Eric Leltz  RSS feed    

Hoe ontsluit je Ede-oost?

Donderdag 21 februari 2008

Van tijd tot tijd zijn er informatieve bijeenkomsten waar de raadsleden worden bijgepraat door het college over onderwerpen die meer aandacht behoeven. De vorige keer ging het over de islam en was er veel commotie. Dit keer stonden aan het einde van de middag twee onderwerpen op het programma: de milieu effecten rapportage (MER) Ede-oost en de zoekzones wonen. En nu niets van commotie. Ook las ik nergens dat zo’n bijeenkomst onnodig is omdat je van een raadslid mag verwachten dat deze zelf wel de informatie kan opdoen. En terecht lees ik daar nu niets meer over want het was een schoolvoorbeeld van een misplaatste opmerking.

De presentaties over de MER brachten mij niet veel nieuws. Ik heb me het afgelopen jaar goed ingelezen in de materie. Ook zijn er al eerder workshops gegeven waarin het onderwerp is uitgediept. Het gevolg was dat ik de rapportage vrij snel door kon lezen. Uit de bijeenkomst werd me wel duidelijk dat de I-variant, dus de ontsluiting van Ede-oost via de Hartogsweg, er gewoon weg niet kan komen. Eigenlijk moet ik schrijven “werd bevestigd” in plaats van “werd duidelijk” want in de Raad heb ik al meerdere malen gezegd dat de Hartogsvariant een doodlopende weg is omdat instanties die hier over gaan zoals rijkswaterstaat, de provincie en LNV mordicus tegen zijn. Ik heb het ook altijd raar gevonden dat de meeste andere fracties toch vasthielden aan deze variant. Uit goede bron weet ik dat dit is om de achterban in met name Bennekom tevreden te stellen. Dat kan allemaal wel zo zijn maar als politicus heb je ook de verantwoordelijkheid om duidelijkheid te geven. En ik ben er trots op dat mijn fractie het lef heeft gehad om altijd deze duidelijkheid te geven. Eens even in de gaten houden hoe de andere fracties zich hier nu uit gaan redden. Het wordt ze al iets gemakkelijker gemaakt omdat de oproer uit de bevolking al een stuk minder is geworden. De dorpsraad in Bennekom gaf al aan dat ze kunnen leven met de variant over het circusterrein. Ook bij mijn bezoek aan de werkgroep Maandereng Zuid afgelopen zaterdag hoorde ik dat deze variant niet verkeerd viel. Ik heb daar ook over geschreven op mijn weblog.

De meerwaarde van de presentatie over de zoekzones is dat ik nu goed in beeld heb welke zoekzones er zijn. Ik kende er een paar maar had daar geen volledig beeld van. Zoekzones zijn gebieden in Ede die kunnen worden aangewezen voor woningbouw. Maar dan moeten ze wel op tijd worden aangemeld bij de provincie. Of ze ook echt worden gebruikt voor woningbouw is nog maar de vraag. Zeker is dat niet alle gebieden hiervoor worden gebruikt. Maar door veel zoekzones aan te wijzen haal je de wind uit de zeilen van de projectontwikkelaars. Immers zij weten nooit precies waar in de toekomst gebouwd gaat worden.

Na de bijeenkomst had ik nog een afspraak met de medewerkers van de griffie en Alexander Vos de Wael van de VVD over het door ons te organiseren symposium over duurzaamheid op 15 mei aanstaande. Dit naar aanleiding van de door Alexander en mij geschreven nota “een stip op de horizon”. Het programma ziet er goed uit met drie vooraanstaande sprekers en daarna een forum discussie. Op de fiets naar huis bedacht ik mij dat ik toch maar een mooie baan heb met het raadswerk. Op punten waar ik twee jaar geleden niets vanaf wist zoals ontsluiting van wijken en zoekzones voel ik mij nu behoorlijk ingewijd. En bij een onderwerp als duurzaamheid kan ik nu een heel duidelijk stempel drukken op de richting die Ede hier mee ingaat. Het was toen 19.30 uur. En ik moest nog wel eten….

Het werk van de dierenambulance

Maandag 18 februari 2008

Aan het eind van de middag was ik op het gemeentehuis voor een vergadering van de agendacommissie. Deze commissie wordt voorgezeten door de burgemeester en in deze commissie zitten de voorzitters van de raadscommissies. In deze vergadering worden de agenda’s van de diverse commissies en van de raad opgesteld. Je let een beetje op alle agenda’s maar mijn speciale belangstelling gaat natuurlijk uit naar de agenda van de commissie ruimtelijke ontwikkeling. Hier ben ik voorzitter van en dat wordt een stuk gemakkelijker als er een overzichtelijke agenda is met voldoende tijd per agendapunt. De griffie heeft hier al een voorzet voor gegeven. Ook is aangegeven op welke punten insprekers worden verwacht. We waren er binnen drie kwartier uit.

’s-Avonds was ik op uitnodiging van PvdA raadslid Marije Eleveld te gast in de fractievergadering van haar partij. Zij heeft contact gehad met een medewerker van de dierenambulance en zij willen graag iets vertellen over hun werk. Dit met het oog op de nog op te stellen nota dierenwelzijnsbeleid. Deze nota staat op de agenda van de commissie BFO van 11 maart aanstaande. En deze nota is er gekomen op initiatief van de fracties van de PvdA en van GroenLinks/PE. De dierenambulance heeft een groot verzorgingsgebied. In grote lijnen valt dit samen met de grenzen van de gemeenten Ede en Veenendaal. Beide gemeenten geven dan ook een vergoeding aan de dierenambulance. Veenendaal doet dit rechtstreeks en Ede doet dit via de dierenbescherming. Daar kan de dierenambulance haar ritten voor 16 euro per rit declareren. De vergoedingen zijn wel aan de bescheiden kant. Het gaat om zegge en schrijve 1500 euro per gemeente. Hiervoor doet de dierenambulance heel veel. In 2007 ging het om 2244 ritten. De nadruk ligt hierbij op kleine dieren. Het gaat dan om het ophalen van zwerfdieren (357, waarvan 203 honden en 141 katten), het wegbrengen van dieren naar de destructie (335), serviceritten naar de dierenarts, steun bij calamiteiten en het ophalen van in het wild levende dieren (683). Om een indruk te geven. Bij deze laatste groep gaat het om 154 aangereden duiven, 45 eenden, 32 egels, 19 honden, 65 katten, 44 merels, 32 postduiven en 20 mussen. Daarbij is de ambulance ook nog 7 dagen in de week en 24 uur per dag bemenst. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig. Bij de dierenambulance werken circa 60 vrijwilligers. Deze worden intern opgeleid in een cursus van 16 avonden. Het is duidelijk dat dit allemaal niet kan worden betaald van de gemeentelijke vergoeding. Zonder sponsorgeld en zonder het in rekening brengen van het vervoer van de dieren zou het snel afgelopen zijn met de diensten van de dierenambulance. Een reden te meer om hier structureel aandacht aan te besteden in de komende tijd.

Op bezoek bij de werkgroep Maandereng Zuid in kinderboerderij “De Oude Hofstede”

Zaterdag 16 februari 2008

Vanochtend zat ik op uitnodiging van de werkgroep Maandereng Zuid in kinderboerderij “De Oude Hofstede”. De werkgroep wilde graag een toelichting geven op de gevolgen van een van de mogelijke aansluitingen van Ede-oost op de A12 voor de sportvelden Hoekelumse Eng, de speeltuin, de volkstuinen, de kinderboerderij en natuurlijk de wijk. In een heldere presentatie en goed gebruikmakend van de beschikbare bronnen kreeg ik te horen dat de zogehete Hartogsvariant voor hen de enige reële optie is. Maar het was wel een erg eenzijdig verhaal. Ik gaf aan dat ik de aanpak wel begrijp maar dat de werkgroep hun eigen zaak hier niet goed mee dient. Een professioneel raadslid kent de mogelijke opties en de geldende plussen en minnen best wel. Daarom herkent een raadslid snel wanneer maar een deel van het verhaal wordt verteld. Als raadslid kan ik ook niet veel met een aantal argumenten omdat deze ook kunnen worden gebruikt door tegenstanders van andere varianten. Denk dan aan de toename van de fijnstof en het geluid. Ja, voor de wijk van de bewoners zal dit probleem minder zijn als de weg ver weg wordt aangelegd. Maar voor andere bewoners weer niet. En daar heb ik als raadslid ook mee te maken. Kortom, dit zijn ondersteunende argumenten maar niet bepalende. Het is zoals ik al eerder in de raad zei: “ergens zal het toch “au” doen”. Overigens denken de bewoners wat mijn fractie betreft veel te positief over de verkeersstromen naar de Hartogsvariant. Wij denken dat een flink deel van het verkeer uit Ede oost dat naar het westen toe moet echt niet eerst een paar kilometer naar het oosten gaat om dan via de A12 weer terug te gaan naar het westen. Nee, die kiezen de kortste weg naar de eerste de beste oprit van de A12. En deze weg loopt juist door de wijk van de bewoners. Verkeersmetingen tonen dit ook aan. En wat te denken van verkeer uit Ede-west dat naar het oosten wil. Het lijkt me waarschijnlijk dat een deel hiervan ook de route via de Hartogsvariant zal nemen. En dus door de wijk gaat rijden. Waar de meeste andere partijen zich niet helder uitspreken en nog een slag om de arm houden is het voor mijn fractie duidelijk: de Hartogsvariant zal er niet komen. Dit is een lange en onzekere weg, in figuurlijke zin dan. Lang, omdat je een Natura 2000 gebied doorkruist en je dus een procedure zal moeten starten waarin je aantoont dat er geen andere optie is dan een weg door de natuur. Het lijkt me een ongelijke strijd om dit te moeten aantonen. Onzeker, omdat je ook nog te maken hebt met instanties als het Gelders landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LNV en de provincie Gelderland die alleen negatief geadviseerd hebben. Ook de Gelderse Milieu Federatie geeft de weg door de natuur weinig kans. En mocht dit allemaal toch lukken dan wacht Rijkswaterstaat nog. Zij hebben helemaal geen behoefte aan een extra op en afrit op de A12. Dit verstoort alleen maar de doorstroming op deze weg. Ik vind het een plicht van de fractie om ook zo’n boodschap helder te verwoorden naar de bevolking. Al met al heeft B&W het slim gespeeld door nog met twee varianten door te gaan: de Hartogsvariant en de A2 variant. Met in het achterhoofd dat B&W ook wel weet dat de Hartogsvariant onhaalbaar is, komen ze dus uit op de door hen gewenste variant. Bovendien wordt de Hartogsvariant dan niet door B&W afgeserveerd maar door andere instanties. Daar kunnen zij zich dan mooi achter verschuilen. Ook hoorde ik weer het bekende argument van “wie zijn nu belangrijker, de mensen of de dieren” als de flora en faunawet ter sprake kwam. Ook weer zo’n argument waar ik niets mee kan. Het zegt mij alleen dat de spreekster de mensen belangrijker vindt. Maar wat de spreekster vindt is niet erg van belang. Er is wetgeving in Nederland en daar moet je rekening mee houden. Dat zijn de randvoorwaarden. En die wetgeving is democratisch tot stand gekomen en deze beschermt de dieren. En dat is terecht een goede zaak. Zowel mens als dier zijn schepsel van God en moeten kunnen rekenen op bescherming.

De sanering van het Enkaterrein

Dinsdag 12 februari 2008

In de Reehorst was deze avond een informatiebijeenkomst over de sanering van het Enkaterrein. Dit is het terrein waar ongeveer 100 jaar de Enka fabriek heeft gestaan en waar een nieuwe woonwijk komt. Het mag duidelijk zijn dat delen van de grond goed vervuild zijn. In de grond zijn chemicaliën, lood, zink, cadmium, bestrijdingsmiddelen en koolwaterstoffen aangetroffen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om heel het gebied van 40 hectare af te graven maar in het plan dat nu voorligt wordt alleen het gebied waar de fabriek heeft gestaan afgegraven. Dit betekent dat in het buitengebied de bomen zoveel mogelijk kunnen blijven staan. Ook als de grond licht vervuild is. Acordis, als huidige eigenaar van de Enka en opdrachtgever, dient de grond gesaneerd op te leveren. Zij draaien dan ook op voor deze kosten. De grond wordt door een projectontwikkelaar gekocht. Deze probeert de investering weer terug te verdienen door woningen te bouwen. Hier zit wel een punt van aandacht voor mijn fractie want de kosten worden natuurlijk sneller terug verdiend met dure woningen dan met goedkopere. Ook moet er aandacht uitgaan naar de afvoer en aanvoer van de grond. Zo zorgen 10.000 vrachtauto’s voor de aanvoer van 270.000 m3 schone grond. Daarnaast rijden er ook nog 2000 vrachtauto’s van de locatie af met vervuilde grond. In totaal gaat dit om 47000m3 vervuilde grond. Er is meer vervuilde grond maar deze wordt verplaatst binnen het oppervlak van het terrein. Er zijn drie transportroutes voor de aan en afvoer afgesproken met de aannemer. Deze voeren respectievelijk over de Klinkenbergerweg, de Edeseweg en de Tooropstraat. Op het terrein is het lange tijd relatief rustig geweest. Hierdoor hebben zich veel soorten planten en dieren kunnen vestigen zoals de zandhagedis, de hazelworm, vleermuizen en allerlei beschermende planten. Als een gebied waar deze dieren en planten leven wordt vernietigd moet dit elders worden gecompenseerd. Men heeft hiervoor een terrein in Wekerom op het oog. Ook werd een terrein aan de Immenweg genoemd. Hierbij is rekening gehouden met de verbinding tussen de gebieden zodat de dieren populatie niet geïsoleerd raakt. Tot slot is ook gedacht aan de paddenpoel. Het kan ook niet anders want hier is een paar maanden geleden veel ophef over geweest. De padden zijn als soort dan wel niet beschermd maar het aantal van 10.000 maakt de kolonie wel uniek voor Nederland. Er komen twee nieuwe poelen. Wanneer de padden in het voorjaar terug gaan naar hun bron worden ze daar opgevangen en naar de nieuwe poelen geleid. Deze poelen dienen overigens ook als foerageergebied voor de vleermuizen.

ArchiefRubrieken