Eric Leltz  RSS feed    

Bezuinigen

Dinsdag 16 februari 2010

 

eric leltz

In de Gelderlander van afgelopen zaterdag stond dat in de verkiezingsprogramma’s niets wordt geschreven over de bezuinigingen of beter over de verminderde rijksbijdrage aan de gemeente. Er werd zelfs gesproken van kiezersbedrog. Ik wil dat beeld toch nuanceren. Er zijn partijen die hier wel degelijk iets over schrijven al denken ze dan niet zozeer aan bezuinigen maar aan het vergroten van de inkomsten van de gemeente. Zo geeft de Christen Unie aan dat met een brede rioolheffing meer kosten dan tot nu toe kunnen worden verhaald. Andere partijen zien meer in het vergroten van de gemeente inkomsten door de onroerend zaak belasting (OZB) te verhogen (D66, PvdA) of belasting te heffen op het gebruik van de wegen in het buitengebied (PvdA). In het programma van GroenLinks/PE staat niet expliciet genoemd waar we gaan bezuinigen. Het programma is een overzicht van wat we willen bereiken en waar we dus juist niet op gaan bezuinigen.

Een discussie over hoe we de kredietcrisis aanpakken had wat mijn fractie betreft allang gevoerd moeten worden. We hebben al in oktober 2008 gevraagd om een visie van het college over de aanpak van de kredietcrisis. Toen dit niet kwam hebben we zelf de notitie “maak van een kikker een prinses” geschreven, over de kansen die er ook zijn. En dan hoef je niet altijd direct te bezuinigen. Je kunt ook slimmer werken of juist investeren om op termijn veel minder kosten te maken. Dat is ook bezuinigen. Typerend is dat een aantal maatregelen uit onze notitie nu wel worden opgepakt zoals recent de banenpool om medewerkers die bij de ene werkgever uit de boot vallen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen bij een andere werkgever. Investeer dus in het voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op een uitkering en investeer dus in werk en/of opleiding. Ook hebben we aangegeven dat er een brede kerntaken discussie gevoerd moet worden met inwoners, ondernemers en raad over wat we als gemeente wel en niet gaan doen.

Het komt neer op het maken van keuzes. Het college in Ede heeft hier niet hard genoeg aan gewerkt. Op zijn minst hadden er een aantal scenario’s moeten liggen waardoor je sneller kunt reageren op wat op je afkomt. Omdat deze scenario’s er ook na meer dan een jaar niet zijn leeft bij GroenLinks/PE de gedachte dat we stil staan waar we in beweging hadden moeten zijn. Een stilstaand doel is nu eenmaal een gemakkelijke prooi. En dan moet de echte bezuinigingspijn nog komen. Want pas in 2012 gaan we de gevolgen echt merken. En juist dan moeten we zo ver zijn dat we beter en slimmer en dus efficiënter werken. Hieronder valt:  

  • anders werken bijvoorbeeld meer thuis werken door te investeren in ICT zoals open source software. Hiermee bespaar je op facilitaire dienstverlening, gebouwen, parkeerplaatsen en beveiliging. En het is ook goed voor de duurzaamheid
  • het aanpakken van de overlegcultuur. Ga staand vergaderen en leg alleen de besluiten vast in plaats van uitgebreide verslagen te schrijven.

Hiermee worden kleine slagen gemaakt maar vele kleintjes maken ook een grote slag. Om grotere slagen te maken kan

  • meer worden samengewerkt met bedrijven en andere gemeenten voor bijvoorbeeld inkoop, projectorganisatie en onderhoud,
  • kritisch worden gekeken naar de inzet van externen,
  • nog eens goed naar de fasering van grote projecten als “Ede-oost” en “Het nieuwe landgoed” worden gekeken,
  • de subsidiestroom en de regelgeving nader onder de loep worden genomen.

Wij zien niets in een vacaturestop omdat door de vergrijzing binnen niet al te veel tijd veel kennis en kunde verloren gaat door het uittreden van oudere werknemers. Dan is het nu al zaak om goede mensen binnen te halen en extra aandacht te geven aan het behoud van (jonge) werknemers.

Inkomen kan worden verkregen door gemeentegrond, gebouwen en voorwerpen als lantaarnpalen en bushokjes (nog) beter te benutten voor reclameborden, zonnepanelen, windmolens en groene daken.

Dus eerst werken aan efficiency en het genereren van (nieuwe) inkomsten voordat je de belastingen verhoogd. Op deze wijze blijft Ede in de visie van GroenLinks/PE een baken waar de inwoners op kunnen koersen.  

ReactiesBennekommer
Naar verluidt moet Ede maar liefst 12 miljoen bezuinigen. De voorstellen van Eric Leltz leveren maar een fraktie van dat bedrag op. Laat hij liever ervoor pleiten om al die prestigeprojekten zoals bijv. de ondertunneling van het station de nek om te draaien. Ik heb in de afgelopen jaren nog niemand geproken die gevraagd heeft om een winkelcentrum over de weg en over verdieping van et station. Wat worden we daar wijzer van? Bovendien lopen we met het station vergelijkbare risiko's als met de Betuweroute en de Noord-Zuidlijn. Wie gaat de overschrijdingen betalen?
Eric leltz
In de eerste plaats jammer dat je niet met je eigen naam bekend wil worden. Geen pluspunt. Ede moet minstens 12 miljoen bezuinigen en maximaal 18 miljoen. De hoogte hangt af van de plannen die nu in Den Haag worden gesmeed. Maar dit bedrag kan over een aantal jaren worden uitgesmeerd. En daarom schrijf ik bijvoorbeeld over de fasering van grote projecten als Ede-oost. En dat je schrijft dat je met mijn plannen onvoldoende kunt bezuinigen is ongenuanceerd. Of dit voldoende is hangt samen met bijvoorbeeld hoe ver je gaat met bezuinigen op externe, over hoeveel tijd je de kosten van grote projecten uitsmeert, in welke mate je samen werkt met andere gemeenten en met bedrijven en hoe de kerntaken discussie uitvalt.


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken