Eric Leltz  RSS feed    

Opmerkelijk

Woensdag 28 september 2011

eric leltz

De uitspraak van het bestuur van Proominent, het overkoepelende orgaan van de openbare scholen, om het aantal allochtone leerlingen op de Zuiderpoort school terug te dringen is opmerkelijk. En niet alleen omdat hierdoor de leerlingen worden geschoffeerd, de leerkrachten worden gepasseerd en de medezeggenschapsraad wordt gefrustreerd. Daarnaast is de juridische houdbaarheid door het bestuur vooraf niet getoetst. Dit is bij elkaar zo’n groot bewijs van bestuurlijk onvermogen dat je haast aan een vooropgezet plan gaat denken. En dat het bestuur wellicht met opzet stof heeft willen doen opwaaien om bijvoorbeeld een statement te maken tegen de aanmeldingsvoorwaarden van de christelijke scholen.

Opmerkelijk is ook de totale afwezigheid van het college van B&W in Ede in deze kwestie. Door niet meteen krachtig stelling te nemen tegen de uitspraak heeft dit kunnen escaleren. Daardoor buitelden de over het algemeen in deze kwestie eensgezinde politieke partijen over elkaar heen, stortte de landelijk pers zich op de zaak, liet de Onderwijsinspectie van zich horen en werden zelfs Kamervragen gesteld. En als het even tegen zit domineert dit onderwerp ook de raadsvergadering van donderdag. B&W had vooral geen regie en liep daardoor steeds achter de feiten aan. Het kon alleen nog maar reageren.

En zo moeilijk was het niet. Afgelopen vrijdag al heb ik aan B&W gevraagd om, als dit werkelijk het beleid van het bestuur blijkt te zijn, hier het bestuur direct op aan te spreken. Ik moet het antwoord nog krijgen. Maar het is nog niet te laat. De gevoelens van de raad zijn duidelijk. Speel hier op in B&W door nog voor de raadsvergadering een verklaring af te leggen waarin de uitspraak wordt veroordeeld en waarin wordt toegezegd dat er een “orenwas gesprek” met het bestuur zal plaatsvinden onder het motto “eens maar nooit weer”. Deze ochtend heb ik dit verzoek bij B&W neergelegd.

Vrijheid van onderwijs?

Vrijdag 23 september 2011

eric leltz

Vandaag stond in "de Gelderlander" dat basisschool De Zuiderpoort een aantal leerlingen na de verplichte verhuizing in verband met een verbouwing niet meer terug wil laten komen. Het bestuur heeft besloten dat de school na de verbouwing wil beginnen met een percentage van maximaal één allochtone leerling op vier autochtone. Ouders zijn verbouwereerd: "het voelt als een klap in het gezicht" en het woord 'racisme' werd al door een van de ouders in de mond genomen. Een school hoort een afspiegeling te zijn van de wijk. En de wijk hoort gemêleerd te zijn. Voor dat laatste draagt de gemeente mede zorg. Een school kan niet eenzijdig gaan bepalen wie er wel en niet op school worden toegelaten zolang de leerlingen en ouders zich houden aan de geldende regels. En in het geval van de Zuiderpoort gaat het dus ook nog om leerlingen die al op de Zuiderpoort zitten.

We zullen aan de wethouder vragen wat er nu precies waar is aan het bericht. Als dit het beleid van de school blijkt te zijn, dient het schoolbestuur hier direct op te worden aangesproken. En als de school desondanks leerlingen gaat weigeren? Dan is het tijd voor een pittig gesprek tussen gemeentebestuur en schoolbestuur. En aan de ouders het advies om een klacht in te dienen bij het anti discriminatie bureau in Arnhem.

Raadsonderzoek

Maandag 12 september 2011

eric leltz
Onlangs ontvingen de raadsfracties een brief waarin een mevrouw uit Bennekom vroeg om een raadsonderzoek over de gang van zaken bij de bouw op het oud ziekenhuis terrein langs de A12 door Opella.

Een raadsonderzoek wordt niet vaak uitgevoerd en het is dan ook een zwaar middel. De laatste keer dat in Ede een dergelijk onderzoek is uitgevoerd, was vier jaar terug bij de Dikkenberg. In het raadsonderzoek zou het handelen van Opella bij de gebiedsontwikkeling langs de A12 en de verwevenheid van de gemeente Ede hierbij, onder de loep moeten worden genomen. Deze verwevenheid zou voor de gemeente volgens de mevrouw, een belemmering kunnen zijn voor een objectieve beoordeling.

Als je je verdiept in het dossier, kun je de vraag enigszins begrijpen. Het lijkt er op alsof de gemeente het belang van Opella boven andere belangen stelt. Alle zienswijzen en bezwaren zijn aan de kant geschoven. Er moest vooral gebouwd kunnen worden. In de loop der tijd is men mevrouw als querulant gaan beschouwen waar “toch niet mee te praten viel”. De bezwaarschriftencommissie en de Rechtbank in Arnhem hebben mevrouw diverse keren in het gelijk gesteld, maar het college heeft zich daar gewoon niet veel van aangetrokken. Een greep uit het dossier: 

 • Kapvergunning bomen langs A12 is tweemaal vernietigd door de rechtbank en in de derde procedure was het te laat omdat de bomen al gekapt waren,
 • De bewuste bomen zijn in strijd met de Flora en Faunawet in het broedseizoen gekapt,
 • Op het terrein zijn rond oude gebouwen diverse bomen zonder vergunning geveld,
 • In plaats van te boren, zijn de heipalen voor het geluidsscherm de grond in geslagen, ook op 10 meter afstand van een monumentale boerderij,
 • In de civiele procedure om de schade van het heien en andere werkzaamheden te verhalen verschuilen aannemers en gemeente zich achter elkaar,
 • Voor de reeds gerealiseerde nieuwbouw ontbreekt een nadrukkelijke goedkeuring door de welstandscommissie.

Jarenlang werd gesproken van een kwalitatief hoogstaande inrichting van de openbare ruimte. De realiteit is dat de bebouwing erg compact is, er weinig aandacht is voor de inrichting van de omgeving, de aanplant op het talud van de A12 als mislukt mag worden beschouwd, de fietsenstallingen in de voortuintjes wat armoedig aan doen en er niet half verdiept kan worden geparkeerd. Dat Opella zich hiermee onttrekt aan bepalingen van het voor hen opgestelde bestemmingsplan negeert het college.

De werkzaamheden aan het in aanbouw zijnde 3e gebouw liggen overigens al een tijd stil. En in het laatste oude gebouw, dat niet voldoet aan de normen van fatsoenlijke huisvesting, zijn toch weer ouderen ondergebracht voor de duur van 3 jaar.

Je zou voor minder het vertrouwen in de overheid opzeggen. Het zou daarom goed zijn als de gemeente Ede alle procedures stop zet en eerst eens echt oplossingsgericht met mevrouw in gesprek gaat. Eventueel met een mediator. Een raadsonderzoek kan daarna altijd nog.

Geen gelopen race

Dinsdag 06 september 2011

eric leltz

Vorige week heeft de rechter in Arnhem zich uitgesproken in een zaak die is aangespannen door een ondernemer over de opgelegde reclamebelasting 2009 in het centrum van Ede.

De rechter is van oordeel dat de belastingaanslag moet worden vernietigd met als reden dat deze belasting niet aan iedere ondernemer is opgelegd. En dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de gemeente Ede omdat dit kan betekenen dat de gemeente er 682.500 euro bij inschiet. Ik kom op dit bedrag door het aantal ondernemers (350) te vermenigvuldigen met het bedrag van de aanslag (650 euro) en dit over de afgelopen 3 jaar. En hier komt dan ook de rente bij over de door de winkeliers ten onrechte betaalde belasting.

Mijn fractie vraagt zich af wat de (financiële) gevolgen voor de gemeente Ede zijn van deze uitspraak. We hebben daarom de volgende vragen gesteld:

 1. Wat is de hoogte van de ten onrechte opgelegde reclamebelasting 2009?
 2. Wat zijn de kosten om dit bedrag weer terug te betalen aan de ondernemers?
 3. Hoe wordt omgegaan met de aanslagen van 2010 en 2011?
 4. Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) en de door haar geplande activiteiten?
 5. Het doel van de belastingheffing is “het werken aan versterken van Ede” zoals blijkt uit uw beantwoording van onze raadsvragen over dit onderwerp van 9 november 2009. Welke gevolgen heeft de uitspraak voor het beleid met betrekking tot citymarketing?
 6. Waarom is de raad nog niet door u ingelicht over de uitspraak?

Overigens verdwijnt het bedrag van de belasting niet in de gemeentekas maar wordt deze doorgesluisd naar de winkeliersvereniging. Zie mijn blog van 11 november 2009

De gemeente kan nog in hoger beroep gaan en hier is ook ruimte voor omdat het best wel eens zo zou kunnen zijn dat de uitspraak geldt voor de betreffende ondernemer en niet voor alle ondernemers. De rechtbank verklaart de verordening namelijk niet onverbindend. Ook kan de gemeente alsnog de belasting bij alle ondernemers heffen zodat ze voldoet aan het gelijkheidsbeginsel. Maar dan kan zij van die kant weer problemen verwachten. Kortom, het is nog geen gelopen race voor de ondernemers.

ArchiefRubrieken