Eric Leltz  RSS feed    

Geen vertrouwen meer in de voorman van D66

Donderdag 28 juni 2007

Ik was al vroeg op het gemeentehuis in verband met een hoorzitting over het bestemmingsplan het Nieuwe Landgoed. Hier hebben we vorige maand ook al over gesproken maar niet iedereen was toen in de gelegenheid om in te spreken. Vandaar een tweede zitting vandaag. Belangrijk knelpunt was ook nu weer de hoge torens van de appartementen op de hoeken van het landgoed. Deze zijn op de tekeningen in de loop van de tijd steeds hoger geworden. Inmiddels staat in de plannen een hoogte van 22 meter vermeld. Hiermee komen flink wat woningen gedurende de dag in de schaduw te staan. Ook is niet duidelijk of die 22 meter nu wordt gemeten vanaf maaiveld of vanaf promenade hoogte. De tekeningen zijn hier niet duidelijk over. Hoewel de bewoners al lang weten dat het landgoed gebouwd gaat worden is volgens hen pas op 24 februari 2007 bekend gemaakt hoe hoog de torens wel niet worden. Naast de hoogte spelen ook de te verwachte parkeerproblemen een rol.

Direct na de hoorcommissie en voor de raadsvergadering was er fractievoorzitteroverleg over een door Gemeentebelangen in te dienen amendement over de samenstelling van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. De toon van recent gestelde raadsvragen van D66 over het vervoer van tijdelijk burgemeester Tineke Netelenbos van en naar haar woonplaats waren bij Koos van Boven, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, geheel in het verkeerde keelgat geschoten. Het was voor hem de bekende druppel. Hierdoor heeft hij geen vertrouwen meer in fractievoorzitter van Dalen van D66 en is er geen gezonde basis om samen te werken in een vertrouwenscommissie. Vandaar het amendement waarmee hij wil voorkomen dat van Dalen zitting kan nemen in de vertrouwenscommissie. In het overleg bleek dat meerdere fractievoorzitters dit amendement zullen steunen. Mijn fractie vind dit lastig want met het uitsluiten van mensen kom je toch aan de fundamenten van de manier waarop we bij GroenLinks/PE in het leven staan. Bovendien heeft ieder raadslid het recht om raadsvragen te stellen. En hoewel de zeer tendentieuze manier van vragen stellen niet die van ons is, zien wij daar geen reden in om het vertrouwen op te zeggen. In de raad heb ik dit ook gezegd. Wij kennen de heer van Dalen eigenlijk niet anders als op de wijze waarop hij nu ook deze vragen heeft gesteld. Maar uit de gesprekken met de fractievoorzitters werd het mij wel duidelijk dat een samenwerking onmogelijk is. Ik heb een beroep gedaan op de heer van Dalen om de eer aan zichzelf te laten en zich terug te trekken uit de vertrouwenscommissie. Toen dit aan dovenmansoren bleek gericht heeft mijn fractie er helaas voor moeten kiezen om de voortgang van de zoektocht naar een burgemeester niet verder te frustreren en het amendement, hoewel met een stemverklaring, te steunen. Verder ging het over de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Hierover hebben we gezegd dat we in de eerste plaats rekening hebben gehouden met de inbreng uit de rondvraag bij de burgers via internet en de krant. Naast vanzelfsprekende zaken als

 • integriteit,
 • onafhankelijkheid en
 • stressbestendigheid

vragen wij een persoon die

 • daadkrachtig is,
 • omgevingsbewust is en
 • richtinggevend is.

In een paar statements:

 • herkenbaar en benaderbaar,
 • slim maar niet sluw
 • midden in de samenleving met gezag maar zonder machtsvertoon,
 • iemand die over de eigen schaduw heen kan stappen en dus boven alle partijen en belangen staat,
 • verbindende schakel tussen groepen zoals jong en oud, allochtoon en autochtoon, stedelingen en dorpelingen maar ook tussen college en raad,
 • iemand die goed kan schakelen met inlevingsvermogen, tact en geduld,
 • betrokken bij het milieu

en wat ons betreft mag daar ook een vleugje humor bij. Kortom, een schaap met 5 poten. In de gesprekken met de kandidaten zal het ook om een goed gevoel gaan. Hiervan laat ik afhangen welk pootje dan net even minder belangrijk is en kan worden “uitgedraaid”. Trouwens de ideale kandidaat verschijnt toch pas een dag nadat de vacature is vervuld. En wat hebben wij te bieden? Wij geven de kandidaat een mooie gemeente met ruimte. En in het functioneren, zullen wij die ruimte ook geven. Ik sloot af met een opmerking over de vertrouwenscommissie. Dit is een mannenbolwerk. Het is niet anders. Het legt wel een grote verantwoordelijkheid bij de commissie. Ik ben er van overtuigd dat de commissie voor kwaliteit kiest ongeacht afkomst of geslacht van de kandidaten. Tot slot nog even iets over de perspectiefnota. Er is in het afgelopen jaar is meer geld binnengekomen dan is uitgegeven. En dat is dus goed nieuws. We hoeven nu niet meteen met zijn allen de kroeg in te gaan om het geld vloeibaar te maken, maar we hoeven het ook niet allemaal vast te zetten. GroenLinks/PE ziet graag dat het geld wordt geïnvesteerd om Ede nog socialer en nog duurzamer te maken. Of zoals in de termen van ons programma “Groen en gedreven, sociaal samenleven”. Zo zien we het graag in Ede. Het college wenst liever pas op de plaats te maken door de gelden te bewaren voor mindere tijden. En natuurlijk, de toekomst is onzeker maar besturen is, zeker in deze tijd, ook kunnen omgaan met onzekerheid, “de enige zekerheid is de onzekerheid”. En daarom mogen we eigenlijk wel iets meer lef tonen. Ook in de politiek gaan de kosten nu eenmaal voor de baat. En investeren in een sociaal en groen Ede loont. Waarin willen we dan investeren? Wat betreft de sociale kant: Zorgen dat de gelden die zijn overgehouden door een gunstige aanbesteding van de WMO rechtstreeks ten goede komen aan de betreffende doelgroepen. Bij scherp inkopen wordt vaak alleen naar de financiën gekeken. De kwaliteit van de geleverde diensten mag wel een meer prominente rol spelen en dan is het niet vanzelfsprekend dat de goedkoopste aanbieder ook de dienst gaat leveren. Ondersteunen van activiteiten in buurten om de samenhang in de wijk te versterken. Denk aan het weer opbouwen van het nog maar recent afgebroken buurtopbouwwerk. Met 2 agogen erbij kunnen 6 buurthuizen worden bediend. Investeren in amateurkunst. Hierover staat niets in de perspectiefnota. Toch is het belangrijk dat we blijven investeren in de “breedtekunst”. Daarom komen we samen met het CDA met een motie. Ondersteunen van mensen in achterstandsituaties. Daarom zullen wij initiatieven op dit gebied zoals

 • participatiefonds
 • computerregelingen
 • sportpas

van harte steunen.

Toezien op leerplicht.

Spijbelen van school is een eerste stap “op de weg die nergens toe leid”. En voorkomen is beter dan genezen. Als we, zoals de commissie de Boer wenst, deze spijbelaars eerst maar eens “op vakantie” sturen naar de prep camps dan zijn we toch te ver afgedwaald. Laten we kiezen voor preventie. We voldoen nu niet aan de landelijke norm die de vereniging van leerplichtambtenaren hanteert. Volgens die norm dient er per 4500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar 1 leerplichtambtenaar te zijn. Voor Ede betekent dit bij een aantal van 32247 leerlingen tussen 4 en 17 jaar dat er 7 leerplichtambtenaren moeten zijn. Dat halen we dus niet.

Ook sport vinden we belangrijk. Maar 20.000 euro voor een krijtstreepje op de Stationsweg voor een professionele wielerwedstrijd gaat ons toch te ver. Dit geld besteden we liever aan de breedtesport. Daar liggen mogelijkheden genoeg om het geld goed te besteden. Verder vragen we investeringen in het

 • Verkleinen van lesgroepen bij ondermeer peuterspeelzalen,
 • Verbeteren sportaccommodaties
 • Wegwerken taalachterstand
 • Wegwerken (jeugd)werkloosheid
 • Actief voeren van integratiebeleid met speciale aandacht voor de allochtone ouderen

Bij groene of duurzame investeringen denken we aan:

 • (Ver) bouw duurzame woningen stimuleren
 • Gebruik duurzame energie stimuleren
 • Onderhoud van wegen en fietspaden

Ook hebben we een motie ingediend over de millenniumgemeente. We hebben het dan over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de trits “people, planet, profit”. Met deze motie verbindt de gemeente zich aan 8 doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding (people) en duurzaamheid (planet). Het milieu gaat de gemeente nauw aan het hart. Denk aan:

 • de per 1 september te starten actie “zonnig Ede” over de aanschaf van zonneboilers,
 • USB sticks met informatie voor bedrijven over energiebesparing,
 • Hemelwaterafvoer in de componistenbuurt
 • het aanleggen van een klimaatbos en
 • het gemeentehuis zelf.

Het benoemen van de gemeente tot millenniumgemeente bundelt de vele activiteiten op het gebied van milieu en duurzaamheid en geeft richting. Want de zorg voor het milieu gaat verder dan onze zittingstermijn. Koppel hieraan een ambitie, bijvoorbeeld: “Ede klimaatneutraal in 2020” en je hebt meteen een uitdagend doel.

Nog een nieuwe variant voor het ontsluiten van Ede oost

Maandag 25 juni 2007

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces is in verband met de vele stukken die nog voor de zomer moeten worden afgerond in twee stukken gedeeld. Het eerste gedeelde is aanstaande donderdag en het tweede gedeelte is volgende week donderdag. En vanavond hebben we in de fractie deze vergaderingen voorbereid. Voorafgaand aan het fractieoverleg had ik samen met raadslid Ap Dominicus een gesprek met een edenaar die in nieuw idee had voor de Hartogs-variant. Het was een meer op de toekomstgericht idee waarbij de weg boven de spoorbaan wordt aangelegd. Het ging nu alleen om het introduceren van het idee. Bij een verdere uitwerking komen ook de kosten en de rol die andere wegen zoals de N224 spelen, aan de orde. Het is goed als burgers meedenken maar het zal een hele grote opgave zijn om deze variant nog op de agenda te krijgen. In het besluitvormingsproces kun je een aantal fasen onderscheiden: beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. Het college zit in de laatste fase. Dit idee zit nog in de eerste fase. Het mag duidelijk zijn dat het college niet zit te wachten op nieuwe ideeën uit de eerste fase. Dat zet de deur open voor allerlei nieuwe varianten en vertraagd de besluitvorming. Wat dat betreft denk ik dat dit idee gewoon te laat komt.

De raadswerkgroep programmabegroting en het afstemmingsoverleg

Donderdag 21 juni 2007

Om 8.30 uur kwam de raadswerkgroep programmabegroting bijeen. Hoofdonderwerp was de opzet van de programmabegroting. We willen dit niet alleen meer inzichtelijk maken maar ook laten dienen als instrument waarop de raad kan sturen. We zijn hier al een tijd mee bezig maar het komt nog niet echt van de grond. Toch heb ik er wel vertrouwen in dat het nog dit kalanderjaar gaat lukken. Verder kwam een opzet voor het volgen van grote projecten aan de orde. Bij het volgen van grote projecten is het voor de raad de kunst om door de bomen het bos te blijven zien. Dat moet je niet teveel parameters hebben waarop je moet letten. Het dashboard moet als het ware overzichtelijk blijven. We hebben gesproken over welke parameters dan op het dashboard moeten komen.

Om 17.30 uur was ik weer op het gemeentehuis. Nu voor afstemmingsoverleg met de andere fracties. In dit overleg bespreken we waar we met betrekking tot de perspectiefnota wellicht dezelfde wensen hebben zodat we de eventueel in te dienen moties op elkaar kunnen afstemmen. Vorig jaar kwamen alle fracties vaak op het laatste moment met een brij van moties. Hopelijk kunnen we dat dit jaar voorkomen. Het maakt het besluitvormingsproces wel meer helder.

Nota Wonen en het raadsonderzoek naar de situatie rond camping De Dikkenberg

Woensdag 20 juni 2007

Deze week houdt de politiek mij weer flink van de straat. Vandaag een extra commissie vergadering Ruimtelijke Ontwikkeling. De oorspronkelijk commissie vergadering stond vorige week gepland maar toen hebben we alleen gesproken over Ede oost. Nu dan de reguliere onderwerpen. De meest relevante onderwerpen waren de Nota Wonen en het initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen voor een raadsonderzoek naar de situatie rond camping De Dikkenberg. De Nota Wonen is op zich een goed stuk maar mag wel wat meer ambitie tonen. We hadden ook nog een aantal vragen. Deze gingen over de 30/30/30 verdeling. Dit staat voor het bouwen van 30 % goedkope woningen, 30 % middenklasse woningen en 30 % duurdere woningen. Maar dit geldt niet per bouwproject maar voor de totale woonproductie. Maar, was mijn stelling, dan is het wel goed om hier een termijn aan te verbinden. Want anders kun je altijd zeggen dat je “op termijn” aan de afspraak zal voldoen. Andere vragen gingen over de visie van het college over faciliterend grondbeleid. Tot nu toe voert de gemeente een actief grondbeleid waarmee aankoop van zoveel mogelijk grond wordt bedoeld. Uit recent onderzoek van het sociaal planbureau naar de grondmarkt wordt duidelijk dat dit enorme financiële risico’s met zich meebrengt en dat faciliterend grondbeleid beter is. De grondexploitatiewet past hier ook uitstekend bij. De wethouder wekte niet de indruk dat hij zich verdiept had in de voor en nadelen van faciliterend grond beleid. Verder mag in het stuk best wel scherper worden geformuleerd wat de gemeente, andere overheden, wooncorporaties en marktpartijen van elkaar kunnen verwachten. Naast het uitspreken van de verwachtingen is een volgende stap om je hieraan te houden. Dit kan eenvoudiger door de verwachtingen nader te specificeren in haalbare en specifieke doelen. Met het initiatiefvoorstel van de Dikkenberg kwam het monisme weer in de raadszaal. Alle collegepartijen waren tegen een onderzoek, alle oppositiepartijen waren voor. Op zaterdag 6 maart ben ik op bezoek geweest bij deze camping. Zie ook mijn weblog van die datum. Wat ik toen zag gaf mij al een slecht gevoel over de hele situatie en de al dan niet illegale praktijken. De eigenaar lijkt de gemeentelijke regels aan zijn laars te lappen. Juist in de week van mijn bezoek had de gemeente ook ingegrepen door een door de eigenaar aangelegde omheining weer weg te halen. Het antwoord van de wethouder op een simpele vraag van mij over een juist deze week verleende vergunning aan de eigenaar nadat hier nota bene al twee jaar over is gesproken, gaf mij het beeld dat dit uiterst gevoelige materie is. Het bevestigde mijn beeld dat hier een onderzoek moet worden ingesteld. We hebben dit voorstel dan ook van harte gesteund. Helaas haalde het voostel het niet in de huidige opzet. Het wordt nu aangepast zodat eerst een voorbereidingscommissie aan de slag gaat.

ArchiefRubrieken