Eric Leltz  RSS feed    

Hoe raakt de kredietcrisis Ede?

Zaterdag 29 november 2008

kredietcrisis

De gevolgen van de kredietcrisis moeten zeker niet worden onderschat. Om die reden heeft de fractie van GroenLinks/PE er bij de begrotingsbespreking op aangedrongen om scenario’s te hanteren waardoor de gemeentelijke organisatie zich snel kan aanpassen bij veranderende omstandigheden. Immers je gaat dan niet pas nadenken nadat iets is gebeurd maar je hebt je plannen al klaarliggen. Maar het gaat mijn fractie te ver om de tarieven te bevriezen door de inflatiecorrectie niet toe te passen, zoals de fractie van de VVD voorstaat. 
Het bevriezen van de tarieven klinkt zeker sympathiek. Maar deze maatregel heeft maar een beperkte invloed op de edese samenleving. Deze invloed is bijvoorbeeld voelbaar bij de onroerendgoedbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten maar ook bij de hondenbelasting, de toeristenbelasting, de begraafrechten en bij leges voor het aanvragen van een paspoort of een bouwvergunning. Deze tarieven gaan dan enkele euro’s omlaag. En natuurlijk is iedere euro er een maar het gaat dus niet altijd om tarieven waar alle edenaren mee te maken hebben. En ook niet altijd de edenaren waarbij het water al dicht aan de lippen staat. De fractie van GroenLinks/PE ziet daarom liever dat de inflatiecorrectie wel gewoon wordt toegepast. Ten opzichte van het vorig jaar gaan de tarieven dan niet echt omhoog en de gemeente houdt haar huishoudboekje op orde.
In plaats van de tarieven te bevriezen kan het geld dan beter worden geïnvesteerd in de mensen die nu al de gevolgen van de kredietcrisis ondervinden. Het is bijvoorbeeld bewezen dat gezinnen met weinig economische slagkracht het eerst bezuinigen op uitgaven die de gezondheid van de kinderen raken. Dit komt tot uitdrukking in onvoldoende kleding, niet op zwemles kunnen, geen lid kunnen worden van een (sport) club, het niet kunnen beschikken over een goed bed of niet kunnen deelnemen aan een verjaardagsfeestje. Een financiële tegemoetkoming kan dan helpen om het welzijn en de gezondheid te verbeteren. Ook geeft de VVD terecht aan dat de kredietcrisis consequenties heeft voor de grootschalige projecten die op stapel staan in Ede. Denk dan aan de bouwprojecten in Kernhem en in Ede oost. De kans is groot dat investeringen in duurzaamheid achterwege blijven omdat er geen geld meer voor is. Maar bij tegenwind leer je de echte zeilers kennen. En juist daarom is het van belang om nu wel te investeren in duurzaam (ver)bouwen. De extra kosten die je tijdens de bouwfase maakt verdien je tijdens de woonfase dubbel en dwars terug. Door de vroege investeringen in duurzaamheid, merk je tijdens de woonfase iedere maand opnieuw de lagere energie lasten. Daardoor bereik je betaalbaar wonen voor veel mensen. Ook voor bijvoorbeeld starters en ouderen.
Dus in plaats van de tarieven te bevriezen en daarmee maar een deel van de edese bevolking te helpen ziet de fractie van Groenlinks/PE liever investeringen in de edese samenleving als geheel en in duurzaamheid.

De commissie ruimtelijke ontwikkeling

Dinsdag 25 november 2008

Vandaag de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Inhoudelijk nemen Ap en Pieter Gerard de honneurs waar omdat ik deze vergadering altijd voor zit. Helaas was Pieter Gerard ziek en stond Ap er alleen voor. Het is niet zo’n hele lastige agenda. Er zijn eigenlijk maar drie onderwerpen die wel discussie op zullen roepen:

  1. Het bestemmingsplan de Molenpol in Lunteren
  2. De permanente bewoning van recreatiewoningen
  3. De VROM starterleningen.

Voor het punt permanente bewoning was een inspreker en was er ook enige publieke belangstelling. Voor een beeldverslag van de vergadering klik hier.

Niet iedereen is blij met de reclamebelasting

Maandag 24 november 2008

Deze week zijn de commissie vergaderingen ter voorbereiding van de raadsvergadering in december. Vanavond beginnen we met de commissie Algemene zaken en middelen. Meest in het oog springende agendapunten waren het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over de Wet Waardering Onroerende zaken en de reclamebelasting in Ede centrum. Uit het rapport van de rekenkamercommissie bleek dat de waardering in tegenstelling tot wat werd gedacht vrij goed is verlopen. De verschillen in waardering met vorig jaar zijn ontstaan door het gebruik van een nieuw meet systeem. Daarnaast was de afdeling overgegaan van het uitbesteden van het meetwerk naar het in eigen beheer uitvoeren van het werk. Dit had grote gevolgen en dat had wel beter gecommuniceerd moeten worden. Wat de reclamebelasting betreft is aan de voorwaarden om dit in te voeren zoals de Raad die dit voorjaar heeft vastgesteld voldaan. Er is een referendum gehouden en voldoende deelnemers hebben aangegeven positief te staan tegenover het invoeren van de belasting. Het proces verbaal van het referendum riep wat vragen op want niet duidelijk was of alle stemmen wel waren meegenomen. Er kon gestemd worden via de post, fysiek bij de notaris en op drie informatieavonden. De indruk werd gewekt dat alleen deze laatste “stemmenstroom” was meegeteld. Dit bleek toch niet waar te zijn. Invoeren dus die belasting. De winkeliersvereniging heeft zelf gevraagd om het heffen van deze belasting want op vrijwillige basis kregen zij het niet voor elkaar om iedereen te laten meebetalen. Dan maar via een verplichte gemeentelijke belasting die vervolgens wordt doorgesluisd naar de winkeliers vereniging. Natuurlijk na aftrek van de kosten. Over deregulering hoor ik de winkeliers ineens niet meer. Op deze wijze worden de zogehete “freeriders” in de wielen gereden. Deze “freeriders” zijn winkeliers die wel profiteren van allerlei voorzieningen maar hieraan niet meebetalen. Na drie jaar is er een evaluatie. Dan moet maar gekeken worden of dit de juiste weg was en zo ja, probeer dan tariefdifferentiatie toe te passen bijvoorbeeld naar plaats van de winkel in het centrum, grote van de winkel en/of reclame uiting. Wel jammer dat de winkeliers zo verdeeld zijn. Een gemiste kans. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel.

Geslaagde manifestatie "samen voor Ede"

Vrijdag 21 november 2008

De afgelopen maanden ben ik regelmatig bijeen geweest met de voorbereidingsgroep voor de organisatie van de manifestatie “Samen voor Ede”. En vanavond was het zover. Ondanks het koude weer wisten ongeveer 150 mensen de weg naar het gemeentehuis te vinden. En zij werden daar warm onthaald met lekkernijen uit Afrika, Turkije en Marokko. In de foyer voor de raadszaal hadden diverse edese organisaties stands ingericht met informatie over hun achtergrond. Zo waren de Marokkaanse, de Turkse en de Somalische vereniging aanwezig maar ook het Humanistisch verbond, de Raad van Kerken, de Bahai gemeenschap en organisaties als ROC A12, Anti Discriminatie Bureau Ede-Wageningen en Welstede. De manifestatie is een vervolg op het tekenen van het manifest “Samen voor Ede” door diverse organisaties en politieke partijen in maart van dit jaar naar aanleiding van het verschijnen van de film “Fitna” van Geert Wilders. Om 20.00 uur begon het officiële gedeelte met een welkomstwoord van Burgemeester van der Knaap. Hij benadrukte dat hij trots is op de aanwezigen dat zij massaal naar het gemeentehuis zijn getrokken voor deze bijeenkomst. Het geeft goed aan dat we ons verbonden voelen met elkaar. Daarna gaf de heer Jan Lagas, docent wijsbegeerte, een inleiding over universele ethiek. Hij stelde dat de mensheid ver weg is geraakt van haar bronnen en dat lotsverbondenheid door maatschappelijke en technische ontwikkelingen steeds meer op de achtergrond dreigt te raken. “We moeten nu de handen in een slaan om deze tendens te doorbreken”, volgens Lagas. En, zo gaat hij verder, “hierbij kan het geloof een grote rol spelen”. Zijn lezing gaf in ieder geval voldoende stof tot discussie. Dit was ook de opzet want hierna zouden we uit elkaar gaan om te discussiëren aan de hand van stellingen. Maar zowel de Turkse vereniging als de Afrikaanse vrouwen hadden vlak voor het begin van de avond aangegeven dat ze graag een dans wilde uitvoeren en dus was het podium eerst voor de Turkse jongeren die in fraaie kledij een traditionele dans opvoerde en daarna voor de Afrikaanse vrouwen, die zichzelf begeleidend op trommels en in mooie felgekleurde jurken, zongen en dansten. 

null

De sfeer was daarna zo uitgelaten dat we de discussie maar achterwege hebben gelaten en de ruimte hebben gegeven om onder het genot van een drankje, de stands weer te bezoeken. En zij die daar behoefte aan hadden konden daar alsnog discussiëren. De bijeenkomst werd afgesloten in de raadszaal met het gezamenlijk zingen van het lied “You’ll never walk alone” en een knallend virtueel vuurwerk. Het was een mooie afsluiting van een mooi initiatief waar ik graag aan heb meegewerkt.

ArchiefRubrieken