Eric Leltz  RSS feed    

In vertrouwen

Maandag 29 juni 2009

eric leltz

In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van donderdag 25 juni gaf de fractie van D66 aan dat een vertrouwelijk stuk over de Europese aanbesteding van het Nieuwe Landgoed gewoon op de website van de gemeente staat. En daarmee is het stuk dus openbaar, zo stelde zij. De fractie van de Christen Unie reageerde hier meteen op door te vragen of het niet de plicht is van een raadslid om een fout te melden zodat de belangen van de gemeente niet worden geschaad. En als dit zo is, zo vroegen zij zich af, wat zijn dan de gevolgen voor een raadslid dat toch uit de school klapt. Ik heb als voorzitter van de commissie toegezegd deze vragen door te spelen aan de burgemeester.

Zelf zit ik er gemakkelijk in en til er allemaal niet zo zwaar aan. Er is ergens in de organisatie een fout gemaakt en dat kun je melden maar dat hoef je niet te doen. En als je het niet doet is dat voor mij niet meteen laakbaar. Zeker als het heel goed uitkomt. En het komt goed uit voor de fractie van D66 want zij zijn wel altijd een van de grootste criticaster geweest over de wijze van Europees aanbesteden door de gemeente in het algemeen en van het Nieuwe Landgoed in het bijzonder. De informatie die wij ongeveer twee maanden geleden al in vertrouwen hebben ontvangen is nooit geschonden door hen. Dat is voor mij wel heel relevant. Pas nadat de gemeente weliswaar door een fout, de vertrouwelijke informatie op haar website heeft gezet, komen zij er mee naar buiten.

Je kunt nog wel de vraag stellen of alle informatie die nu vertrouwelijk is wel vertrouwelijk moet zijn. Als raadslid overkomt de vertrouwelijkheid je meestal. Je krijgt een vertrouwelijke mededeling en vooraf weet je niet wat de inhoud is. Pas als je dit weet kun je beoordelen of je het zelf als vertrouwelijke informatie zou behandelen. Maar ja, dan zit je al midden in het vertrouwensritueel en kun je niet anders dan er over zwijgen. Voor een buitenstaander lijkt het dan al snel op achterkamertjes politiek. Dat kun je voorkomen door niet meer met vertrouwelijke informatie te werken. Door transparant te zijn hoor ik al op de achtergrond. Maar daar past toch enige nuance. Een gemeente is ook een bedrijf en zit soms in een onderhandelingsproces waarbij het niet past om alle kaarten op tafel te leggen. Of het gaat om personen waarbij je rekening moet houden met de privacy. Enige vorm van vertrouwelijkheid zal er dus wel moeten zijn om een stad goed te kunnen besturen. Maar hanteer het wel met mate. 

    

The green deal

Zaterdag 27 juni 2009

eric leltz

Door roekeloos gedrag van bestuurders over de hele wereld zitten we nu met een kredietcrisis. Voeg daarbij de klimaatcrisis en de voedselcrisis en de puinhoop is compleet. Onmiskenbaar hebben een aantal sectoren in onze economie al vlam gevat. Wie geld heeft blijft er op zitten. Dat zie je al bij grote uitgaven als huizen en auto’s. Na de zomer zal dit veel meer voelbaar worden. En het zijn niet alleen consumenten die de hand op de knip houden. Ook de kredietverstrekkers doen dit. We zitten midden in de problemen. En dat zien we aan de begroting van de gemeente Ede voor de jaren 2010-2013. Hoewel de gemeente Ede door een verantwoord begrotingsbeleid in de jaren dat het ons goed ging een behoorlijke financiële basis heeft gelegd kan nu alleen nog maar het hoog nodige worden gedaan. Voor iets extra’s is geen geld. GroenLinks/Progressief Ede durft de crisis als kans te zien. Dit kan door te investeren in een groene toekomst en in een eerlijker en rechtvaardiger samenleving. Dit vraagt om lef en het zien van mogelijkheden. Ook of juist als het tegenzit. De crisis als kans in plaats van bedreiging. We pleiten daarom voor een “Green Deal” waarmee investeringen in duurzaamheid voorrang krijgen. Een groene samenleving waarbij werk wordt gecreëerd door te investeren in bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen, elektrisch vervoer en isolatie van woningen. Dit gaat verder dan alleen maar de boel overeind houden. We kunnen en zullen dit samen bereiken.  

Tijd om af te schminken

Maandag 22 juni 2009

eric leltz

De Raad van Toezicht van Cultura heeft met een open brief een reactie gegeven op de zoals zij het noemt “verdachtmakingen” aan haar adres. En dan trekt ze maar meteen een grote broek aan. Grote woorden als “onacceptabel”, “de grenzen van smaad worden op de proef gesteld” en “in flagrante strijd met de feiten” worden gebruikt om toch vooral duidelijk te maken dat de Raad van Toezicht geen enkele blaam treft. Ook worden er emotionele argumenten bijgehaald als “de leden doen hun werk op vrijwillige basis naast hun reguliere werk” en “toezicht houden blijkt in dit geval niet alleen tijdsintensief maar ook ondankbaar werk”. Toe maar. Nou, vrijwillig is niet vrijblijvend en moet dat dan een reden zijn om maar niet zo zwaar te tillen aan de constateringen uit het rapport van de rekenkamercommissie? Want dat moeten we niet vergeten. De voor de Raad van Toezicht confronterende opmerkingen van mijn fractie komen niet uit de lucht. Het zijn bevindingen uit het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. Deze commissie heeft mede op grond van een verzoek van mijn fractie een onderzoek uitgevoerd naar de financiële situatie bij Cultura. En zoals je vaak ziet bij onprofessionele toezichthouders krijgt de boodschapper de schuld bij tegenvallende resultaten. Zo schrijft de Raad van Toezicht onomwonden “de rekenkamer heeft haar taak onjuist ingevuld”. 

Als iets voor mijn fractie met de open brief nog duidelijker is geworden dan is het wel dat deze Raad van Toezicht op geen enkele wijze kan reflecteren op haar functioneren. Met de zware bevindingen neergelegd in het rapport van de rekenkamercommissie in de hand, past voor mijn fractie maar een conclusie: kunnen deze mensen niet van het podium.  

   

Het roer moet om

Donderdag 18 juni 2009

eric leltz

De warmtecentrale in Kernhem blijft de gemoederen bezighouden. Inmiddels wordt het er niet duidelijker op. Wordt het niet tijd om het roer rigoureus om te gooien vraagt de fractie van GroenLinks/PE zich af.

Onlangs kregen B&W en de raadsleden weer een bericht van Kindveilig Kernhem over de warmtecentrale in de wijk. De kans is groot dat dit bericht niet de impact heeft die de initiatiefnemers zich wensen. Immers het is weer het zoveelste bericht over het bekende onderwerp met deels weer dezelfde argumenten. De loopgraven zijn over en weer allang ingenomen en dan is luisteren naar elkaar een lastige opgave. Ondertussen wordt het er allemaal niet duidelijker op. Vragen als:

 

·          Staat de warmtecentrale daar nu wel of niet terecht?

·          Staat de warmtecentrale daar nu wel of niet tijdelijk?

·          Is het geïnstalleerd vermogen wel of niet toereikend voor de wijk?

·          Staat er nu een stadsverwarming of een blokverwarming?

·          Wat is nu de juiste interpretatie van de uitspraak van de Raad van State?

·          Wanneer stopt gedogen?

·          Gaat Nuon nu wel of niet ook elektriciteit opwekken in de wijk?

 

blijven nog steeds onbeantwoord. Feit is dat er voorbeelden zijn van ongelukken met installaties zoals die nu in Kernhem staat. Feit is ook dat de installatie wel erg dicht bij een school staat en bovendien ook midden in de wijk. Dit maakt minder risicovolle en minder belastende alternatieven, die eerst terzijde zijn geschoven omdat er te weinig ervaring mee was, alsnog interessant. Voor de fractie van GroenLinks/PE is het daarom tijd om de bakens te verzetten en te stoppen op de heilloze weg van de loopgraven oorlog en vooruit te kijken naar andere serieuze en milieuvriendelijke oplossingen die zich bovendien al hebben bewezen. Hiermee zal Ede ook veel beter en eerder aan de toekomstige milieueisen met betrekking tot CO2 uitstoot kunnen voldoen.

Hier twee voorbeelden die de moeite van het onderzoeken waard zijn. Een geotherme centrale waarbij aardwater wordt opgepompt. Op ongeveer 2 kilometer diepte ligt een enorme voorraad zeer warm water. Via pompen en warmtewisselaars kan deze warmte worden doorgegeven aan de wijk. Hiervoor zijn 2 pompputten nodig die kunnen worden geplaatst bij de huidige warmtecentrale. Deze oplossing vraagt weliswaar een forse investering maar deze investering is binnen afzienbare tijd terugverdiend omdat de exploitatiekosten zeer gering zijn. Een andere optie is individuele opwarming van woningen door middel van zonneboilers. De ontwikkelingen op dit gebied gaan heel erg snel en inmiddels zijn hier zoveel praktijkvoorbeelden van bekend dat dit serieus in overweging kan worden genomen.

Is het niet tijd dat bewoners en college van de gemeente Ede samen optrekken om deze toekomstgerichte en duurzame oplossingen te omarmen? Kernhem wordt dan weer een milieubewuste wijk.

  

ArchiefRubrieken