Eric Leltz  RSS feed    

Niet iedereen is blij met de reclamebelasting

Maandag 24 november 2008

Deze week zijn de commissie vergaderingen ter voorbereiding van de raadsvergadering in december. Vanavond beginnen we met de commissie Algemene zaken en middelen. Meest in het oog springende agendapunten waren het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over de Wet Waardering Onroerende zaken en de reclamebelasting in Ede centrum. Uit het rapport van de rekenkamercommissie bleek dat de waardering in tegenstelling tot wat werd gedacht vrij goed is verlopen. De verschillen in waardering met vorig jaar zijn ontstaan door het gebruik van een nieuw meet systeem. Daarnaast was de afdeling overgegaan van het uitbesteden van het meetwerk naar het in eigen beheer uitvoeren van het werk. Dit had grote gevolgen en dat had wel beter gecommuniceerd moeten worden. Wat de reclamebelasting betreft is aan de voorwaarden om dit in te voeren zoals de Raad die dit voorjaar heeft vastgesteld voldaan. Er is een referendum gehouden en voldoende deelnemers hebben aangegeven positief te staan tegenover het invoeren van de belasting. Het proces verbaal van het referendum riep wat vragen op want niet duidelijk was of alle stemmen wel waren meegenomen. Er kon gestemd worden via de post, fysiek bij de notaris en op drie informatieavonden. De indruk werd gewekt dat alleen deze laatste “stemmenstroom” was meegeteld. Dit bleek toch niet waar te zijn. Invoeren dus die belasting. De winkeliersvereniging heeft zelf gevraagd om het heffen van deze belasting want op vrijwillige basis kregen zij het niet voor elkaar om iedereen te laten meebetalen. Dan maar via een verplichte gemeentelijke belasting die vervolgens wordt doorgesluisd naar de winkeliers vereniging. Natuurlijk na aftrek van de kosten. Over deregulering hoor ik de winkeliers ineens niet meer. Op deze wijze worden de zogehete “freeriders” in de wielen gereden. Deze “freeriders” zijn winkeliers die wel profiteren van allerlei voorzieningen maar hieraan niet meebetalen. Na drie jaar is er een evaluatie. Dan moet maar gekeken worden of dit de juiste weg was en zo ja, probeer dan tariefdifferentiatie toe te passen bijvoorbeeld naar plaats van de winkel in het centrum, grote van de winkel en/of reclame uiting. Wel jammer dat de winkeliers zo verdeeld zijn. Een gemiste kans. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel.

ReactiesMarcel de Heus
Welnu, jammer dat ik wederom een kans heb gemist om aan te geven hoe eenzijdig de voolichting door de OVEC en consorten aan B&W en de raad zijn geweest. Ik ben moegevochten om rechtvaardige lastenverdeling op gebied van de reclamebelasting te verwerven. Gezien de reeds ingevoerde belasting, denk ik dat we maar via bezwaarschriften en de rechter voor ons gelijk moeten gaan. De achterkamertjespolitiek moet nu maar via de media aan het licht komen, waarbij we niet moeten schuwen om de polarisatie die ontstaan is maar via diezelfde media naar buiten te brengen. Het gemeenteboontje komt om zijn loontje

Marcel de Heus


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken