Eric Leltz  RSS feed    

Een stille ramp

Vrijdag 19 november 2010

   

ericleltz 

   

Door het storten van slib in waterplassen vindt er in Nederland een sluipende milieuramp plaats. Op 80 plaatsen wordt slib gestort en het gaat om flinke hoeveelheden. Zo wordt de Rosandepolder bij Arnhem van 20 meter diep teruggebracht naar 6 meter diep. In Ede wordt slib gestort in de grote Veenderplas bij Lunteren. Door het storten van slib worden de bronnen voor kwelwater afgedekt waardoor er geen schoon water meer in de plassen kan komen. Hierdoor neemt de kwaliteit van het water in de plas langzaam af. Ecologen spreken van een fosfaatbom in de wateren. Het verstoorde ecologisch evenwicht door een verhoogd fosfaatgehalte zal een forse achteruitgang van de ecologie tot gevolg hebben waardoor vissen sterven en de groei van de schadelijke blauwalg wordt bevorderd. De ecologen spreken ook de mening van het rijk tegen dat het verontdiepen van de plassen de biodiversiteit oftewel de soortenrijkdom, ten goede komt. Juist bij ondiepe plassen hebben het weer, de wind en vissen die de bodem omwoelen, grotere invloed op het vrijmaken van fosfaat dan bij diepe plassen met alle negatieve gevolgen van dien. Als blauwalg eenmaal in de plassen zit moeten hoge kosten worden gemaakt om het ecologisch evenwicht te herstellen. Zo wordt aan de Loosdrechtse plassen veel geld uitgegeven om ijzerchloride toe te voegen aan het water en om brasem weg te vissen omdat die vissen het fosfaat loswoelen van de bodem. Ook hier geldt dus dat voorkomen altijd nog beter is dan genezen. Eén voorspelling van de ecologen is voor de Veenderplas helaas al uitgekomen. Er is daar inmiddels blauwalg aangetroffen.

Dat het ook anders kan bewijst de gemeente Deventer bij de geplande stort in de Linderveldplas. Vanuit de zorgplicht voor haar inwoners heeft zij duidelijk gemaakt dat het belang van de stort niet opweegt tegen de gezondheidsrisico’s van de bodem- en grondwaterverontreiniging. Ze zijn daar zelfs nog verder gegaan door ook het bestemmingsplan aan te passen en het gebied waarin de Linderveldplas ligt aan te wijzen als natuurgebied. Dan is het storten van slib al helemaal “uit den boze”. Maar ja, daar staat wel een GroenLinks wethouder aan het roer. Dat het ook anders moet kan de tweede kamer binnenkort bewijzen als deze hierover debatteert. Maar met de opportunistische wind die in Nederland waait is er weinig hoop.

     Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken