Eric Leltz  RSS feed    

Cradle to cradle

Dinsdag 25 maart 2008

Vandaag zat ik in de raadszaal van Wageningen. Er was een debat over “cradle to cradle”, de vorm van duurzaamheid waarbij afval weer wordt (her)gebruikt. Dit betekent dat je bij alles wat je maakt moet nadenken over wat er gebeurt met de materie als je het product niet meer gebruikt. Dus een huis of een auto dient in die filosofie te worden gemaakt van afbreekbare en herbruikbare middelen. Van “cradle to grave” (take-make-waste) moeten we naar “cradle to cradle” (afval is voedsel). Venlo heeft flink ingezet op deze filosofie bij de bouw van de Floriade die in 2012 zal worden gehouden. De verantwoordelijk wethouder hield een enthousiast verhaal dat mijn beeld nog eens bevestigde dat je gewoon in dit soort zaken moet geloven. Wil je het niet doen dan zijn er genoeg argumenten die je hierin ondersteunen. Andersom zijn er ook voldoende argumenten om het wel te doen. Kijk naar waarom het wel kan in plaats van waarom het niet kan. Het gaat om de wil. En deze komt niet altijd vanzelf. In het geval van Venlo kwam dit door een externe “trigger”, de kamer van koophandel, die hamerde op duurzaamheid. De wethouder zag hierin kansen om Venlo op de kaart te zetten als vooruitstrevende gemeente. Hij noemde dit het opzetten van een totempaal waar de bevolking zich aan kan optrekken. Maar om anderen mee te krijgen is het wel belangrijk om vooral de economische voordelen te belichten. Probleem is dan wel dat deze voordelen meestal pas op de lange termijn zichtbaar worden. Denk bij de bouw van huizen bijvoorbeeld aan het maken van kosten tijdens de bouw die pas tijdens het gebruik worden terugverdiend. Dan speelt ook nog mee dat in de bouwfase de kosten worden gemaakt door anderen dan de uiteindelijke gebruiker. De wethouder had ook nog een mooi credo: “wees een visionair als het kan en een practicus als het moet”. Het was mij uit het hart gegrepen. Bij de bouw van de nieuwe wijk in Kernhem B zal ik hier zeker rekening mee houden. Daar liggen enorme kansen om duurzaam bezig te zijn. Alleen zit dat nog niet tussen de oren van de meeste raadsleden. Laat staan dat het in de genen zit. In mei houden we een symposium over de notitie “een stip op de horizon” over duurzaamheid. Dan zet ik een stap om dit meer prominent op de agenda van de raadsleden te zetten.

Burgemeester van der Knaap en de zaak Spijkers

Woensdag 19 maart 2008

De zaak van klokkenluider Spijkers blijft de gemoederen bezighouden. Binnen GroenLinks/PE zijn er gelukkig ook leden die hier een duidelijke mening over hebben. Dit is een zaak die zich voortsleept en waar eigenlijk zo snel mogelijk een einde aan moet komen. Ik zie dit echter wel als een landelijke kwestie en voor mij is daarom maar een kleine rol weggelegd. Dit beperkt zich tot bijvoorbeeld het tekenen van een adhesiebetuiging richting kabinet om de zaak op te lossen of het aansporen van de Tweede Kamer fractie van Groenlinks om hier iets aan te doen. De zaak raakt mij wel als het gaat om de rol die burgemeester van der Knaap heeft gespeeld. Immers als lid van de vertrouwenscommissie heb ik mij uitvoerig mogen bemoeien met zijn voordracht. En als hierbij zaken over het hoofd zijn gezien die wel een rol hadden moeten spelen, voel ik mij verantwoordelijk. Er is tijdens de benoemingsprocedure uitvoerig gekeken naar “het risicoprofiel” van de burgemeester. Ik zie op dit moment en op grond van wat ik nu weet, geen reden om mijn mening van destijds te herzien. Ik krijg hier wel vragen over maar deze zijn vrijwel unaniem gebaseerd op stukken uit de krant. En daar kan ik niet veel mee. Dan moet ik zelf nog uitvoerig op onderzoek uit. En daar pas ik voor. Dat is namelijk niet iets wat je even doet. En een onderzoek, dat heb ik al een keer gedaan. Ik wil wel graag aan de slag in deze zaak als ik concrete aanwijzingen krijg, dus onderbouwd, met wat er mis is gegaan en waar dat op gebaseerd is. Dus aanwijzingen waar ik direct mee verder kan zonder dat ik eerst weer op onderzoek uit moet gaan. Tot nu toe ontbreken deze concrete aanwijzingen. Maar wat niet is kan natuurlijk altijd nog komen. Ik zit er niet op te wachten maar sta er wel open voor. Overigens denk ik dat als er aanwijzingen komen deze vanuit Den Haag zullen komen. Daar ligt volgens mij de bal. En als uit die informatie blijkt dat de vertrouwenscommissie wel degelijk iets over het hoofd heeft gezien dan zal ik de eerste zijn om hier iets mee te doen.

Gezamenlijke commissievergadering over Ede-oost en Kernhem

Maandag 17 maart 2008

De commissies BFO en RO hadden vandaag een gecombineerde vergadering met maar drie onderwerpen: de milieu effecten rapportage (MER) van Ede oost, het eindrapport van de taskforce Kernhem en daar tussenin het toekennen van een budget aan Ede-oost. Er waren weer veel bezoekers afgekomen op de rapportage over de MER. Weer de bekende spandoeken en weer de bekende insprekers met weer dezelfde bekende verhalen. Als voorzitter heb je het doorgaans niet zo moeilijk, de raadsleden kennen de spelregels wel en respecteren deze ook. Bij de insprekers is dit anders. Ik geef altijd vooraf aan dat ze 5 minuten spreektijd krijgen en steevast krijg ik het antwoord: “oh, zolang heb ik helemaal niet nodig” en vervolgens moet ik vrijwel altijd ingrijpen. Het is voor mij nog zoeken naar een goede modus. Aan de ene kant wil ik de insprekers graag hun podium geven maar aan de andere kant moet ik als voorzitter ook de tijd bewaken van de vergadering. Want anders zitten wij in de kleine uurtjes nog te vergaderen terwijl de insprekers van de eerste agendapunten al op één oor liggen. Bij de MER had de commissie veel woorden nodig om aan te geven dat de Hartogsvariant eigenlijk geen reële optie meer is. Zowel de provincie, als het LNV als Rijkswaterstaat zullen hier geen groen licht voor geven. Zelfs de fracties die voorstander van de Hartogsvariant zijn kwamen niet al te overtuigend meer over. Er kwam uit een aantal fracties zelfs het geluid om de Hartogsvariant maar meteen te laten vallen zodat deze ook niet meer onderzocht hoeft te worden. Ik heb het ook al eerder in de Raad gezegd. Een onderzoek van de Hartogsvariant is weggegooid geld. Maar het betekent ook dat er eigenlijk geen keuze is. De tweede optie, de west variant A2, is in vele opzichten meer dan een goed alternatief. Voor mijn gevoel is de keuze vanavond dus gemaakt. Voor de bühne en hun achterban houden een aantal fracties de Hartogsvariant nog open maar het wordt voor hen denk ik nu zoeken naar een mooie aftocht. Mijn fractie heeft ook nu weer duidelijk kleur bekend. Kies voor de A2 variant en ga aan de slag. Ik schreef hier al eerder over op mijn log van 5 februari jongstleden. Overigens moet bij de ontsluiting van Ede-oost een veel grotere rol worden weggelegd voor intercity station Ede-Wageningen dan tot nu toe het geval is. Een station zo dicht bij een woonwijk. Daar moeten toch mogelijkheden liggen om het gebruik van het openbaar vervoer te verhogen.

Wat betreft het eindrapport werkgroep Kernhem. Het gaat hier om heel veel punten. Het is geen goede strategie om alle punten na te lopen. Mijn idee is, beperk je tot het proces en laat de invulling en uitvoering over aan de bewoners. Laat de mensen in de wijk samen met de ambtenaren zelf naar oplossingen zoeken. Wat dat betreft is het rapport nog niet echt af als je naar de opdracht kijkt. Of het allemaal nog wel zo leeft in Kernhem is wel de vraag. De response van 44 antwoorden op een aantal van 1100 verzonden enquêtes roept vragen op. En dan te bedenken dat bij die 44 waarschijnlijk ook nog de werkgroepleden zitten. Is dit gelatenheid omdat er een beeld is dat er toch niets wordt gedaan met de input van de bewoners? De wethouder legde het liever anders uit. Het is voor hem een teken dat de bewoners tevreden zijn. De inspreekster had weer een ander idee. Er was een te hoge drempel om de enquête in te vullen. Dat kon alleen via het downloaden van een document van grote omvang op de gemeentelijke website. Ja, dat zal de response zeker negatief hebben beïnvloed. Ander punt van zware kritiek waren de kaders die de werkgroep had meegekregen. In de motie was helemaal geen sprake van kaders en nu zijn ze er ineens bijgezet. Juist de problemen in Kernhem vragen om een integrale benadering. Maar dat wordt wel gedwarsboomd als je allerlei kaders gaat stellen. Tot slot kwam de “running gag” de warmtecentrale natuurlijk weer ter sprake. Met het ondeugdelijke hek dat “ook weer niet zo erg is om dat de centrale er toch maar tijdelijk staat”. Maar de centrale heeft zo lijkt het, het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld en blijft dus als het aan het college ligt permanent op de huidige locatie staan. En ja, daar kan het college niet veel aan doen want "dat komt door Nuon". Is er even tijd voor een lachpauze?

Dierenwelzijn leeft nog niet bij de Raad

Donderdag 13 maart 2008

Ik schreef op mijn weblog van afgelopen dinsdag dat ik nog even het staartje van de discussie over de inventarisatie dierenwelzijn heb meegemaakt. Deze inventarisatie is er gekomen op verzoek van de fracties van de PvdA en van GroenLinks/PE. Voor mijn fractie is de inventarisatie een stap op weg naar een dierenwelzijnsbeleid voor Ede. Vorig jaar bleek de stap in één keer naar een dergelijk beleid nog een te grote stap. Omdat ik de vergadering van de commissie RO voorzat kon ik helaas niet deelnemen aan de discussie en heeft Ap dit voor zijn rekening genomen. Dierenwelzijnsbeleid is niet alleen belangrijk omdat Ede een groot buitengebied heeft maar ook om als kader te dienen waarop kan worden teruggevallen in concrete gevallen. Hierdoor wordt een ad-hoc aanpak voorkomen. Dit wordt ook als argument genoemd door B&W in haar antwoord van 23 november 2006 over het initiatief voorstel betreffende circussen met wilde dieren. Ook past het in de weg van de duurzaamheid die de gemeente is ingeslagen met de site www.edehoudtvandetoekomst.nl en als millenniumgemeente. De inventarisatie zelf staat op welgeteld 4 bladzijden. Meer dan de helft van het stuk bestaat uit wetteksten. De inventarisatie mist samenhang. Zo klinkt de opmerking over vuurwerk in de buurt van het dierenasiel sympathiek maar is het ook een vorm van incidenten politiek. De notitie lijkt nu een min of meer willekeurige opsomming. Een meer logische indeling is:

 • Landbouw huisdieren Vis (denk aan de sportvisserij)
 • Gezelschapsdieren
 • Paarden
 • Dieren in gevangenschap zoals bij hertenkampen en circussen
 • Dieren in de natuur (met ondermeer de jacht)
 • Proefdieren

Zoals ook in de nota Dierenwelzijn van het ministerie wordt gehanteerd. De inventarisatie is enerzijds niet compleet. De fractie van GroenLinks/PE mist onder meer:

 • landbouw dieren als koeien, kalveren, varkens, pluimvee, paarden en biggen.
 • hobbydieren
 • de rol van de inwoners en hoe zij bij dierenwelzijn worden betrokken. Immers de zorg voor dieren is ook een verantwoordelijkheid van de burgers.
 • thema’s als het doden van dieren en transport
 • welke terugkerende overleggen er zijn met dierenorganisaties

Anderzijds gaat de nota ook verder dan een inventarisatie. Zo wordt vooruitlopend op een eventuele discussie al een uitspraak gedaan over circussen met wilde dieren. Dit hoort er gewoon niet in. Mijn fractie ziet graag dat de inventarisatie wordt gecompleteerd. Vervolgens kan er een commissie brede discussie komen waarbij vragen centraal staan als:

Vinden we het voldoende wat er nu wordt gedaan? Zo nee, wat willen we aanvullen? Hoe gaan we dit dan aanpakken?

Dit moet leiden tot een dierenwelzijnsbeleid voor Ede. Bij het komen tot beleid dienen de landelijke ontwikkelingen op de voet te worden gevolgd. Het lokaal beleid kan worden gezien als aanvullend. Hierin passen bijvoorbeeld uitspraken over:

 • Hoe gaan we om met schadebestrijding?,
 • Wat is onze visie op megastallen?,
 • Wat is onze visie op de jacht (ondermeer op zwijnen)?,
 • Net zoals de boer wordt aangesproken op de productiewijze kan de consument worden aangesproken op zijn koopgedrag. Willen we de burgers hierop aanspreken?,
 • Hoe zien we de rol van de jeugd?,
 • Hoe kijken we aan tegen circussen met wilde dieren?

Het op te stellen beleid kan dienen als groeidocument. Het beleid met daarin de huidige situatie, de doelstellingen (= gewenste situatie) en de te bereiken resultaten kan worden aangevuld met een actielijst inclusief planning. Helaas vonden alle fracties op die van D66 en GroenLinks/PE na, de huidige inventarisatie voldoende. Dierenwelzijn leeft dus duidelijk niet in Ede. Het stuk zoals het nu voorligt zal als er niets wordt gedaan snel in de prullenbak verdwijnen lijkt me. Immers, wat moet je daar mee? Hoewel alle fracties destijds unaniem hebben ingestemd met het maken van de inventarisatie wist ik ook wel dat een aantal fracties zo hun reserves hebben. Dus dat ze nu niet verder willen gaan begrijp ik best wel. Maar voor de fracties die altijd de mond vol hebben gehad over het dierenwelzijn en nu alsnog afhaken heb ik geen goed woord over. Slappe hap en knikkende knietjes. We zijn weer thuis. Maar we komen elkaar nog wel tegen op het gebied van dierenwelzijn. Want ik geef niet op.

ArchiefRubrieken