil. Maar in dromen kun je niet leven dus zullen de dromen moeten worden omgezet in concrete stappen voorwaarts. Zeg maar "hoe" de dromen geconcretiseerd moeten worden. En hiervoor roepen de college partijen de hulp in van inwoners, het Edese bedrijfsleven, de oppositie en van wie zich maar meld. Moedig en interessant. Dat vinden de collegepartijen zelf ook want ze hebben het over een nieuwe bestuursstijl waarbij "openheid en betrokkenheid" de kernwoorden zijn.

Het convenant is zo kort, historisch kort schrijven de partijen zelf, dat je je afvraagt wat ze al die tijd hebben gedaan. Maar schreef de Franse wiskundige en filosoof Blaise Pascal al niet: ‘Ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte’. Met andere woorden: in dit korte convenant zit waarschijnlijk al veel denkwerk besloten. Niet teveel want anders is er geen ruimte voor andere partijen om het "hoe" in te vullen, maar hopelijk ook niet te weinig. Want als je de programma's van de collegepartijen naast elkaar zet dan lees je dat ze over een aantal onderwerpen in het convenant toch anders denken. Als dit vooraf niet goed is doorgesproken is er het risico dat bij ieder onderwerp de interne discussie oplaait en iedere partij, ook de collegepartijen, telkens zoveel mogelijk van het eigen programma wil verzilveren. En de oppositie, de ene partij wat meer dan de andere, is gebeten en zal dat laten merken.

Is het Ede van 2014 wel het juiste podium voor dit soort experimenten? En is het college hier wel klaar voor? Echt ervaren is het niet. Van de 5 beoogde wethouders is dit voor 3 de vuurdoop. En de wethouders met de meeste ervaring waren 4 jaar geleden nog niet in beeld als wethouder. Onervarenheid heeft als voordeel dat je gemakkelijker het verleden kunt loslaten. Dat zou de vernieuwing kunnen verklaren. Maar het gebrek aan ervaring zou dit college ook wel eens kunnen opbreken bij de uitvoering van haar dromen.

Geloofwaardigheid

Zaterdag 04 januari 2014

eric leltz

"De afstand tussen burger en gemeenten dreigt net zo groot te worden als de afstand tussen de burger en de Europese Unie". Dit zei de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs. Oorzaak vormen de decentralisaties bij chronische ziekten, jeugdzorg en arbeidsongeschiktheid die per 1 januari 2015 ingaan. Anders dan de bedoeling zou het volgens hem wel eens kunnen zijn dat de zorg niet dichter bij de inwoners komt maar er juist verder van af komt te staan. Dit komt omdat gemeenten zich gaan organiseren om de decentralisaties in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld samenwerken in gemeenschappelijke regelingen zoals Permar waar meerdere gemeenten samen de regie voeren of in regionale samenwerking zoals in Food Valley. Deze gemeente overstijgende grootschaligheid is ook voor organisaties als de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de Nederlandse Vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies een reden om de noodklok te luiden omdat er volgens hen een controlegat dreigt.

Heeft de gemeenteraad, toch het hoogste bestuurlijk orgaan, dan nog wel genoeg zeggenschap om haar rol naar behoren uit te voeren? Immers zij moet haar bevoegdheid soms dus delen met andere gemeenteraden. Veelzeggend is dat de rekenkamercommissie van een gemeente niets te zeggen heeft over gemeenschappelijke regelingen als de betreffende gemeente hier niet voor meer dan 50% in zit.

De schaalvergroting dwingt de raad om op hoofdlijnen te besturen maar het gaat in de dagelijkse praktijk voor de inwoners vaak wel om de details. Raadsleden luisteren doorgaans heel goed naar inwoners zeker als deze aan de bel trekken. Om die reden houden veel raadsleden zich ook bezig met details maar geven wat minder aandacht aan de hoofdlijnen.

Daarom zal er veel minder een kloof merkbaar zijn tussen de inwoners en politiek, vertegenwoordigd door de raad, maar veel meer tussen de raad en de bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Vraag is dan ook of raadsleden in de toekomst nog een vuist kunnen maken om daadwerkelijk iets te veranderen voor de inwoners als alles op een hoger niveau georganiseerd is. En omdat raadsleden dan niet kunnen waarmaken wat zij beloven aan de inwoners, is de geloofwaardigheid van de gemeentepolitiek in het geding.

Ramp of zegen?

Zondag 31 maart 2013

eric leltz

De SGP in de edese gemeenteraad is gehalveerd! Drie van de 6 raadsleden zijn uit onvrede opgestapt en gaan als eigen fractie verder. Ze vonden dat "Bijbels gefundeerde politiek, die altijd is gehanteerd door de SGP, niet meer wordt geaccepteerd sinds de SGP in het college zit". Is dit vertrek nu een ramp of een zegen?

Het is ramp want:

de "uitgetreden" raadsleden blijven samen wel actief binnen de gemeenteraad en het is onduidelijk hoe de SGP achterban reageert. Staan zij achter de oude fractie of achter de nieuwe fractie? En bij welke fractie schuift de wethouder aan tijdens de fractievergaderingen? Welk deel wordt dus vertegenwoordigd in het college? Datzelfde college loopt weer averij op. Eerst was er het vertrek van de wethouder van Gemeentebelangen en de ietwat koddige benoeming van haar opvolgster. Daarna heeft het met het vertrek van een PvdA raadslid en nu dus 3 SGP raadsleden weer minder draagvlak binnen de raad. En weer een fractie er bij maakt besluitvorming in de edese raad, waar al 10 fracties actief zijn, mogelijk nog moeizamer.

Het is een zegen want:

Het is goed dat de SGP langzaam loskomt van haar dogmatisch standpunten en hierop durft te variëren. Omdat op deze manier (persoonlijke) ruimte ontstaat zijn we waarschijnlijk verlost van potsierlijke en schaamte opwekkende taferelen als het weglopen bij stemmingen zoals bij het Akousticum of het instemmen met stemverklaringen waarop de "dag des Heren" wordt aangehaald. De bandbreedte voor besluitvorming is wat ruimer geworden zodat mag worden verwacht dat samenwerken in een college ook wat gemakkelijker kan. Dit sluit ook veel beter aan bij de veranderende samenleving. Wellicht komt hierdoor ook meer egaliteit tussen de buitendorpen en de kern van Ede, zodat de gemeente Ede zich meer als eenheid kan presenteren.

En wat denkt u? Ramp of zegen?

EPO

Maandag 04 februari 2013

 Eric Leltz

Twee weken terug bekende de heer Armstrong gedurende zijn wielercarrière onder andere EPO te hebben gebruikt.

Ook ik ben wielrenner geweest. Ik hecht er aan om openheid van zaken te geven. Ik verklaar om die reden dat ik nooit, ik herhaal, nooit doping heb gebruikt. Ook niet die keer dat ik glorieus over de eindmeet ging in de ronde van de zwarte trui. En wel of geen doping. Aan het einde van je carrière maakt het allemaal niets uit. Zowel de heer Armstrong als ik hebben evenveel eind overwinningen in de Tour de France achter onze naam staan.

Nu, zoveel jaren na mijn laatste wedstrijd, de ronde van de 8 gewesten, wordt ik alsnog gedwongen om doping te gebruiken. Deze doping slik ik echter met liefde. Het gaat dan om EPO, edese politieke ontmoeting. Een nieuw vergadermodel waar de inbreng van inwoners, verenigingen en bedrijven beter tot zijn recht komt. In september is het zover en gaan we volgens deze nieuwe systematiek werken.

Zie mijn bijdrage in de raadsvergadering. bij agendapunt 13.

ArchiefRubrieken