Eric Leltz  RSS feed    

Dierenwelzijn leeft nog niet bij de Raad

Donderdag 13 maart 2008

Ik schreef op mijn weblog van afgelopen dinsdag dat ik nog even het staartje van de discussie over de inventarisatie dierenwelzijn heb meegemaakt. Deze inventarisatie is er gekomen op verzoek van de fracties van de PvdA en van GroenLinks/PE. Voor mijn fractie is de inventarisatie een stap op weg naar een dierenwelzijnsbeleid voor Ede. Vorig jaar bleek de stap in één keer naar een dergelijk beleid nog een te grote stap. Omdat ik de vergadering van de commissie RO voorzat kon ik helaas niet deelnemen aan de discussie en heeft Ap dit voor zijn rekening genomen. Dierenwelzijnsbeleid is niet alleen belangrijk omdat Ede een groot buitengebied heeft maar ook om als kader te dienen waarop kan worden teruggevallen in concrete gevallen. Hierdoor wordt een ad-hoc aanpak voorkomen. Dit wordt ook als argument genoemd door B&W in haar antwoord van 23 november 2006 over het initiatief voorstel betreffende circussen met wilde dieren. Ook past het in de weg van de duurzaamheid die de gemeente is ingeslagen met de site www.edehoudtvandetoekomst.nl en als millenniumgemeente. De inventarisatie zelf staat op welgeteld 4 bladzijden. Meer dan de helft van het stuk bestaat uit wetteksten. De inventarisatie mist samenhang. Zo klinkt de opmerking over vuurwerk in de buurt van het dierenasiel sympathiek maar is het ook een vorm van incidenten politiek. De notitie lijkt nu een min of meer willekeurige opsomming. Een meer logische indeling is:

 • Landbouw huisdieren Vis (denk aan de sportvisserij)
 • Gezelschapsdieren
 • Paarden
 • Dieren in gevangenschap zoals bij hertenkampen en circussen
 • Dieren in de natuur (met ondermeer de jacht)
 • Proefdieren

Zoals ook in de nota Dierenwelzijn van het ministerie wordt gehanteerd. De inventarisatie is enerzijds niet compleet. De fractie van GroenLinks/PE mist onder meer:

 • landbouw dieren als koeien, kalveren, varkens, pluimvee, paarden en biggen.
 • hobbydieren
 • de rol van de inwoners en hoe zij bij dierenwelzijn worden betrokken. Immers de zorg voor dieren is ook een verantwoordelijkheid van de burgers.
 • thema’s als het doden van dieren en transport
 • welke terugkerende overleggen er zijn met dierenorganisaties

Anderzijds gaat de nota ook verder dan een inventarisatie. Zo wordt vooruitlopend op een eventuele discussie al een uitspraak gedaan over circussen met wilde dieren. Dit hoort er gewoon niet in. Mijn fractie ziet graag dat de inventarisatie wordt gecompleteerd. Vervolgens kan er een commissie brede discussie komen waarbij vragen centraal staan als:

Vinden we het voldoende wat er nu wordt gedaan? Zo nee, wat willen we aanvullen? Hoe gaan we dit dan aanpakken?

Dit moet leiden tot een dierenwelzijnsbeleid voor Ede. Bij het komen tot beleid dienen de landelijke ontwikkelingen op de voet te worden gevolgd. Het lokaal beleid kan worden gezien als aanvullend. Hierin passen bijvoorbeeld uitspraken over:

 • Hoe gaan we om met schadebestrijding?,
 • Wat is onze visie op megastallen?,
 • Wat is onze visie op de jacht (ondermeer op zwijnen)?,
 • Net zoals de boer wordt aangesproken op de productiewijze kan de consument worden aangesproken op zijn koopgedrag. Willen we de burgers hierop aanspreken?,
 • Hoe zien we de rol van de jeugd?,
 • Hoe kijken we aan tegen circussen met wilde dieren?

Het op te stellen beleid kan dienen als groeidocument. Het beleid met daarin de huidige situatie, de doelstellingen (= gewenste situatie) en de te bereiken resultaten kan worden aangevuld met een actielijst inclusief planning. Helaas vonden alle fracties op die van D66 en GroenLinks/PE na, de huidige inventarisatie voldoende. Dierenwelzijn leeft dus duidelijk niet in Ede. Het stuk zoals het nu voorligt zal als er niets wordt gedaan snel in de prullenbak verdwijnen lijkt me. Immers, wat moet je daar mee? Hoewel alle fracties destijds unaniem hebben ingestemd met het maken van de inventarisatie wist ik ook wel dat een aantal fracties zo hun reserves hebben. Dus dat ze nu niet verder willen gaan begrijp ik best wel. Maar voor de fracties die altijd de mond vol hebben gehad over het dierenwelzijn en nu alsnog afhaken heb ik geen goed woord over. Slappe hap en knikkende knietjes. We zijn weer thuis. Maar we komen elkaar nog wel tegen op het gebied van dierenwelzijn. Want ik geef niet op.



Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

Archief



Rubrieken