Eric Leltz  RSS feed    

Een dag uit het leven

Dinsdag 27 november 2007

Vandaag veel gemeentelijke activiteiten. Het begon aan de Callunaschool. Net als vorige week in de Meander in Kernhem heb ik een milieules gegeven. Dit is een initiatief van de gemeente Ede en wordt uitgevoerd onder leiding van “Het Groene Wiel” te Wageningen, een stichting voor milieu educatie. Om 18.00 uur was ik in het gemeentehuis voor de hoorzitting bestemmingsplannen. Er waren twee insprekers voor drie zienswijzen over de plannen in Ede centrum. Bij deze bijeenkomsten valt het mij vaak op dat bewoners heel goed inzien dat niet alleen hun belang telt maar dat de commissie ook naar het algemeen belang moet kijken. Vandaar dat het bij de bijeenkomst niet zondermeer klachten regent maar dat er ook serieuze oplossingen worden aangereikt. Daarna meteen door naar de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Vandaag zit ik deze commissie voor en omdat we vanavond beginnen met een besloten vergadering die geschorst wordt voor de reguliere vergadering waarna we weer doorgaan met het besloten gedeelte, heb ik even overleg gepleegd met de secretaris. Want het is nu wel zaak om de tijden zeer goed in de gaten te houden. Met name als er veel presentaties en insprekers zijn is dit een aandachtspunt. En …. er zijn een paar insprekers. In de reguliere vergadering hebben we gesproken over de problematiek bij de volkstuinen aan de Koekeltse Boslaan. Dit naar aanleiding van een werkbezoek van een aantal leden van de commissie. Zie mijn weblog van 6 oktober 2007. Doel is om duidelijkheid te krijgen van de wethouder over de toekomst van de volkstuinen. We willen onder andere graag informatie over:

  • de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen,
  • de planologische en financiële mogelijkheden,
  • de uitvoerbaarheid van de door de tuinders voorgestelde plannen.

De vele tuinders op de publieke tribune werden er niet veel wijzer van. Er kon helaas nog geen duidelijkheid worden gegeven. Dit kan pas in april 2008 als de varianten voor de aansluiting van Ede-Oost op de A12 bekend zijn. Daarna de Caveljeschool. Er lag een motie van onder andere onze fractie om te onderzoeken of dit gebouw behouden kon blijven. Het resultaat van dit onderzoek ligt nu voor. Behouden blijkt een dure optie. Dit vanwege bouwtechnische en didactische redenen. Voorstel is om alsnog over te gaan tot sloop en een nieuwe school met appartementen neer te zetten. Deze appartementen zorgen voor de financiering. Dus je kunt wel nagaan dat van sociale woningbouw geen sprake zal zijn. Ook bij het kostenplaatje kun je vraagtekens zetten want de school ligt op een druk kruispunt. Dit betekent dat er extra maatregelen moeten worden genomen tegen geluidsoverlast en voor schone lucht. Dit gaat dan snel tonnen extra kosten. Tot slot het initiatiefvoorstel van SGP, VVD en CDA over vitaliteit kleine kernen. Dit voorstel is overbodig geworden met de reactie van het college in de hand. In deze reactie staat heel duidelijk beschreven hoe we met de kernen omgaan. Vreemd is wel dat de initiatiefnemers niet vooraf contact hebben opgenomen met het college over het voorstel. Dit zal wel met een doorgeschoten gevoel van dualisme te maken hebben.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken