Eric Leltz  RSS feed    

Groeten uit Ede

Woensdag 29 mei 2013

Eric Leltz

De redenen voor een stedenband zijn samen te vatten in de woorden “hulp, handel of historie. De stedenband die Ede heeft met de Tsjechische gemeente Chrudim zie ik als hulp. Het was een goed initiatief zo pal na de koude oorlog, maar het heeft nu zijn doel allang bereikt. De stedenband heeft 10 jaar te lang geduurd. In de begintijd had het ook wel wat. Komt er zo'n krakkemikkig busje de stad in rijden, stopt het bij Hotel de Paasberg, stappen er ietwat vreemd uitgedoste mensen uit en die beginnen te dansen. Dat was dan het onderdeel volksdansen.

Er zijn zeker hele goede vriendschappen ontstaan in de loop der tijden. Die mogen ook vooral worden voortgezet. Maar daar hoeft de gemeente en zeker de gemeentekas zich niet meer mee te bemoeien. En we moeten ons zeker niet laten gijzelen door de Tsjechische wetgeving. Als een comité in het kader van een stedenband volgens hun wet niet kan bestaan zonder formeel kader dan zie ik dat juist als argument om per direct te stoppen met de stedenband. En als er geen stedenband met Chrudim is, kunnen de bordjes bij de grenzen van de bebouwde kom ook weg. Vervang deze dan door onze nieuwe trots "fairtrade gemeente Ede".

Ik ben niet tegen een stedenband maar ik zoek het nu liever bij strategische partners en/of bij sociale partners. Dus de handel of de historie als reden voor de stedenband. Voor het eerste denk ik aan de Euroregio, voor het laatste denk ik aan Turkije en Marokko. Na een korte overgangsregeling mag de subsidie voor de stedenband met Chrudim dan ook stoppen en kunnen we de jaarlijkse gemeentelijke kosten beperken tot een postzegel en een kaart met de tekst: "groeten uit Ede en bedankt voor de leuke tijd".

Raadsvragen over Permar

Dinsdag 14 mei 2013

eric leltz

Onlangs ontving de gemeenteraad een nieuwsbrief over Permar. Strekking is dat het allemaal goed gaat en de organisatie op koers ligt. Maar over de financiën geen woord terwijl de cijfers van 2012 toch bekend moeten zijn. Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie bijgaande raadsvragen gesteld.

In het raadsvoorstel en raadsbesluit van 13 december 2012 staat vermeld dat het aantal commissarissen bij Permar wordt uitgebreid tot drie; waarbij aan de invulling een einddatum verbonden is, uiterlijk 1 juli 2013.

Vanuit de gemeenschappelijke regeling van Permar kunnen hierbij de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

  1. de thans van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling laat niet toe dat er drie commissarissen zijn;
  2. indien het aantal commissarissen uitgebreid wordt van 1 naar 3 dient de gemeenschappelijke regeling gewijzigd te worden;
  3. uitbreiding van 1 naar 3 commissarissen kost gemeenschapsgeld; 1 commissaris:  ca. € 15.000,-- per jaar; uitbreiding kost derhalve € 30.000,--. 

Bovenstaande houdt in dat uiterlijk op 6 juni a.s. de gemeenteraad een besluit dient te nemen omtrent de uitbreiding van 1 commissaris naar 3 commissarissen.

Vragen:

1. Wanneer kan de gemeenteraad van u een dergelijk voorstel tegemoet zien?

2. Wordt in het raadsvoorstel meegenomen op welke wijze voorzien zal worden in de dekking van de extra kosten, zijnde ca € 30.000,--?

In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het voorafgaande jaar de ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de gemeenteraad; daarnaast wordt in dit artikel vermeld dat voor 1 juli van hetzelfde jaar de gemeenteraad het bestuur van Permar zijn zienswijze naar voren kan brengen.

Vragen:

3. Waarom is de ontwerpbegroting 2014 tot op heden niet gezonden aan de gemeenteraad?

4. Wanneer kan de gemeenteraad de ontwerpbegroting tegemoet zien?                                               

In artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling van Permar staat vermeld dat voor 1 mei van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening van het verslagjaar wordt vastgesteld en dat uiterlijk voor 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar de rekening wordt gestuurd aan de gemeenteraad.

Vragen:

5. Is door het bestuur van Permar de rekening 2012 vastgesteld?

6. Zo ja, waarom heeft de gemeenteraad deze rekening nog niet ontvangen?

7. Zo nee, waarom heeft het bestuur van Permar de rekening 2012 nog niet vastgesteld?

Geplaatst in Permar | Er zijn 3 reacties
 

ArchiefRubrieken