Eric Leltz  RSS feed    

WOB verzoek

Maandag 18 februari 2013

eric leltz

Aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting

Ede, 14 februari 2013

Geachte heer,

Op 8 februari 2013 heeft u een nieuwsbericht doen uitgaan inzake het geschil tussen de SGBB en uw fonds. U deelt in genoemd bericht mee dat u en de voormalige leden van de Raad van Toezicht een schikking hebben getroffen. Een dergelijke schikking betreft over het algemeen een overeenkomst tussen twee partijen waarmee het conflict is opgelost alvorens een rechter een uitspraak heeft gedaan.

Een van voormalige leden van de Raad van Toezicht van SGBB is de huidige wethouder van de gemeente Ede de heer E. van Milligen. De fractie van GroenLinks/PE hecht aan een integer gemeentebestuur. Echter het handelen van de heer Van Milligen als lid van de Raad van Toezicht van bovenvermelde Stichting kan door onze fractie niet getoetst worden, omdat door u geen nadere mededelingen worden gedaan. Daarnaast deelt u niet mede welk bedrag aan u is betaald om tot een schikking te kunnen komen. De fractie van GroenLinks/PE wenst kennis te nemen van de schikking en wenst kennis te nemen van het bedrag dat met de schikking is gemoeid. Louter op die wijze kan de fractie van GroenLinks/PE beoordelen of de heer Van Milligen in deze integer heeft gehandeld en of de heer Van Milligen door ons momenteel als een integer bestuurder kan worden beschouwd. U deelt mee dat op basis van de BCA-polis aan het CFV een bepaald bedrag is betaald. Genoemde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten begaan in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris. Het uitbetalen van het bepaalde bedrag houdt feitelijk in dat op deze wijze erkend wordt dat mogelijk de heer Van Milligen fouten kan hebben begaan in zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van SGBB. Derhalve verzoek ik u om alle informatie met betrekking tot de schikking en het betreffende bedrag aan ons te verstrekken.

U kunt dit verzoek beschouwen als een Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek. Uw antwoord zie ik binnen de wettelijke termijn van 4 weken tegemoet. Bij voorbaat mijn dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Eric Leltz, Fractievoorzitter GroenLinks/PEReactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken