Eric Leltz  RSS feed    

Raadsvragen over Permar

Dinsdag 14 mei 2013

eric leltz

Onlangs ontving de gemeenteraad een nieuwsbrief over Permar. Strekking is dat het allemaal goed gaat en de organisatie op koers ligt. Maar over de financiën geen woord terwijl de cijfers van 2012 toch bekend moeten zijn. Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie bijgaande raadsvragen gesteld.

In het raadsvoorstel en raadsbesluit van 13 december 2012 staat vermeld dat het aantal commissarissen bij Permar wordt uitgebreid tot drie; waarbij aan de invulling een einddatum verbonden is, uiterlijk 1 juli 2013.

Vanuit de gemeenschappelijke regeling van Permar kunnen hierbij de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

  1. de thans van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling laat niet toe dat er drie commissarissen zijn;
  2. indien het aantal commissarissen uitgebreid wordt van 1 naar 3 dient de gemeenschappelijke regeling gewijzigd te worden;
  3. uitbreiding van 1 naar 3 commissarissen kost gemeenschapsgeld; 1 commissaris:  ca. € 15.000,-- per jaar; uitbreiding kost derhalve € 30.000,--. 

Bovenstaande houdt in dat uiterlijk op 6 juni a.s. de gemeenteraad een besluit dient te nemen omtrent de uitbreiding van 1 commissaris naar 3 commissarissen.

Vragen:

1. Wanneer kan de gemeenteraad van u een dergelijk voorstel tegemoet zien?

2. Wordt in het raadsvoorstel meegenomen op welke wijze voorzien zal worden in de dekking van de extra kosten, zijnde ca € 30.000,--?

In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het voorafgaande jaar de ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de gemeenteraad; daarnaast wordt in dit artikel vermeld dat voor 1 juli van hetzelfde jaar de gemeenteraad het bestuur van Permar zijn zienswijze naar voren kan brengen.

Vragen:

3. Waarom is de ontwerpbegroting 2014 tot op heden niet gezonden aan de gemeenteraad?

4. Wanneer kan de gemeenteraad de ontwerpbegroting tegemoet zien?                                               

In artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening van het verslagjaar wordt vastgesteld en dat uiterlijk voor 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening wordt gestuurd aan de gemeenteraad.

Vragen:

5. Is door het bestuur van Permar de rekening 2012 vastgesteld?

6. Zo ja, waarom heeft de gemeenteraad deze rekening nog niet ontvangen?

7. Zo nee, waarom heeft het bestuur van Permar de rekening 2012 nog niet vastgesteld?

Geplaatst in Permar | Er zijn 3 reacties

Permar

Dinsdag 18 december 2012

eric leltz

Afgelopen week stond het beschikbaar stellen van €2 miljoen aan Permar op de raadsagenda. Dit bedrag is nodig voor de reorganisatie. Voor deze reorganisatie is een driejaren plan opgesteld maar dit plan hield onvoldoende rekening met de gewijzigde wetgeving, beschreven in de participatiewet, en is wat de omzet betreft veel te optimistisch. In een krimpende markt en een sector die zwaar onder druk staat, is het zeer onwaarschijnlijk dat Permar winst gaat maken. Zeker als je bedenkt dat Permar al jaren met verlies draait. Ook zijn er geen momenten vastgesteld dat de plannen kunnen worden bijgesteld. Wat mijn fractie betreft kwam het neer op het beschikbaar stellen van een zak met geld. Vervolgens kun je 3 jaar lang niets meer doen. Ook als de verwachtingen achterblijven kan door de directie eenvoudig worden gezegd "rustig geef ons nog even de tijd, de drie jaar zijn nog niet om". En ondertussen heeft de interim directeur zijn salaris voor 3 jaar veilig gesteld.

Hoewel Permar voor GroenLinks/PE geen winst hoeft te maken en ook iets mag kosten , is mijn fractie niet zonder meer bereid de gevraagde €2 miljoen beschikbaar te stellen. Dan willen we een reëel plan in plaats van het geven van een vrijbrief.

Op de valreep is het college vlak voor de vergadering gekomen met een aanvullend stappenplan, inclusief tijdpad en financiële onderbouwing. Ook wordt het geld gefaseerd beschikbaar gesteld. Het lijkt een stap in de goede richting maar dit stuk hebben we onvoldoende kunnen bestuderen. Vandaar onze tegenstem.

Overigens staat op het nieuwe plan de aanduiding "geheim". De vergadering van de gemeenteraad was openbaar. dus is het de vraag waar we nu over besloten hebben afgelopen donderdag?

Geplaatst in Permar | Er zijn geen reacties

Het doek is gevallen (deel 2)

Donderdag 01 september 2011

eric leltz

Begin deze week schreef ik een blog met de titel "Het doek is gevallen" over het vertrek van directeur Spiegelenberg bij Permar. Nu is ook wethouder Hullegie opgestapt en gebruik ik niet geheel toevallig dezelfde titel. Als reden geeft de wethouder persoonlijke omstandigheden aan, maar het zou me niet verbazen als de soap rond Permar een grote rol heeft gespeeld in haar besluit. Ik kom op deze gedachte omdat ik al in mei een bericht ontving waaruit bleek dat juist wethouder Hullegie al snel na haar aantreden en bij het overnemen van de portefeuille Permar, constateerde dat daar bestuurlijk veel mis is. Zij kreeg binnen het dagelijks bestuur echter onvoldoende voet aan de grond om maatregelen door te voeren. Dat heeft haar nu wellicht opgebroken en dat zou wel eens de echte reden kunnen zijn van haar vertrek. Het maakt wel benieuwd naar het rapport van de Transitium groep. Want het is voor mij niet de vraag dat bij Permar het een en ander niet goed is gegaan, het is wel de vraag vanaf wanneer dat al aan de gang is. Was dat ook al in de vorige raadsperiode? En zo ja, had het vorig bestuur hier niet alerter op moeten reageren? De politiek is een keiharde confrontatie met jezelf, maar om goed te functioneren heb je ook de steun van anderen nodig.

Geplaatst in Permar | Er zijn geen reacties

Het doek is gevallen

Maandag 29 augustus 2011

eric leltz

Het doek is toch gevallen. Directeur Spiegelenberg van Permar is vandaag opgestapt. In een persbericht worden door het bestuur als redenen aangedragen de bezuinigingen van het Rijk en de invoering van de wet “werken naar vermogen”. Precies dezelfde redenen die werden genoemd om begin dit jaar het onverwachte vertrek van Spiegelenberg als lijsttrekker van de PvdA voor de Provinciale Staten verkiezingen te verklaren. Maar toen om juist te kiezen voor Permar. Achteraf bleek zijn vertrek als lijsttrekker een wat minder vrijwillig karakter te hebben en was een discriminerende uitspraak over Turken en Marokkanen in besloten kring gedaan, de ware reden om terug te treden.

De timing van het  vertrek vandaag is opmerkelijk omdat in hetzelfde bericht waar het bestuur het vertrek van Spiegelenberg aankondigt en de waardering voor zijn werk in de afgelopen 7 jaar uitspreekt, ook staat dat de halfjaar cijfers van Permar tegenvallen en de resultaten van het verdiepende onderzoek van de Transitium groep naar de interne cultuur, de financiën en de toekomst van Permar, bekend zijn (zie http://www.ericleltz.nl/blog/juni/2011/0.html ). Dat roept op zijn minst toch weer vragen op. Voor zowel de goed als de slecht verstaander is 1+1 dan al snel 2.

Geplaatst in Permar | Er is 1 reactie

ArchiefRubrieken