Eric Leltz  RSS feed    

En weer worden de dieren van stal gehaald

Vrijdag 27 april 2007

Deze ochtend maar weer eens even de dieren van stal gehaald. Niet letterlijk maar wel figuurlijk. Sinds november loop ik te leuren met het welzijn van dieren. Eerst ging het nog alleen over een verbod op circussen met wilde dieren en later heb ik het breder getrokken met een nota dierenwelzijn. Deze discussienota staat op de site van Groenlinks/PE in de rubriek "publicaties". Ik gebruik bewust het woord “leuren” want zo voelt het langzamerhand. Lukt het op de agenda krijgen van dierenwelzijn dan nog wel, het echt inhoudelijk bespreekbaar maken is geen eenvoudige zaak gebleken. Dat heb ik inmiddels tot twee keer toe in de raad en een keer in de commissie BFO mogen ervaren. Maar laat ik nu net de eigenschap hebben dat ik uit tegenslag energie put. Dus ga ik door tot er een dierenwelzijn beleid is in Ede. Want dat er beleid komt is voor mij zeker, it’s only a matter of time. Wel zal ik de aanpak moeten veranderen. En daarom was ik vandaag samen met mede indiener van de motie Marije Eleveld, op het gemeentehuis om hierover te spreken met de verantwoordelijk wethouder. We hebben duidelijk gemaakt dat het ons op dit moment om beleid gaat en nog niet om allerlei uitvoerende zaken. En om beleid te maken zijn twee vragen belangrijk:

  • wat willen we als gemeente met dierenwelzijn?
  • en wat doen we al aan dierenwelzijn?

De eerste vraag moet binnen de raad worden bediscussieerd. Dan moet wel eerst de tweede vraag zijn beantwoord. In de motie zal dan ook dit punt worden aangescherpt. Dus breng nu maar eens in kaart wat we al doen. Noem het een nulmeting. En laat deze activiteiten vervolgens niet afhangen van een goed willende ambtenaar maar zorg dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering een plaats krijgt in de gemeentelijke organisatie. Vervolgens kunnen we dit spiegelen aan wat we willen, wat wettelijk moet en wat het nog dit jaar te ontvangen landelijk beleid zal voorschrijven. Dan komen de leemtes aan het licht. Op 10 mei komt het belang van dieren weer aan de orde in de raadsvergadering.

In gesprek over het milieu

Donderdag 26 april 2007

Via mijn website ontvang ik regelmatig reacties over de onderwerpen die zijn behandeld in de commissievergaderingen of in de raad of waarover ik op mijn weblog schrijf. Vorige week kreeg ik in tegenstelling tot gewoonlijk geen inhoudelijke reactie maar het aanbod van een mevrouw die graag wil meedenken over de aanpak van milieuaspecten in Ede. We hebben hierover gemaild, gebeld en vandaag afgesproken om nader kennis te maken. Het werd al snel een aangenaam gesprek over de milieu ambities van Ede: “Hoe moet je dit aanpakken?” en “Hoe werk je aan een bewustwordingsproces?” en “Hoe maak je een plan van aanpak en welke tussendoelen moeten hier dan in staan?”. We hebben afgesproken om een vervolg aan het gesprek te geven om hier meer handen en voeten aan te geven.

Wel of geen referendum?

Woensdag 25 april 2007

In Edestad stond, nota bene op de voorpagina, een bericht met de kop “D66 oppert referendum burgemeester”. Via een raadplegend referendum wil de fractie van D66 de nieuwe burgemeester kiezen. Het is een raadplegend referendum dus de beslissing over de uiteindelijke benoeming wordt niet door het referendum bepaald maar door de minister. Deze doet dit op voorspraak van de gemeenteraad maar de raad heeft natuurlijk wel wat uit te leggen als zij de uitslag van het referendum naast zich neerlegt. Het idee van een referendum is goed en moet ook zeker mee worden genomen in de extra raadsvergadering waar we bespreken hoe we nu tot de invulling van de vacature komen. De gemeentewet laat dit ook toe en sterker stimuleert dit. Om die reden heb ik in het afgelopen weekend binnen mijn fractie al de vraag gesteld wat ons standpunt is over een raadplegend referendum in Ede. Intern zijn we hier nog over in gesprek. Net als andere fracties zoals ik hoorde in de extra Presidium vergadering van afgelopen maandag. Volgens het plan van aanpak voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is het beantwoorden van de vraag “wel of geen referendum?” een van de vele punten die moeten worden besproken in de nog uit te roepen openbare raadsvergadering waar ook de commissaris van de Koningin in Gelderland bij aanwezig is. Daar komen ook vragen als “zetten we een tijdelijke plaatsvervangende burgemeester in?” en “wat is de samenstelling van de vertrouwenscommissie?” aan de orde. En om dan nu al met een initiatief voorstel te komen is wat al te voorbarig. Maar het is ook verwarrend. Ik had het verstandiger gevonden als D66 even het geduld had opgebracht tot de extra raadsvergadering waar dit aan de orde komt. Lukt het daar niet dan kunnen altijd nog zwaardere middelen worden ingezet. Overigens hebben we in de extra Presidium vergadering van afgelopen maandag al besloten dat we de inwoners van Ede zullen uitnodigen om mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester. Het gaat dan om welke kwaliteiten, eigenschappen en deskundigheden belangrijk zijn. Reageren kan schriftelijk, via emailadres info@ede.nl, onder vermelding van profielschets burgemeester of via de gemeentesite www.ede.nl. Hierbij de profielschets waarop kan worden gereageerd: profielschets

Op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Maandag 23 april 2007

Met het vertrek van Roel Robbertsen als Commissaris van de Koningin naar Utrecht moeten we op zoek naar een nieuwe burgemeester. Voor de werving is een draaiboek beschikbaar. Belangrijk punt is dat de voordracht en de voorselectie wordt gedaan door de Commissaris van de Koningin in Gelderland. Maar de gemeenteraad speelt natuurlijk ook een grote rol. En daar hebben we vandaag in een extra Presidium met de fractievoorzitters over gesproken. Het gaat dan over:

  • Het tijdpad,
  • Of we verder gaan met een loco-burgemeester of met een waarnemer,
  • De samenstelling van de vertrouwenscommissie zeg maar de sollicitatiecommissie,
  • Hoe we de profielschets gaan samenstellen, dus de functie-eisen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen en
  • De wijze van werven, via een advertentie of via een raadplegend referendum.

Het was meer een oriënterende bespreking want de meeste zaken worden vastgesteld in een nog uit te roepen openbare raadsvergadering waarbij de Commissaris van de Koningin van Gelderland aanwezig is.

ArchiefRubrieken